Sjednice 2020

02 Veljača
2024

Saopštenje sa 31. sjednice Vlade SBK - 2023.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 30. sjednice.

Na prijedlog Stručne službe, Vlada SBK je usvojila Program rada Vlade

SBK za 2024. godinu i uputila u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i program održavanja regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu. U Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu za radove održavanja planirano je 3.200.000,00 KM.

Vlada SBK je usvojila i Godišnji plan i program projektovanja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području SBK za 2024. godinu. Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona u 2024. godini na raspolaganju je iznos od 7.736.000,00 KM (sa sredstvima uštena na održavanju).

Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Izmjene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa odnose se na broj kadrova smjera regionalnog i prostornog planiranja koji do sada nisu bili predviđeni sistematizacijom.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2023. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola Kantona. Sredstva sa stavke "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za školska natjecanja“ preraspodjeljuju se i dodjeljuju korisnicima, kako slijedi :
- Osnovna škola "Nova Bila ", Nova Bila, na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 1.270,00 KM i „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 2.300,00 KM.
- Srednja škola "Travnik ", Nova Bila, na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“, izvor financiranja 10, iznos od 1.270,00 KM i stavku 6134 „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 700,00 KM.
- Osnovnoj školi "Voljevac ", Voljevac, na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 6.000,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Odlukom se izdvaja iznos od 1.462,50 KM za nabavku i ugradnju unutrašnje rasvjete za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ELTECH” d.o.o. Kiseljak.
- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka javne nabavke, predmet nabavke: Nadzor nad izvođenjem radova na zgradi odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu i drugih institucija – I faza. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 33.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Nabavka opreme” i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” u ukupnom iznosu 15.926,04 KM za Srednju školu “Nikola Šop“ Jajce. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• “WOLF 359” d.o.o. Travnik, iznos od 8.927,10 KM, za nabavku i montažu telekomunikacijskog ormara (iznos od 3.966,30 KM), za nabavku računarske opreme (iznos od 4.960,80 KM),
• „TRIŠNIK” d.o.o. Jajce, iznos od 6.998,94 KM, za rekonstrukciju toaleta
- Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Nabavka opreme” u ukupnom iznosu 5.000,00 KM za Srednju mješovitu školu „Zijah Dizdarević“ Fojnica. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču TR” RESTART ” Fojnica za nabavku računarske opreme.
- Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Nabavka opreme” u ukupnom iznosu 7.000,00 KM za Srednju mješovitu školu „Zijah Dizdarević“ Fojnica. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču ”DOPER-TECH ”T.R. KISELJAK za nabavku računarske opreme (laptop).
- Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“ u ukupnom iznosu 10.045,62 KM za Mješovitu srednju školu Gimnazija Bugojno. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču ZR”NEIMAR ”vl.Đafer Haračić Bugojno za Sanacija dijela postojećeg krova Gimnazije i Presvlačenje dva dijela limenog krova iznad učionica.
- Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Nabavka opreme“ u ukupnom iznosu 800,00 KM za Srednju školu Busovača. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljaču “XT -COMPUTERS ” d.o.o. Busovača za nabavku računarske opreme (računar).
- Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” u ukupnom iznosu od 13.928,01 KM za Srednju školu “Uskoplje“ Gornji Vakuf. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi:
• „UNI-EXPERT ” d.o.o. Sarajevo, iznos od 6.978,21 KM, za nabavku opreme (laptop za kabinet grafike),
• SZR” GRADNJA ” doo Gornji Vakuf, iznos od 6.949,80 KM, za rekonstrukciju oštećenog hodnika škole.
- Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2023. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023.godinu, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za pomoć vjerskim zajednicama“, u iznosu od 82.400,00 KM. Sredstva iz ove odluke raspoređuju se kako slijedi:
• Katolička crkva - župe RKT u SBK, izdvaja se iznos od 73.000,00 KM,
• Srpska pravoslavna crkva, opština Travniku, izdvaja se iznos od 9.400,00 KM
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta. Ovom odlukom Vlada SBK kantona daje saglasnost školama na raspisivanje konkursa za nastavno i nenastavno osoblje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu, za nabavku roba i usluga za potrebe osnovnih i srednjih škola u iznosu od 479.935,00 KM. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javnih nabavki za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, kako slijedi:
• OŠ „Karaula“ Karaula, predmet: Građevinski radovi na rekonstrukciji školskog igrališta (nepredviđeni radovi), procijenjena vrijednost nabavke: 2.255,90 KM bez PDV-a
• SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, predmet: nabavka protupožarnog ormara, procijenjena vrijednost nabavke: 3.560,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za nabavku školskog namještaja za osnovne i srednje škole u iznosu od 492.700,00 KM. Sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na Prijedlog dvogodišnjeg ugovora između Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dvogodišnji ugovor o saradnji između Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Ministarstva civilnih poslova BiH za period 2024-2025 predstavlja praktički okvir za saradnju, dogovoren kroz proces sukcesivnih konsultacija između državnih organa nadležnih za zdravstvo. Opšti cilj je postići ciljeve Trinaestog opšteg programa rada SZO-a, 2019-2025 (OPR13), Evropskog programa rada, 202-2025 “Udruženim djelovanjem do boljeg zdravlja u Evropi” i zdravstvene politike u Bosni i Hercegovini.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za izmjene ugovora o smještaju za postojeće korisnike s područja Srednjobosanskog kantona smještenih u PU Kuća njege „Starimo zajedno“ Novi Travnik s područja Kantona, a čiji smještaj finansira ili sufinansira Ministarstvo, kao i saglasnost za zaključivanje ugovora o smještaju za buduće korisnike po novim cijenama s početkom primjene od 1. januara 2024. godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
- - Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu izdvaja se na ime pokrivanja troškova jednokratne pomoći uposlenima po Odluci Vlade FBiH i Vlade KSB u iznosu od 400,00 KM po uposlenom, odnosno u iznosu od 16.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.
- - Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK. Iz sredstava Budžeta SBK za 2024. godinu, izdvaja se iznos od 5.000,00 KM Zavodu za javno zdravstvo KSB, na ime refundacije troškova organizacije edukacije mrtvozornika. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu sa pozicije ''Izdaci za materijal i sitni inventar“. Odlukom se izdvajanju sredstava u iznosu 15.179,58 KM sa pozicije „Izdaci za nabavku opreme“ u svrhu nabavke: Nabavke GPS uređaj-Bazna stanica za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo. Sredstva iz ove Odluke u iznosu doznačiti će se na račun dobavljača „NEXIS „ d.o.o. Sarajevo

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:
- Izvještaj općine Bugojno o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite, na prijedlog Kantonalne uprava za civilnu zaštitu,
- Izvještaj o rezultatima korištenja radara za period oktobar - decembar 2023. godine, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova. U periodu od mjeseca oktobra-decembra 2023. godine putem fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 16369 prekršaja, te je evidentno da je broj evidentiranih prekršaja ostao skoro na istom nivou kao i u istom kvartalu 2022. godine. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. 10. 2023. godine do 31. 10. 2023. godine iznosi ukupno 383.040,59 KM (uplaćeno u budžet), evidentno je blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu. Analizirajući uplate od 1.1.-31.12.2023. godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u budžetu iznosi 1.017.741,95 KM, što je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu.
- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu februar 2024. godine Ministarstva privrede i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalnih transfera - poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ za 2024 godinu u iznosu od 5.255.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz Kapitalnih transfera pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku. Ovom Odlukom se izdvaja iznos od 58.100,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa dostavljenim prijedlogom ministarstva.

Pročitano 1228 puta

Novosti

17.05.2024 Danas je u sali Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, ministar Sedžad Milanović održao sas...
16.05.2024 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje javne pozive za odabir korisnika sredstava...
16.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „DANI d.o.o Nova Bila” (...
15.05.2024 Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „TR AUTO OTPAD ŽELJO” (p...
15.05.2024 Na osnovu dostavljenih trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno - privatnog pa...
« Svibanj 2024 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31