Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),


S A Z I V A M
42. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 14. 5. 2020. godine, u 9 sati

Vlada SBK je na 30. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 587 rješenja aktivno za samoizolaciju u Srednjobosanskom kantonu, a sa današnjim danom na području SBK 3633 je isteklo rješenje za samoizolaciju, te da se 26 osoba oporavilo od koronavirusa u Srednjobosanskom kantonu.

Krizni štab Ministarstva privrede obavijestio je Vladu SBK da inspekcija redovno vrši kontrole, ali i kontrolu onih djelatnosti kojima je dozvoljen rad da li se poštuju sve propisane mjere (udaljenost, dezinfekcija, nošenje zaštitne opreme, itd.).

Kantonalni štab civilne zaštite je informisao Vladu SBK o da je Federalni štab civilne zaštite dozvolu za rad određenih djelatnosti. Izvršena priprema i raspodjela zaštitne opreme za kantonalne organe uprave (maske i rukavice).

Ministarstvo finansija informisalo je Vladu SBK da je u toku priprema izrade rebalansa Budžeta SBK za 2020. godinu, te da se vrše konsultacije sa svim ministarstvima, uprava, uredima i službama.

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 40. redovne, 24., 25., 26., 27. i 28. vanredne sjednice

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada SBK je utvrdila slijedeće:
- Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama, dopuna Zakona se odnosi na dopunu člana 18., iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: (6) Prihod, koji Kantona ostvari od naknade za koncesiju, će Kanton koristiti za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu i unapređivanje okoliša, finansiranje razvojnih projekata te u druge namjene u skladu sa ovim Zakonom.“
- Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu, izmjena Zakona se odnosi na izmjenu člana 13, stav (2) koji se mijenja i glasi: „(2) Sredstva od naknada iz članova 11. i 12. ovog zakona Kanton će koristiti u skladu sa kantonalnim Zakonom o koncesijama.“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava privatnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su imali pad ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom COVID-19. Više informacija o ovoj Odluci možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava UNICEF-a BiH, Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta u iznosu od 10.000,00 KM neplaniranih u Budžetu SBK za 2020.godinu. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za finansiranje nabavke PC-tableta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje SBK, zaštitu zdravlja bilja u 2020. godini i načinu finansiranja mjera iz Budžeta SBK za 2020. godinu, ukupna vrijednost projekta iznosi 270.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stipendiranje - školovanje djece branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 648.000,00 KM, sa stavke Tekući transferi pojedincima za stipendiranje školovanje djece branilaca.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke Atomskog apsorpcijskog spektofotometara, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavu informatičke opreme (tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola na području SBK. Ukupna vrijednost nabavke je 7.000,00 KM sa PDV-om. Sredstva su osigurana iz tekuće rezerve Budžeta SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 5.981,04 KM sa PDV-o. Nakon provedene procedure javne nabavke računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Srednjobosanskog kantona i odabranog najpovoljnijeg ponuđača sredstva će se uplatiti poduzeću „Eurocompany“ d.o.o. Odžak.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi: OŠ „13.Rujan“ Jajce, izmjena stolarije u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-omi sanacija sanitarnih čvorova u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-o. Sredstva su osigurana donacijom Općine Jajce
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec april akademske 2019/20. godine u iznosu od 122.428,50 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o organizaciji i izvođenju nastave na daljinu, odnosno nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka koji se odnosi na rad Vlade, odnosno zaključeno je da „Rad Vlade SBK, kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda vraća se na redovno radno vrijeme uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera i uputstava nadležnih Federalnih i Kantonalnih institucija“.