Ministarstvo obrazovanja / Novosti

17 Listopad
2017

Javni natječajPreuzimanje priloga:

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje Javni natječaj

Na temelju stavka 1. članka 31. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03), članka 99. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 8. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu upravnih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj 8/15) te Zaključka, Vlade Kantona Središnja Bosna, o raspisivanju javnoga natječaja za izbor nedostajućih članova Upravnog odbora Mješovite srednje škole "Travnik", Travnik, broj: 01-05-766/17-48 od 29. rujna 2017. godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje (popunu) članova
Upravnog odbora Mješovite srednje škole "Travnik",
Travnik

I.
U Upravni odbor Mješovite srednje škole "Travnik", Travnik, biraju se:
a) predstavnik iz reda osnivača (Kantona Središnja Bosna).....…….………1 član;
b) predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se Škola nalazi) ..........1 član;
c) predstavnik Vijeća roditelja / staratelja učenika …………………………..2 člana;
d) predstavnik zaposlenika Škole …………………………………………….1član.
Člana upravnog odbora, za škole kao javne ustanove, u ime osnivača, imenuje Vlada Kantona Središnja Bosna.
Mandat imenovanih članova Upravnog odbora trajat će do okončanja mandata predsjednika i članova upravnih odbora škola imenovanih na 11. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna održanoj 29. listopada 2015. godine.
Obavljanje dužnosti člana upravnog odbora dobrovoljno je i bez naknade.

II.
Upravni odbor škole je organ upravljanja u srednjoj školi čija je nadležnost propisana Zakonom o srednjoj školi ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj: 11/01, 17/04 i 15/12) te Pravilnikom o izboru, imenovanju i radu upravnih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj 8/15), koji osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.
Način rada upravnog odbora škole regulira se poslovnikom upravnog odbora škole.

III.
Kandidat za člana upravnog odbora škole mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte);
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnoga natječaja te da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava koju je ovjerila nadležna općinska služba).
Osim navedenih općih uvjeta iz stava 1. ove tačke, kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj za člana upravnog odbora škole mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
a) kandidat iz reda osnivača, da nije zaposlenik škole i da ima visoku stručnu spremu VSS – VII. stepen ili II. ciklus visokog obrazovanja (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom visokom obrazovanju);
b) kandidat iz reda lokalne zajednice, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje višu stručnu spremu ili najmanje I. ciklus visokog obrazovanja (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom višem ili visokom obrazovanju);
c) kandidat iz reda zaposlenika škole, da ima visoku stručnu spremu, najmanje I. ciklus visokog obrazovanja, s najmanje 240 ECTS bodova, a izuzetno, najmanje višu školsku spremu – VI. stepen za člana upravnog odbora osnovne škole (dokaz: ovjerena kopija diplome o završenom visokom ili višem obrazovanju) te da je za člana upravnog odbora škole predložen na proširenoj sjednici nastavničkog vijeća (dokaz: izvod iz zapisnika proširene sjednice nastavničkog vijeća);
d) kandidat iz reda vijeća roditelja škole, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje srednju stručnu spremu – IV. stepen (dokaz: diploma / svjedodžba o završenoj školskoj spremi) te da je za člana upravnog odbora škole predložen na sjednici vijeća roditelja (dokaz: izvod iz zapisnika sa sjednice vijeća roditelja);
e) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/08); (dokaz: potpisana izjava koju je ovjerila nadležna općinska služba);
f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje je nespojivo s dužnošću člana upravnog odbora škole (dokaz: potpisana izjava koju je ovjerila nadležna općinska služba);
g) da nije član više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: potpisana izjava koju je ovjerila nadležna općinska služba);
h) da nema privatni finansijski interes u školi u čiji se upravni odbor imenuje (dokaz: potpisana izjava koju je ovjerila nadležna općinska služba).
Osim dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na javni natječaj, kandidat je obavezan dostaviti izjavu u kojoj će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja.
Kandidat prilaže jednu izjavu koju je ovjerila nadležna općinska služba, kojom će obuhvatiti sve navedeno u alineji c) stava 1. i alinejama e), f), g) i h) stava 2. ove tačke.

IV.
Uz prijavu na javni natječaj, kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:
a) uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
b) diplomu / svjedodžbu o završenom odgovarajućem obrazovanju navedenom u alinejama a), b), c) ili d) stava 2. tačke IV. ovoga javnoga natječaja (ovjerenu kopiju);
c) ličnu kartu (ovjerenu kopiju);
d) izjavu o ispunjavanju uvjeta iz alineje c) stava 1. i alineja e), f), g) i h) stava 2. tačke IV. ovoga javnoga natječaja (potpisanu izjavu koju je ovjerila nadležna općinska služba).
Kandidat iz reda zaposlenika škole uz prijavu je obavezan priložiti i "izvod iz zapisnika s proširenog sastanka nastavničkog vijeća škole, o izboru kandidata za člana upravnog odbora škole".
Kandidat iz reda vijeća roditelja / staratelja učenika uz prijavu je obavezan priložiti i "izvod iz zapisnika sa sastanka vijeća roditelja / staratelja škole, o izboru kandidata za člana upravnog odbora škole".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.
Prijava za člana Upravnog odbora i Izjava o ispunjavaju uvjeta iz tačke IV. ovoga javnoga natječaja mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ( www.mozks-ksb.ba ).
Prijave na Javni natječaj, s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se najkasnije 15 dana od dana posljednje objave, lično ili poštom, preporučeno, s naznakom "Prijava na javni natječaj za Upravni odbor Mješovite srednje škole "Travnik", Travnik – ne otvarati / otvara Povjerenstvo", na adresu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna: Stanična 43, 72270 Travnik.

VI.
Postupak javnoga natječaja provest će Povjerenstvo koju, posebnim rješenjem, imenuje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, koja obrađuje sve prispjele prijave, utvrđuje njihovu potpunost i blagovremenost te o tome vodi zapisnik, i pisanim putem obavještava kandidate koji ne ispunjavaju uvjete iz Javnoga natječaja.
Nakon utvrđivanja konačne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnoga natječaja, Povjerenstvo sastavlja "Jedinstvenu listu kandidata za članove Upravnog odbora", koju, uz zapisnik, dostavlja Vladi Kantona Središnja Bosna na daljnji postupak imenovanja.

VII.
Javni natječaj za izbor i imenovanje (popunu) članova Upravnog odbora Mješovite srednje škole "Travnik", Travnik, objavit će se u dnevnim novinama, na web stanici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa (www.mozks-ksb.ba), web stranici Vlade Kantona Središnja Bosna (www.sbk-ksb.gov.ba) i u "Službenim novinama Kantona Središnja Bosna".

Broj:01-38-1233/2017                                                                                                                                                      MINISTRICA
12. oktobra 2017. Travnik                                                                                                                                           Katica Čerkez, s. r.

 

Pročitano 901 puta
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31