01 Travanj
2021

Saopštenje sa 79. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Usvojeni su zapisnici sa 78. redovne i 40. vanredne sjednice.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj privredi“, utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje podrške općinama za pripremu i implementaciju infrastrukturnih projekata, ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 300.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj privredi (uspostava Fonda za podršku preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta“) utvrđenog Budžetom SBK za 2021.g. u Ministarstvu privrede. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje podrške privrednim subjektima za uvođenje međunarodno priznatih standarda i certifikata, ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 100.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za Javno-privatno partnerstvo“ utvrđenog Budžetom SBK za 2021. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje podrške Javnim tijelima (organima uprave i upravnim organizacijama Kantona i jedinicama lokalne samouprave sa područja Kantona, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač i većinski vlasnik Kantona ili jedinica lokalne samouprave uz saglasnost osnivača, nadležan za pružanje javne usluge), za pripremu i implementaciju projekta Javno-privatnog partnerstva. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 100.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“, utvrđenog Budžetom SBK za 2021. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata za podsticanje i pružanje podrške općinama za razvoj i izgradnju poduzetničkih zona, ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 100.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ utvrđenog Budžetom SBK za 2021. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje privrednih društava i obrtnika osnovanih u periodu od 1. 1. 2018. godine do 31. 3. 2021. godine za subvencioniranje troškova nastalih u fazi pokretanje privredne aktivnosti, odnosno za pokrivanje troškova osnivanja i registracije, nabavka mašina, opreme, alata, uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja) i zakup poslovnog prostora, ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 100.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona“, odlukom se izdvajaju sredstva Internacionalnom univerzitetu Travnik za sufinasiranje održavanja XXI Međunarodne konferencije „Utjecaj pandemije COVID-19 na globalizaciju i svjetske ekonomske /pravne/ medijske tokove sa osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana“ od 26. – 27. marta 2021. godine, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke - finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“. Sredstva potrebna za digitalizaciju odgojno-obrazovnog sistema, stvaranja e-škola, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima - za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima - za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“ u ukupnom iznosu od 121.653,32 KM. Sredstva iz ove Odluke, nakon provedene procedure javne nabavke i potpisanih ugovora s odabranim ponuđačima, uplatit će se kako slijedi:
• „ŠKOLSKA NAKLADA“ d.o.o. Mostar - 52.991,76 KM
• „NOVA DJEČIJA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo - 16.599,34 KM
• „ IK VRIJEME“ d.o.o. Zenica - 52.062,22 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u iznosu od 491.783,10 KM Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, kako slijedi:
• „Tekući transferi drugim nivoima vlasi i fondovima - subvencije upravnih organizacija-Zavoda za javno zdravstvo SBK“ , iznos od 100.000,00 KM,
• „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“, iznos od 300.000,00 KM i
• „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“, iznos od 91.783,10 KM.

- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU Domu zdravlja Kreševo. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 KM JU Domu zdravlja Kreševo, na ime sufinanciranja rekonstrukcije krova JU Doma zdravlja Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU Domu zdravlja Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“, izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU Domu zdravlja Travnik, na ime provođenja projekta obnavljanja materijalno tehničkih sredstava.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU Domu zdravlja Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije „Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“, izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM JU Domu zdravlja Travnik, na ime sufinansiranja rekonstrukcije ambulante Nova Bila.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu JU bolnicama u Srednjobosanskom kantonu. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade SBK“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 KM JU bolnicama u SBK, na ime implementacije tehničkih uvjeta BIS-a, kako slijedi:
• JU Općoj bolnici Jajce 15.000,00 KM,
• JU Općoj bolnici Bugojno 15.000,00 KM.
- Odluka o darivanju stalnih sredstava, odlukom se daruju stalna sredstva zbog funkcionalnosti javnog zdravstva u SBK, na teret Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK, kako slijedi:
• Medicinska i stomatološka oprema,
• Kompjuterska oprema,
Oprema iz ove Odluke daruje se javnim zdravstvenim ustanovama kako slijedi:
• Medicinska i stomatološka oprema, Zavodu za javno zdravstvo SBK,
• Medicinska i stomatološka oprema, JU domu zdravlja Bugojno,
• Medicinska i stomatološka oprema, JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik,
• Medicinska i stomatološka oprema, Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila,
• Kompjuterska oprema, Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u ukupnom iznosu od 33.100,43 KM Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići Fojnica, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići Fojnica na poziciju „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“, u iznosu od 4.712,00 KM i stavku „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ ,u iznosu od 28.388,43 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 4.000,00 KM i doniranih sredstava BH Pošte, u iznosu od 1.500,00 KM Osnovnoj školi „Kiseljak 2“ Zabrđe, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kiseljak 2“ Zabrđe na poziciju „Nabavka opreme“ iznos od 4.000,00 KM i poziciju „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 1.500,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupanju Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu SBK, na korištenje objekta u kasarni „Slimena“ Travnik bez naknade.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnosti za javnu nabavku radovi u holu i ulazu Srednje škole Novi Travnik, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 139.276,00 KM, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje procedure javne nabavke za:
• nabavku 2 komada ručnih radio stanaca i 1 komad fiksne radio stanice putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u iznosu do 9.360,00 KM sa uračunatim PDV-om.
• nabavku 5 (pet) GPS uređaja za lociranje putem direktnog sporazuma u iznosu do 800,00 KM sa uračunatim PDV-om.
• nabavku LPR kamere na lokaciji Dolac na Lašvi putem direktnog sporazuma u iznosu do 2.398,50 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Bolnici Travnik, koja su prvobitno izdvojena Odlukama Vlade za podršku informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK iznosu od 30.000,00 KM, s obzirom da je Bolnica Travnik izvršila nabavku sterilizatora.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Domu zdravlja Busovača, koja su prvobitno izdvojena za popravku medicinskih aparata zbog kvarova uslijed nesreće u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. S obzirom da je nabavka RTG aparata u toku odobrava se prenamjena u iznosu od 35.000,00 KM za sufinansiranje nabavke RTG aparata.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za uvrštavanje projekata Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila u godišnji plan potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva SBK za 2021.godinu.
- Saglasnost Ministarstvu privrede za sklapanje Aneksa broj 2. Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane, instalisane snage do 200MW na lokacijama Ranča – Dobretići – Vitovlje malo, općine Travnik, Jajce i Dobretići kojim se produžavaju rokovi za mjerenja i pripreme za izgradnju i puštanje u pogon vjetroagregata.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa korištenja doniranih sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava neplaniranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, a na prijedlog Ministarstva privrede. Ovom odlukom se usvaja korištenje doniranih sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava pravnim i fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade SBK ograničeno obavljanje djelatnosti. Sredstva za realizaciju Programa utvrđena su na poziciji Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za oblažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Ukupan iznos doniranih sredstava po navedenom programu iznosi 339.770,00 KM. Sredstva se dodjeljuju korisnicima sredstava kao nepovratna sredstva putem Javnog poziva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost za prijem 2 inžinjera medicinske radiologije, 2 medicinska laboratorijska inžinjera i 2 medicinske sestre/ tehničara u JU Bolnici za plućne bolesti Travnik.

Pročitano 1124 puta