14 Srpanj
2020

Sazvana 49. sjednica Vlade SBK- 2020.g.Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
49. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 16. 7. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 48. sjednice Vlade – sekretar Vlade
2. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Ministarstvo privrede
3. Mišljenje na federalni Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika – Ministarstvo privrede
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
5. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutrašnju reviziju Ministarstva financija – Ministarstvo financija
a) Revizija putnih troškova kod pravosudnih institucija Kantona
b) Revizija Transfera - potpora općini Dobretići
c) Revizija građevina kod svih srednjih škola u Kantonu
d) Revizija građevina kod svih osnovnih škola u Kantonu
e) Revizija građevina kod svih ministarstava, uprava, upravnih organizacija i službi
f) Revizija građevina kod svih pravosudnih institucija u Kantonu
g) Revizija motornih vozila kod MUP-a
h) Revizija motornih vozila kod svih budžetskih korisnika (osim MUP-a)
i) Revizija financiranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola u Kantonu
6. Izvještaji o obavljenim revizijama Odjela za unutrašnju reviziju Ministarstva financija – Ministarstvo financija
a) Revizija transfera za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2019/20 godinu kod Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta - Ministarstvo financija
b) Revizija subvencija za učešća na sajmovima i izložbama kod Ministarstva privrede
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu -. Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluka Ustavnog suda – Ministarstvo financija
a) Odluka broj: AP-4843/18 od 6.6.2020.g
b) Odluka broj: AP-4844/18 od 6.6.2020.g.
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID 19 – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluka (8x) o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potporu u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Tanja Jukić
b) Muhamed Hodžić
c) Ivan Ćosić
d) Nijaz Husić
e) Denis Batić
f) Mustafa Kovačević
g) Zvonko Petrović
h) Dušica Marić
11. Prijedlog odluke o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i bilja u 2020. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2019/20.g. (za maj i juni ) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za juli i august 2020. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i implementaciju sistema za prijavu i odjavu turista – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branioca – Kantonalna uprava za branioce
18. Prijedlog odluke o raspodjeli zaštitne opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Saglasnost za potpisivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva na području KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje PACS i RIS sistema – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje centralnog laboratorijskog sistema (LIS) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23.Saglasnost Kantonalnom sudu u Novom Travniku za prodaju peći za grijanje kao sekundarne sirovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Prijedlog zaključka o korištenju godišnjih odmora za 2020. godinu – Stručna služba

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 897 puta