18 Ožujak
2021

Saopštenje sa 77. sjednice Vlade SBK - 2021.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 76. sjednice.

Usvojeni su slijedeći izvještaji:
- Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2020. godinu. Navedeni Izvještaj je urađen na temelju svih uređenih evidenacija u pravobranilaštvu o predmetima i njihovom kretanju kroz faze postupka kao i poduzetim radnjama. Zbog aktuelne pandemije – Corona virusa, primjetno je smanjenje parničnih predmeta u protekloj godini u odnosu na raniji period.
- Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2020.godinu. U odnosu na isti period prethodne godine ostvareni su manji redovni prihodi iz razloga pada privredne aktivnosti usljed pandemije – Corona virusa.
- Izvještaj – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2020. godine Kantonalne direkcije za ceste.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Općine Jajce, u iznosu od 194.034,92 KM, Osnovnoj školi „Jajce“ Kruščica Jajce, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Jajce“ Kruščica Jajce na stavku „Nabavka građevina“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Vlade FBiH, u iznosu od 75.200,00 KM i doniranih sredstava općine Novi Travnik u iznosu od 300,00 KM, Osnovnoj školi „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik, na stavke: „Izdaci za tekuće održavanje“ i „Nabavka građevina“.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 25.086,35 KM i doniranih sredstava CRS-a u iznosu od 350,00 KM, Srednjoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Srednjoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, na stavke: „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 150,00 KM, „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 200,00 KM, „ Nabavka opreme“ iznos od 15.086,35 KM i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ iznos od 10.000,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Regionalnog ureda za suradnju mladih ( RYCO ), u iznosu od 12.505,80 KM, Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić“ Gimnazija Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić“ Gimnazija Travnik, na stavke: „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 1.455,10 KM i „Tekući transferi u inozemstvo“ iznos od 11.050,70 KM.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Osnovne škole „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik. Sredstva u iznosu od 2.166,73 KM sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Osnovnoj školi „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik, na stavku „Nabavka građevina“.
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2021. godinu između Skupštine Kantona i izabranih dužnosnika zakonodavne vlasti i Stručne službe Skupštine Kantona . Sredstva u iznosu od 2.000,00 KM sa pozicije "Nabavka opreme“, preraspođuju se i dodjeljuju Stručnoj službi Skupštine Kantona , na stavku "Nabavka opreme“.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021. godinu, sa pozicije“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 110.479,00 KM kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo - 45.400,00 KM
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ - 33.400,00 KM
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ - 15.400,00 KM
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar - 14.200,00 KM
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ - 2.079,00 KM
Sredstva predviđena ovom Odlukom bit će uklopljena u ukupna sredstva planirana Budžetom SBK za 2021.godinu na poziciji „Transfer za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, te se raspoređuju prema niže navedenim kriterijima: I kriterij: redovan student, koji „prvi put“ upisuje određenu godinu studija i II kriterij: subvencija cijene smještaja i ishrane u visini od 200,00 KM po studentu.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec mart i april ( III i IV mjesec) 2021. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje ski lifta „Ranča“ općina Jajce. Koncesija za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje ski lifta dodijelit će se na osnovu provedenog javnog poziva za dodjelu koncesije.
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću – lokalitet „Babanovac – Markovac“, općina Travnik, po samoinicijativnoj ponudi ponuđača „OZON“ d.d. Travnik. Koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću dodijelit će se na osnovu provedenog javnog poziva za dodjelu koncesije.
- Odluka o davanju saglasnosti na prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Lučenica“ općina Kreševo, s dosadašnjeg koncesionara „Miličević“ d.o.o. Kreševo na privredno društvo „Lučenica-Kop“ d.o.o. Kreševo, kao novog koncesionara.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa broj 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Raževci“ općina Novi Travnik kojim se obnavlja ugovor o koncesiji na period od dvije godine, a po zahtjevu društva „Ludiya“ d.d. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa broj 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Radovan“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje kojim se obnavlja ugovor o koncesiji na period od dvije godine, a po zahtjevu društva „Ludiya“ d.d. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa broj 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara - Mračaj“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje kojim se obnavlja ugovor o koncesiji na period od dvije godine, a po zahtjevu društva „Ludiya“ d.d. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluge „Satelitskog praćenja vozila“ za potrebe Ministarstva privrede, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 3.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa Osnovnom školom ''Travnik'' u Travniku, ul. Školska bb., u Travniku. Postojanje uslova za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom u svim Ispitnim centrima propisano je u članku 31. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa ''ODMOR, REKREACIJA, SPORT I KULTURA'' d.o.o. iz Novog Travnika. Postojanje uslova za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom u svim Ispitnim centrima propisano je u članku 31. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za pružanje informatičkih usluga - usluge hostiranja za web stranicu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, kao i za osnovne i srednje škole na području SBK. Ukupna vrijednost nabavke je 4.875,60 KM sa PDV-om. Sredstva su osigurana Budžetom Ministarstva za 2021. godinu i nalaze se na poziciji „Ugovorene i dr.posebne usluge- za informatizaciju Ministarstva“.
- Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.godinu:
a) OŠ „Lepenica“ Lepenica
b) OŠ „Berta Kučera“ Jajce
c) OŠ „Gromiljak“ Gromiljak
d) OŠ „Drvetine“ Bugojno
e) OŠ „ Ivan Goran Kovačić“ Fojnica

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava za posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu.

Primljena je k znanju i Informacija o kretanju prihoda Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 28. 2. 2020. godine, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u privredne svrhe, te sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“, općina Kreševo preudzeću „Stanić Beverages“ d.o.o. Kreševo.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za osiguranje sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila za projekte prihvaćene od Federalnog ministarstva prostornog uređenja po Javnom pozivu „za utopljavanje zgrada“. Vlada SBK će osigurati iznos od 20.000,00 KM ukoliko projekat bude prihvaćen od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

Pročitano 1855 puta