Ministarstvo zdravstva i socijalne politike / Novosti

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova
- po jedan predstavnik Ministarstva -

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje članova upravnih vijeća – po jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova kojima je osnivač općina Gornji Vakuf-Uskoplje, kako slijedi:

Član upravnog vijeća javne ustanove :

- po jedan predstavnik Ministarstva - bira se u slijedećim javnim ustanovama:

1. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF-USKOPLJE
2. JAVNA USTANOVA APOTEKA GORNJI VAKUF-USKOPLJE
3. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA COCIJALNI RAD GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I. OPIS POZICIJE
Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja za navedenu poziciju utvrđeni su odredbama statuta javne ustanove.
Član upravnog vijeća imenuje se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Naknada za rad u upravnim vijećima utvrđena je posebnom Odlukom općinskog vijeća, sukladno Zakonu.

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA
Svi kandidati za pozicije u upravnim vijećima koji su predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
- da nisu izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 70/08),
- da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH. 

III. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA
Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- VSS/(VII/1) fakultet društvenog, zdravstvenog ili tehničkog smjera, odnosno najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sustava studiranja,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
- da nije član u više od jednog upravnog vijeća ili nadzornog odbora, ustanove ili gospodarskog društva. 

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu “Prijava na javni natječaj“, koji se može pronaći na web stranici Vlade Kantona ili osobno preuzeti u Ministarstvu.
Uz Prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. uvjerenje o državljanstvu ili preslik osobne iskaznice (CIPS),
3. rodni list,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. izjave iz točke II.(alineje:3,4,5,6, i 7) i točke III . alineje 3. natječaja.
Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo dostavljanje dodatne dokumentacije.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvo za izbor kojega imenuju Ministar zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna.

Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang listu s najboljim kandidatima Ministru zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna.
Konačno imenovanje kandidata izvršit će se sukladno statutima ustanova.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Vlade Kantona.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednje objave oglasa.
Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, ul. Stanična 43, Travnik, Povjerenstvo za izbor članova upravnih vijeća javnih ustanova, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ - NE OTVARATI» .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


MINISTAR

Nikola Grubešić, dipl. ing.

31 Maj
2018

Mediteranska ili Malteška groznica kako se još naziva bruceloza, poznata je stoljećima, ali još nije iskorijenjena. Od te bolesti obolijevaju domaće i divlje životinje, a ljudi se mogu zaraziti direktnim kontaktom s oboljelom životinjom, njezinim izlučevinama ili konzumacijom zaraženih proizvoda. Uzročnik ove bolesti Brucella može preživjeti mjesecima u optimalnim uvjetima sredina u kojoj se nalazi.

Svake godine u Federaciji BiH sa većim ili manjim brojem oboljelih javlja se bruceloza. Bruceloza je bolest koja se prenosi sa životinja na ljude. Liječenje ljudi oboljelih od bruceloza je dugotrajan proces u kojem se koriste antibiotici, a sam oporavak nakon završetka terapije je dugotrajan.

Na području Kantona Središnja Bosna bruceloza je bolest koja u zadnjih nekoliko godina ima tendenciju stalnog povećanje broja oboljelih, koji se kreće od 9 (devet) oboljelih u 2015 godini, do 31 (tridesetjednog) oboljelog u 2016 godini, a u 2017 godini je od bruceloze na području našeg kantona oboljelo ukupno 69(šezdestdevet) ljudi.

U našem Kantonu ova bolest ima tendenciju stalnog povećanja broja oboljelih, tako da je od početka ove godine pa do 15.05.2018 godine oboljelo ukupno 35(tridesetpet) ljudi.

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova
- po jedan predstavnik Ministarstva -