Sjednice Vlade SBK/KSB

02 Septembar
2022

Saopštenje sa 136. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je prihvatila Zapisnik sa 135. sjednice.

Na prijedlog Kantonalnog zavoda za prostorno planiranje i zaštitu kulturno - historijskog naslijeđa, Vlada SBK je donosi Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Imajući u vidu izmjene koje se odnose na visoko obrazovanje za postavljenje državnih službenika, koji se moraju pridržavati rukovodioci kantonalnih tijela uprave, upravnih organizacija, službi i ureda prilikom izrade pravilnika stvorene su pravne pretpostavke i nametnuti razlozi za donošenjem i usaglašavanjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je odnijela Odluku o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, iz sredstava Budžeta SBK za 2022. godinu sa pozicije “Tekuća rezerva” Vlade SBK izdvajaju se sredstava u iznosu od 5.000,00 KM, na ime pomoći u organizaciji održavanja 10. jubilarnih kantonalnih susreta Dobrovoljnih darovaoca krvi. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo obrazovanj, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola u 2022. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2022.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola kojima je osnivač SBK“, u iznosu od 233.336,00 KM za mjesec sptembar i oktobar (IX i X mjesec) 2022. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara u iznosu od 95.951,70 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „X-COMPUTERS„ d.o.o. Busovača.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku LPR kamera u iznosu od 17.987,58 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Agencija Kamir„ d.o.o. Široki Brijeg.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova na izbor poduzeća „KM TRADE“ d.o.o. Visoko kao najpovoljnije ponuđača za nabavku pištolja po ponuđenoj cijeni od 82.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za plaćanje računa, izdatog od strane „Auto Kemo“ Travnik u iznosu od 1.237,39 KM za uslugu prijevoza ukradenih vozila i računa izdat od Doma zdravlja Travnik u iznosu od 650,23 KM za uslugu analize alkohola u krvi.

Data je i saglasnost daje saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za poništenje postupka za nabavku motornog vozila.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu septembar 2022. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Osnovnoj školi Vitez na izbor preduzeća „ABM - SERVIS“ d.o.o. Zenica za najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju elektroinstalacija (II. faza) po ponuđenoj cijeni od 19.914,00 KM.
- Saglasnost za nabavku namještaja za biblioteku u Osnovnoj školi „Kaonik“, predmet nabavke: nabavka namještaja za biblioteku, procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 KM s PDV-om, izvor financiranja: Donacija Vlade RH.
- Saglasnost za nabavku usluge oglašavanja u Osnovnoj školi „Travnik“, predmet nabavke: usluge oglašavanja, procijenjena vrijednost nabavke: 1.404,00 KM s PDV-om.
- Saglasnost za nabavku uglja u Osnovnoj školi „Mehurići“, predmet nabavke: nabavka uglja, procijenjena vrijednost nabavke: 7.020,00 KM s PDV-om.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2022. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Agenciji za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca za sufinansiranje projekta „Desant na Jajce 2022“.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ (za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta) za 2022. godinu u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti privrednom društvu „Bafas“ d.o.o. Kreševo za sufinansiranje troškova dobivanja certifikata o usklađenosti kvalitete proizvoda C-Znak i atesti za nove proizvode.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sufinansiranje istraživačkih radova mineralnih sirovina za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 22.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• „U.M. BETON“ d.o.o. Bugojno, izdvaja se iznos od 8.000,00 KM,
• „KALVARIJA – KOP“ d.o.o. Vitez, izdvaja se iznos od 8.000,00 KM,
• „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce, izdvaja se iznos od 4.000,00 KM,
• „PLIVA“ d.o.o. Jajce, izdvaja se iznos od 2.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike iz oblasti ostalih industrijskih grana i fizičkih osoba koja obavljaju djelatnost trgovine na malo i trgovinskih usluga na malo za oblast trgovine, šifri osnove djelatnosti 47.11 i 47.19 u ukupnom iznosu od 61.200,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „ Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu za sufinansiranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u postojećim obrtima u ukupnom iznosu 19.640,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost Kantonalnoj upravi za branioce za potpisivanje novog govora o obavljanju poslova medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstveno stanje Sarajevo. Vlada SBK ovlašćuje Kantonalnu upravu za branitelje da provede postupak za potpisivanje novog Ugovora o obavljanju poslova medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, temeljem novog cjenika usluga medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja na koji je Vlada Federacije BiH dala suglasnost Zaključkom V., broj 1201/2022 od 4. 8. 2022. godine (Službene novine FBiH 63/22.)

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinansiranje manifestacije „Izložba ovce pramenke, muznih krava i travničkog – vlašićkog sira- Gostilj 2022.“ u iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju poljoprivrednika i stočara „Karaula - Vlašić“.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 36.700,00 KM i Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 20.000,00 KM, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

Donesena i Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova na izbor poduzeća „PR MEDIA MARKET“ d.o.o. Prijedor za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku računara i računarske opreme po ponuđenoj cijeni od 7.710,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka za obavljanje poslova nadzora nad izvođenju radova izgradnje objekta Policijske stanice Kreševo u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka za obavljanje poslova nadzora nad izvođenju radova izgradnje objekta Policijske stanice Donji Vakuf u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka za nabavku PVC puhaljki za alkometre u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka za nabavku uredskog namještaja za nove policijske stanice u procijenjenoj vrijednosti od 85.470,00 KM bez PDV-a

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava privrednim društvima iz oblasti metalne industrije za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće postojećih radnika u ukupnom iznosu od 357.348,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodijeli dijela sredstava privrednim društvima iz oblasti drvoprerađivačke industrije za sufinansiranje dijela minimalne neto plaće postojećih radnika u ukupnom iznosu od 338.621,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodijeli interventnih sredstava za neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodijeli sredstava udruženju građana „Sahat - kula“ Gornji Vakuf – Uskoplje za projekat „Mapiranje biciklističkih staza“ u iznosu od 3.000,00 KM.
- Odluka o raspodijeli sredstava za podršku skijalištima i razvoju turizma – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 42.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona kojom su utvrđeni uslovi i način subvencioniranja troškova prijevoza učenika. Pod troškovima prijevoza iz ove Odluke podrazumijeva se trošak prijevoza na najkraćoj prometnoj udaljenosti od mjesta prebivališta učenika do škole. Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza u 100% iznosu mjesečne karte ostvaruju sljedeći učenici u srednjim školama na području SBK:
o djeca bez roditeljske skrbi
o djeca iz porodica u kojima dvoje ili više djece pohađa srednjoškolsko obrazovanje na području SBK.
Pravo subvencioniranja iz ovoga člana Odluke odnosi se isključivo na drugo i svako sljedeće dijete koje pohađa srednju školu na području KSB. Uslovi za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza za učenike iz ove Odluke su:
o da učenik ima prebivalište na području Srednjobosanskog kantona,
o da je učenik upisan i da redovito pohađa srednju školu na području Srednjobosanskog kantona,
o da za relaciju (od mjesta prebivališta učenika do škole) ne postoji osiguran besplatan prijevoz.
- Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Vlade SBK za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Agenciji za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca za sufinansiranje projekta „Desant na Jajce 2022“.
- Odluka o utvrđivanju postojanja javnog interesa odgojno-obrazovne djelatnosti i načina finansiranja Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ Travnik i Elči Ibrahim pašine medrese Travnik. Međusobna prava i obaveze ove Odluke regulisat će se ugovorom.
- Odluka o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Srednjobosanskog kantona u 2022. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se način i cilj subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama, korisnici prava subvencioniranja, uslovi za ostvarivanje prava i postotci subvencije, razlozi nemogućnosti ostvarivanja prava, postupak ostvarivanja prava, sredstva za finansiranje realizacije ove Odluke, nadležni organi i njihove obaveze, kao i druga pitanja od značaja za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Srednjobosanskog kanton.
- Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na izbor preduzeća „TENNECO ING“ d.o.o. Kiseljak za najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju i sanaciju mokrih čvorova u Srednjoj mješovito školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica, po ponuđenoj cijeni od 14.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ u ukupnom iznosu od 253.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start – up kompanija“ u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.

pogledano 1258 puta

Novosti

05.12.2022 U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespo...
30.11.2022 U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u ponedjeljak 28.11.2022. godine objavljen...
29.11.2022 Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona („ Službene novine SBK“ bro...
24.11.2022 U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitike svim građanima ...
24.11.2022 Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegov...
« Decembar 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31