Sjednice Vlade SBK/KSB

29 April
2022

Saopštenje sa 122. sjednice Vlade SBK - 2022.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 121. sjednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi i uputila u dalju proceduru po skraćenom postupku. Ovim Zakonom propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, pod uslovima propisanim Zakonom može ostvariti demobilisani branilac ili suprug/a umrlog demobilisanog branioca. Takođe se propisuje ovim Zakonom da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti djeca rođena u braku ili izvan braka, usvojenici i pastorci umrlog demobilisanog branioca. Više informacija možete dobiti u Kantonalnoj upravi za branioce.

 

Na prijedlog iste uprave, donesena je Odluka o usklađivanju visine novčane egzistencijalne naknade od 5,15 KM mjesečno koja se usklađuje sa rastom prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini, tako da visina novčane egzistencijalne naknade iznosi 5,37 KM mjesečno.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća Sponzora u podršci organizacije i održavanja 11. Međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo Business Forum 2022.g. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 23.400,00 KM, sredstva će se doznačiti Bosna Bank International d.d. Sarajevo.
- Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća na 20. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije „LIST“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.700,00 KM, sredstva će se doznačiti privrednom društvu Nuhanović d.o.o. Lukavac, PJ „Lukavički sajam“ Lukavac za sufinansiranje učešća.
- Odluka o raspodjeli sredstava JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turstičkih potencijala grada Jajca“ za sufinansiranje troškova učešća na sajmovima: Sajam turizma u Ljubljani „Alpe Adria 2022“, Sajam turizma u Zagrebu „Place2Go“, Međunarodni sajam turizma u Banja Luci „Banja Luka 2022“, 43. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, Međunarodni kongres povijesnih gradova u Solinu i Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST“ u Lokavcu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turstičkih potencijala grada Jajca“.
- Odluka o raspodjeli intervetnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi“, po zahtjevu korisnika raspoređuju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti „Drums 3 B“ d.o.o. „Bubnjevi“ d.o.o. Jajce za saniranje posljedica nastalih požarom.
- Odluka o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 70.000,00 KM Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica, za sufinansiranje slijedećih projekata:
- Razvoj radne snage u regiji Centralna BiH,
- Saradnja do Bolje Konkurentnosti – SBK,
- Projakat REZ Old rail trail (Staza stare pruge) od Busovače preko Viteza, Travnika i Donjeg Vakufa do Jajca,
- Projakat Turistička platforma za razvoj turizma na lokalnom nivou.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, interventna sredstva. Iz Budžeta SBK za 2022. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi, neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se se sredstva za projekat Otklanjanja prijeteće opasnosti od štetnih posljedica za okoliš – sanacija vodovodne mreže. Sredstva će se doznačiti Udruženju građana „Slatina“, Donji Vakuf u iznosu od 7.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, interventna sredstva. Iz Budžeta SBK za 2022. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi, neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se sredstva za projekt Utopljavanje prostorija, sredstva će se doznačiti Društvu novinara BiH u iznosu od 4.300,00 KM.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava iz kapitalnih transfera pojedincima-poticaji povratku prognanika,obnovi i razvitku. Odlukom se daje saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava na ime Merdžanić Đemila, Poljice I/ 37, Bugojno za utopljavanje stambenog objekta-izrada fasade 5.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast sporta za 2022. godinu, ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu namijenjenih za sport, odlukom se izdvaja iznos od 29.300,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture i informisanja za 2022. godinu, ovom odlukom izdvaja se dio sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu namijenjenih za kulturu i informisanje, odlukom se izdvaja iznos od 25.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Britanskog vijeća u BiH, u iznosu od 17.750,00 KM Uredu za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, za projekat nabavke eko-kontejnera za pet škola u Srednjobosanskom kantonu.

Data je i Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za predmet nabavke: Polustrukturalna fasada hola za Srednju školu Novi Travnik, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 213.676,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „SEVGRAD“ d.o.o. Gradačac sa cijenom bez PDV-a 213.676,00 KM.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe iste službe, predmet nabavke – usluga izrade projektne dokumentacije za unutrašnju rekonstrukciju zgrade TRZ-a u Travniku, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.999,00 KM.

Data je i saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavu LPR kamere i uspostavljanje LPR nadzora na lokaciji Luka u procijenjenoj vrijednosti od 15.385,00 KM

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK dala je slijedeće saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za osnovne i srednje škole kako slijedi:
a) Srednja škola „Travnik“ Nova Bila, predmet: nabavka uredskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM,
b) Osnovna škola „Kaćuni“, predmet: nabavka opreme, procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 KM,
c) Osnovna škola „Kiseljak 1“ Bilalova, predmet: nabavka opreme za centralno grijanje, procijenjena vrijednost nabavke: 7.000,00 KM; predmet: usluge radova instaliranja centralnog grijanja; procijenjena vrijednost nabavke: 5000,00 KM,
d) Srednja škola „Novi Travnik“, predmet: nadzor nad gradnjom srednje škole, procijenjena vrijednost nabavke: 3.205,14 KM,
e) Srednja škola „Kreševo“, predmet: nabavka računovodstvenih usluga, procijenjena vrijednost nabavke: 800,00 KM; predmet: nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade; procijenjena vrijednost nabavke: 4000,00 KM; predmet: nabavka usluga medija, procijenjena vrijednost nabavke: 1.500,00 KM; predmet: nabavka fotografskih usluga, procijenjena vrijednost nabavke: 4000,00 KM; predmet: sistematski pregled djelatnika, procijenjena vrijednost nabavke: 1.500,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Srednje glazbene škole „Jakova Gotovca“ Novi Travnik za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Opara za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Osnovne škole „Vitez“ Vitez za 2022. godinu,
- Saglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Mješovite srednje škole „Bugojno“ Bugojno za 2022. godinu.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnot za nabavku body kamera za policijske službenike u vrijednosti od 223.932,00 KM bez PDV-a.
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku uniformi u vrijednosti od 222.222,00 KM bez PDV-a

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za podršku općini Dobretići za razdoblje april i juni 2022. godine u iznosu od 75.000,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona, kojom se dopušta Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršenje razgraničenih namjenskih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.924.949,87 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike na izbor poduzeća „WIZARDHEALTH“ d.o.o. Mostar za nabavku usluga CLOUD sustava za LIS u vrijednosti od 195.000,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova:
- Saglasnost za nabavku pištolja u vrijednosti od 82.000,00 KM bez PDV-a
- Saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kaćuni u vrijednosti od 3.280,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću, uz slijedeću izmjenu:
- Članak 2. mijenja se i glasi: „Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Središnja Bosna, a primjenjivati će se od 1. travnja 2022. godine.“
U sklopu ove točke donesen je slijedeći Zaključak: Obvezuje se Ministarstvo privrede da, u skladu sa članom 2. stav (7) Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću, kvartalno vrši procjenu promjene cijene dnevne naknade troškova prijevoza i da o tome izvijesti Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo financija, kako bi se moglo pristupiti eventualnoj promjeni Uredbe.

 

pogledano 867 puta

Novosti

05.07.2022 Ministarstvo privrede objavljuje Bilans energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu...
28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
« Juli 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31