Novosti / Obavještenja

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

 

I. Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stupanj stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja:

 

- Pravo,
- Ekonomija,
- Mašinstvo,
- Elektrotehnika,
- Informatika,
- Građevinarstvo,
- Geologija/geodezija,
- Arhitektura,
- Prostorno uređenje,
- Rudarstvo,
- Metalurgija (metali, nemetali)
- Saobraćaj,
- Hemijska tehnologija,
- Ekologija,
- Sanitarni inženjering,
- Poljoprivreda,
- Šumarstvo,
- Prehrambena tehnologija,
- Hortikultura,
- Veterinarstvo,
- Socijalni rad,
- Novinarstvo,
- Kriminalistika, Kriminilogija
- Politologija,
- Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog, nastavnici i profesori svih profila uključujući predškolsko obrazovanje i razredne nastave),
- Stomatologija,
- Farmacija,
- Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, sestre, viši tehničari, fizioterapeuti i drugog zdravstvenog smjera),
- Specijalne namjene (vojska, policija),
- Inžinjeri zaštite,
- Sport,
- Tekstil i obućarstvo,
- Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),
- Teolog – Filozof,
- Bibliotekar,
- Komunikologija
- Prirodno matematički fakultet svih zvanja uključujući biologija-biokemija i fiziologija,biologija-genetika
- Kineziologija
- Grafički inženjer
- i ostala zanimanja

 

II. Opći uvjeti

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da su stariji od 18 godina
- da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
- da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
- da su stekli VI. ili VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
- da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje,
- da nemaju radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme.

IV. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži tačnu adresu stanovanja i kontakt-telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:
- diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 mjeseca,
- ovjerenu izjavu kandidata da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o dužini vremena provedenom na evidenciji nakon sticanja tražene stručne spreme,
- dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu.
- potvrda/uvjerenje od strane nadležne službe za zapošljavanje da kandidat nema evidentiran ugovor za stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

V. Ostale napomene

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno formirana komisija koja će utvrditi rang-listu prijavljenih kandidata, na osnovu prosjeka ocjena i duljine provedenog vremena na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja tražene stručne spreme, koja će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Vlada Srednjobosanskog kantona će se prilikom prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa držati principa ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Prava lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su članom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 2/12, 3/12 – ispravka teksta, 5/14, 7/14 – ispravka teksta i 12/15), uz napomenu da licima koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu:

Vlada Srednjobosanskog kantona
Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje – Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE SBK/KSB
TRAVNIK

Broj: 16-30-4039 /2021
Datum: 21.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos


1. Viši referent- arhivski tehničar – u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB
na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac
2. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove
Vlade SBK/KSB na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac.

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan /a
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,
- da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1, Ustava Bosne i Hercegovine

1. Posebni uslovi viši referent- arhivski tehničar
- IV stepen - SSS ( upravna škola, gimnazija ili ekonomska)
- Položen stručni ispit u skladu sa članom 31. i 32. Zakona o namještenicima F BiH (Službene novine F BiH, broj:49/05)
- Poznavanje rada na računaru
- Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.
Opis poslova:
- Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata;
- Ulaže predmete u fascikle- registratore i uredno vodi arhivsku knjigu arhivske građe i materijala svrstanih po vrsti, klasifikacijskoj oznaci i godinama;
- Priprema arhivsku građu za primopredaju između kantonalnih tijela uprave i nadlažneog arhiva;
- Vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje registraturskog materijala kojima je prestala važnost za tekući rad a nemaju svojstvo arhivske građe;
- Ustroj, vođenje i korištenje arhivskih knjiga;
- Izdavanje predmeta i akata iz arhiva;
- Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-6. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

2. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice
- završena osnovna škola
Opis poslova:
- održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a
- mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi
- staranje o inventaru u uredima i objektima
- obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu
obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona) sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )
- Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)
- Svjedočanstvo o školskoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju 1)
- Dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poziciju 1) (uvjerenje, certifikat,svjedožba i dr)
- Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO ( za poziciju 1.)
- Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.
Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom predati na protokol Vlade SBK/KSB, ili poštom preporučeno na adresu :
Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.
Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem namještenika“ -
NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja

Broj: 22-30-4226/21-2
Bugojno, 17.06.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine F BiH", broj 49/05) i saglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona broj 01-04.1-4328/2021-11 od 10.6.2021. godine direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

1. Viši referent – vozač: 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Opis poslova: vrši prijevoz ljudi i sredstava za potrebe Zavoda, vrši manje popravke na vozilima Zavoda, obavlja kurirske poslove, upravlja motornim vozilom i obavlja poslove održavanje vozila Zavoda, vodi računa o registraciji vozila i tehničkoj ispravnosti vozila koja su u upotrebi u Zavodu, vodi evidenciju i sačinjava izvještaje o upotrebi motornih vozila, vodi evidenciju o putnim nalozima te ih uredno popunjava, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta po nalogu direktora i pomoćnika direktora.
Opšti uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati:
da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi :
- SSS a) III stupanj: mašinska škola-automehaničar, prometna škola-vozač motornog
vozila;
b) IV stupanj: mašinski tehničar, prometni tehničar-tehničar drumskog prometa,
c) V stupanj : VKV-(za navedene struke),
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS,
- vozački ispit B kategorije.
Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
a)izvod iz matićne knjige rođenih, b) uvjerenje o državljanstvu, c) diploma o završenom obrazovanju, d) dokaz o radnom stažu, e) dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, f) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, g) izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten(a) iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno u Bosni i Hercegovini, i h) izjavu da nije obuhvaćen(a) odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Sva priložena dokumenta trebaju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijava, sa dokazima o ispunjavanju uslova, podnosi se isključivo putem pošte preporučeno na adresu: Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, ul Bosanska 46, Bugojno, sa naznakom “Prijava na javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika”
Napomena: Izabrani kandidt je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Namještenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme i podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Direktor
Aziz Ćatić, dipl.ing. građ.

Novosti

06.12.2021 Prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH na području cijele BiH pa tako...
06.12.2021   BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINESREDNJOBOSANSKI KANTON Ministarstvo poljop...
03.12.2021 Kroz godine rada i konstantnog razvoja, kompanija je izrasla u priznatog i poznatog proizvođača maši...
01.12.2021 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, danas je u svom Kabinetu primio delegaciju Domu narod...
29.11.2021 Projekt Europske unije EU4AGRI raspisuje javni poziv vrijedan 6 milijuna KM za potporu investicijama...
« Prosinac 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Igor - Small icon-NOVA 1 (002).jpg