Ministarstvo gospodarstva / Novosti

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), članova 4. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15),člana 3, tarifni broj 26. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/03 i 1/04), te člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna donosi

R J E Š E NJ E
o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022. godine

I

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019-2022. godine.

II

Postupak usklađivanja iz člana i ovog rješenja obavit će Komisija za usklađivanje redova vožnje koja će se imenovati posebnim rješenjem.

III

1. Visina naknade za troškove provođenja postupka usklađivanja redova vožnje za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak iznosi:

 za stari red vožnje: 50,00 KM,
 za stari red vožnje sa promjenom i za stari red vožnje sa statusnom promjenom: 200, 00 KM,
 za novi red vožnje: 500, 00 KM.

2. Visina naknade za troškove rješavanja prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje iznosi 200,00 KM po polasku odnosno povratku koji se osporava.

3. Provođenja postupka registracije usklađenih redova vožnje za svaki usklađeni red vožnje obavlja se uz naknadu:
 na podnesak zahtjeva za ovjeru i registraciju reda vožnje prijevoznika po svakoj liniji plaća se taksa od 20,00 KM,
 za ovjeru i registraciju reda vožnje plaća se taksa od 40,00 KM, po redu vožnje.
Sredstva se uplaćuju na žiro račun budžeta Vlade Srednjobosanskog kantona;

 Broj računa: 132-010-21253-6750
 Vrsta prihoda: 722 121,
 Poziv na broj: 0161000000,
 Budžetska organizacija: 1501001,
sa naznakom „za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“, odnosno „za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja prijedloga redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama“.

IV

Postupak usklađivanja i registracije redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Srednjobosanskog kantona za period 2019 - 2022.godina obaviti će se u dvije faze i to:
I FAZA
U prvoj Fazi obaviti će se usklađivanje postojećih-važećih redova vožnje sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Srednjobosanskog kantona) koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 32/18, a početi će objavljivanjem:
 Javni oglas za dostavljanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama (stari redovi vožnje) usaglašenih sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje,
 Tumačenje za usaglašavanje registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama sa novim Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
II FAZA
U drugoj Fazi će se izvršiti postupak usklađivanja, ovjere i registracija redova vožnje prema Pravilnicima o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), koja će početi objavljivanjem javnog oglasa:
 Javni oglas o pokretanju postupka prikupljanja zahtjeva sa propisanom dokumentacijom, sa vjerodostojnim dokazima o ispunjavanju propisanih uslova za usklađivanje redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za period 2019.-2022. Godine.
Navedeni oglasi će biti objavljeni, kao posebni akti, u „Službenim novinama SBK“, na web stranici Vlade SBK/KSB: http://www.sbk-ksb.gov.ba i na oglasnoj ploči Ministarstva privrede SBK.

V

Nakon objave u Službenim novinama SBK i web stranici Vlade SBK biti će objavljena Obavijest o pokretanju postupka usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnja na području SBK u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

VI

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR

___________________
Nisvet Hrnjić

Danas je u Travniku potpisan ugovor o koncesiji za eksploataciju arhitektonsko – građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Staište“ – općina Novi Travnik. Ugovor su potpisali gospodin Nisvet Hrnjić, ministar Ministarstva privrede, u svojstvu koncesora, i gospodin Marin Martinović, direktor „SPR“ d.o.o. Vitez, u svojstvu koncesionara. Ugovor je dodijeljen na osnovu člana 13. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/09, 6/13 i 9/15), Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokalitetu „Staište“ Novi Travnik Vlade Srednjobosanskog kantona, broj: 01-02-364/19 od 20.05.2019. godine, Odluke o prosječnoj prodajnoj cijeni jedinice mjere pojedinih mineralnih sirovina koja služi kao osnovica za obračun naknade za koncesiju („Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 6/10, 7/12 i 10/14) i provedene zakonske procedure objave Javnog poziva i odabira koncesionara na osnovu Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede i dokumentaciji potrebnoj za taj postupak („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 12/09).

24 Svibanj
2019

P O Z I V

Poštovani,


Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona organizuje zajednički odlazak privrednika Srednjobosanskog kantona na Međunarodni Sajam privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma “DANI TREŠNJE 2019” koji se održava u periodu od 19.06.2019.god do 21.06.2019.god u Mostaru, poslovna zona Vrapčići, TC “Klas”.
Vlada Srednjobosanskog kantona je zakupila određen broj kvadrata izložbenog prostora na sajmu, odnosno troškove zakupa će platiti iz Budžeta Kantona.
Ostale troškove (odlasci, noćenja i dr) snositi će sami izlagači. Ukoliko ste zainteresirani za odlazak na ovaj sajam kao izlagač, molimo Vas da nam dostavite uz prijavu i broj kvadrata koji su Vam potrebni za uspješnu prezentaciju vaših proizvoda.

Svoje prijave možete poslati najkasnije do 10.06.2019.god na sljedeće kontakte:
1. e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
2. Kont tel: 030/511-217
3. Fax: 030/511-729

 

Sa poštovanjem,

 

 

M I N I S T A R
______________________
Nisvet Hrnjić