Sjednice Vlade SBK/KSB

12 April
2022

Sazvana 121. sjednica Vlade SBK - 2022.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
121. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 14. 4. 2022.godine, u 9 sati 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 120.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Mišljenje na Prednacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2021. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvještaja – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31. 12. 2021. godine Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
6. Prijedlog odluke o nabavci i prodaji motornih vozila za potrebe Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
7. Prijedlog odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istraživanje, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode iz bunara na lokalitetu PS „PRINCIP“, općina Vitez – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donacija OŠ „Kaonik“) – Ministarstvo finansija
13. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donacija OŠ „Mehurići“) – Ministarstvo finansija
14. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donacija OŠ „ Ivan Goran Kovačić“) – Ministarstvo finansija
15. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donacija OŠ „ Berta Kučera“) – Ministarstvo finansija
16. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
17. Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec mart 2022. godine) – Agencija za privatizaciju
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu radnih mjesta za školsku 2021/22. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete od požara na privatnom stambenom objektu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku materijalna za obavljanja uviđaja i drugih policijskih radnji
b) za nabavku kriminalističko tehničke opreme
c) za nabavku koverti
21. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za izgradnju prilaza za invalide
b) za nabavku klima uređaja
c) za nabavku računarske opreme
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga deratizaciju u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga deratizacije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku uredskog namještaja za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku motornog vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku instalacija novog sistema grijanja za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost na Aneks 9 Ugovora o koncesiji o projektiranju, izgradnji, korištenju i prijenosu MHE „Velike Vode“, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo finansija
30. Saglasnost za potpisivanje ugovora o smještaju u JU Edukacijsko rehabilitacijskom centru „Duga“ Novi Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
31. Saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) zaključivanje ugovora o djelu sa „Odmor, rekreacija, sport i kultura“ d.o.o. Novi Travnik
b) zaključivanje ugovora sa auto klubom „Mladost“ Novi Travnik
c) zaključivanje ugovora sa auto klubom „Jajce“
d) zaključivanje ugovora sa KŠC „Petar Barbarić“ Travnik
e) zaključivanje ugovora sa Osnovnom školom „Travnik“ Travnik
32. Saglasnost za poništenje postupka za nabavku peći i pumpe za centralno grijanje u Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Osnovne škole „Uskoplje“ za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Saglasnost na Odluku o dopuni Plana javnih nabavki Ministarstva finansija za 2021. godinu – Ministarstvo finansija
36. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
37. Saglasnost za isplatu naknada iz ugovora o privremenim i povremenim poslovima zaključenih za potrebe Kantonalne uprave za branioce – Kantonalna uprava za branioce
38. Saglasnost na izmjenu i dopuna Plana centralnih nabavki za 2022. godinu – Ured za javne nabavke
39. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku računara i prateće računarske opreme – Ured za javne nabavke
40. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku uglja lignita – Ured za javne nabavke
41. Saglasnost za povrat nerealizirane garancije privrednom društvu R&S d.o.o. Sarajevo za urednu provedbu okvirnog sporazuma broj: 108092025 – Ured za javne nabavke
42. Informacija o raskidanju okvirnog sporazuma o nabavci uglja lignita – Ured za javne nabavke
43. Informacija o sastanku sa Udruženjem poslodavaca Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
44. Informacija o pregovorima sa predstavnicima sindikata iz oblasti zdravstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Informacija o zahtjevu Odbora državne službe za žalbe za planiranje i doznačavanje sredstava – Ministarstvo pravosuđa i uprave
46. Izvještaji općina o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na poslovnom objektu „EKO TRSTIKA“
b) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Enese Pataković
c) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Enesa Patakovića
d) Izvještaj općine Vitez za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Redže Patakovića
e) Izvještaj općine Jajce za nabavku interventnog motornog vozila za OS CZ Jajce
f) Izvještaj općine Donji Vakuf za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Sadije Radić
g) Izvještaj općine Donji Vakuf za sanaciju štete od požara na objektu u vlasništvu Smaila Terzića
47. Izvještaji o radi inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
d) Ministarstvo privrede (3x)
48. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu aprilu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
49. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju - Ministarstvo privrede

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1014 puta

Novosti

05.07.2022 Ministarstvo privrede objavljuje Bilans energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu...
28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
« Juli 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31