Novosti / Obavještenja

Sadržaj izdvojen po datumu: Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH“,broj 92/16), a u skladu s članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 2/98, 48/99), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta k.o. Podgrađe, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, objavljuje sljedeći

 

O G L A S
o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za
katastarsku općinu Podgrađe


U općini Gornji Vakuf-Uskoplje dana 22.5.2019.godine započet će izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini PODGRAĐE (Općina Gornji Vakuf-Uskoplje).
Podaci o nekretninama u smislu naprijed navedene Uredbe su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje, posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu površina, položaj u zgradi, način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina. Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama vrši Komisija za izlaganje podataka imenovana od strane Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koji polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u izlaganoj katastarskoj općini Podgrađe, najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka uputiti poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radnu prostoriju Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvane a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nekretninama, dužni su da se samoinicijativno jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nekretninama.

Građani su dužni ponijeti ličnu kartu, zastupnici maloljetnih lica trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj).

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u radnoj prostoriji Komisije za izlaganje podataka koja se nalazi u zgradi Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ul. Vrbaska bb.

 

Broj:06-30-001/19
Gornji Vakuf-Uskoplje, 22.5.2019.godineKomisija za izlaganje podataka

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), članova 4. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15),člana 3, tarifni broj 26. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/03 i 1/04), te člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna donosi

R J E Š E NJ E
o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022. godine

I

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019-2022. godine.

II

Postupak usklađivanja iz člana i ovog rješenja obavit će Komisija za usklađivanje redova vožnje koja će se imenovati posebnim rješenjem.

III

1. Visina naknade za troškove provođenja postupka usklađivanja redova vožnje za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak iznosi:

 za stari red vožnje: 50,00 KM,
 za stari red vožnje sa promjenom i za stari red vožnje sa statusnom promjenom: 200, 00 KM,
 za novi red vožnje: 500, 00 KM.

2. Visina naknade za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava.

3. Provođenja postupka registracije usklađenih redova vožnje za svaki usklađeni red vožnje obavlja se uz naknadu:
 na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika po svakoj liniji plaća se taksa od 20,00 KM,
 za ovjeru i registraciju reda vožnje plaća se taksa od 40,00 KM, po redu vožnje.
Sredstva se uplaćuju na žiro račun budžeta Vlade Srednjobosanskog kantona;

 Broj računa: 132-010-21253-6750
 Vrsta prihoda: 722 121,
 Poziv na broj: 0161000000,
 Budžetska organizacija: 1501001,
sa naznakom „za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“, odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“.

IV

Postupak usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022.godina obaviti će se u dvije faze i to:
I FAZA
U prvoj Fazi obaviti će se usklađivanje postojećih-važećih redova vožnje sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Srednjobosanskog kantona) koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 32/18, a početi će objavljivanjem:
 Javni oglas za dostavljanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama (stari redovi vožnje) usaglašenih sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje,
 Tumačenje za usaglašavanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
II FAZA
U drugoj Fazi će se izvršiti postupak usklađivanja, ovjere i registracija redova vožnje prema Pravilnicima o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavljivanjem javnog oglasa:
 Javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom, sa vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za period 2019.-2022. Godine.
Navedeni oglasi će biti objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama SBK“, na web stranici Vlade SBK/KSB: http://www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva privrede SBK.

V

Nakon objave u Službenim novinama SBK i web stranici Vlade SBK biti će objavljena Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnja na području SBK u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

VI

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR

___________________
Nisvet Hrnjić

Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 09:17

Čestitka u povodu Ramazanskog Bajrama

SVIM MUSLIMANIMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/

 KANTONA SREDIŠNJA BOSNA, KAO I CIJELE BOSNE I

 HERCEGOVINE ČESTITAMO PREDSTOJEĆE BAJRAMSKE

 PRAZNIKE U ŽELJI DA ISTE PROVEDU U ZDRAVLJU,

 SREĆI I BLAGOSTANJU.

 

 

PREDSJEDATELJ

SABORA / SKUPŠTINE

Josip Kvasina v.r 

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG

SABORA / SKUPŠTINE 

 Muharem Grabus s.r 

 

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG
SABORA / SKUPŠTINE 

Ljubinka Atanasijević s.r

 
 

                                       
 


 

 

Objavljeno u Novosti - sabor
Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 09:01

Čestitka u povodu Ramazanskog Bajrama

Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine povodom nastupajućeg Bajrama, uz želje da ga provedete u zdravlju i radosti, sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama.

 

Bajram šerif mubarek olsun!

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Objavljeno u Novosti

Novosti

« Lipanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30