Ministarstvo zdravstva i socijalne politike / Novosti

Broj:01/1- 95
Bugojno, 17.01.2020.god.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( "Službene novine Federacije BiH " br.26/16 i 89/18 ), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu ( "Službene novine SBK " br.7/19), člana 25. Statuta Javne ustanove Opća bolnica Bugojno br.01/1-405 od 01.04.2019 godine i člana 3. Odluke o prijemu radnika br. 01/1-1533 od 20.11.2019.godine , v.d.direktora Javne ustanove Opća bolnica Bugojno r a s p i s u j e:


JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Doktor medicine – 2 (dva) izvršioca

Opći uslovi :
- Da je državljanin BiH
- da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

Posebni uslovi:

- Završen medicinski fakultet /360 ECTS bodova
- Položen stručni ispit,
- licenca za samostalan rad od nadležne ljekarske komore

- Opis poslova :
- Pod nadzorom ljekara specijaliste obavlja prvi pregled i utvrđuje dijagnozu,
- Raelizuje početnu terapiju i program dijagnostičkih pretraga i analiza,
- Obavlja intervencije u službi,
- Prati obradu smrtnog slučaja
- Davanje prijedloga i mišljenja za unaprjeđenje rada u službi
- Izrada izvještaja o radu iz djelokruga rada službe
- Vrši i druge poslove po rasporedu rada i nalogu šefa službe i direktora Bolnice
- Odgovornost / stručna i materijalna

Mjesto rada: Bugojno, Ambasadora Wagnera br.15
Radno vrijeme: redovno radno vrijeme
Uz prijavu sa kratkom biografijom potrebni su dokumenti (originali ili ovjerene kopije ) :
- Diplomu o završenoj stručnoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Licencu za samostalan rad,
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Potvrda o mjestu prebivališta;

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu na sljedeću adresu: JU Opća bolnica Bugojno,( protokol ) ul.Ambasadora Wagnera br.15., 70230 Bugojno , sa naznakom „ NE OTVARATI - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uslove, o terminu polaganja pismenog ispita, Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Za dodatne informacije kontakt telefon je 030/252-253. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.


JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA BUGOJNO

JAVNI OGLAS (preuzimanje dokumetacije)