17 Juli
2020

Saopštenje sa 49. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 48. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje na Federalni Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika. Razmatrajući i analizirajući tekst Prednacrta Zakona o vijeću zaposlenika, Ministarstvo privrede SBK smatra da je predmetni Prednacrt Zakona nastavak dodatnog uređenja ove oblasti i podržava donošenje ovog propisa kao dijela reforme radnog zakonodavstva i usklađivanja propisa koji uređuje vijeće zaposlenika sa Zakonom o radu i drugim važećim propisima. Prednacrtom Zakona o vijeću zaposlenika nastoje se na sistematičniji način urediti uslovi i postupak za formiranje vijeća zaposlenika, detaljno je propisan postupak izbora članova vijeća zaposlenika, precizirani su rokovi za obavezne konsultacije vijeća zaposlenika, odnos vijeća i sindikata, prava članova vijeća, regulisanje upravnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja od značaja za formiranje i rad vijeća zaposlenika kod poslodavca.

 

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za period I-XII 2019. godine. Na temelju ostvarenog nivoa prihoda, primitaka i financiranja i ostvarenog nivoa rashoda i izdataka u izvršenju budžeta za period od 01.01.-31.12.2019. godine utvrđuje se višak prihoda nad rashodima (suficit). 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaje o provođenju preporuka Odjela za unutrašnju reviziju Ministarstva finansija. Odjel za unutarnju reviziju Ministarstva finansija sačinio je devet izvještaja o praćenju provođenja preporuka koje su date budžetskim korisnicima u izvještajima o obavljenim revizijama u 2019. godini. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka, sačinjena u prvom polugodištu 2019. godine pripremljeni su za sljedeće revizije:
1. Revizija putnih troškova kod svih pravosudnih institucija SBK
2. Revizija Transfera -potpora općini Dobretići
3. Revizija građevina kod svih srednjih škola u SBK
4. Revizija građevina kod svih osnovnih škola u SBK
5. Revizija građevina kod svih ministarstava, uprava, upravnih organizacija i službi u SBK
6. Revizija građevina kod svih pravosudnih institucija SBK
7. Revizija motornih vozila kod Ministarstva unutarnjih poslova
8. Revizija motornih vozila kod svih budžetskih korisnika osim MUP-a
Usvojen je i Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutrašnju reviziju Ministarstva finansija. Odjel unutrašnje revizije Ministarstva finansija sačinio je dva konačna izvještaja budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona koji su revidirani u prvom polugodištu 2020. godine i to:
- Revizija transfera za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu za školsku 2019. / 2020. godinu kod Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
- Revizija subvencija za učešće na sajmovima i izložbama kod Ministarstva privrede
Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta se preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2020. godinu između Kantonalnog tužiteljstva i Ministarstva pravosuđa i uprave. Sredstva u iznosu od 12.398,25 KM Kantonalnog tužiteljstva, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” u iznosu od 203,00 KM po uposlenom za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec april i maj 2020. godine. Izdvojena sredstva iz ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih na poziciji “ Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom koji su ostvarili pravo po javnom pozivu.
Ukupan broj pravnih i fizičkih lica sa pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 1.046.
Ukupan broj zaposlenih u pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 3.160
Ukupan iznos finansijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi: 862.547,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Tanji Jukić iz Novog Travnika, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Muhamedu Hodžić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Ivanu Ćosić iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Nijazu Husić iz Jajca, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Denisu Batić iz Bugojna, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Mustafi Kovačević iz Travnika, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Zvonki Petrović iz Viteza, na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Dušici Marić iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluke o usvajanju izmjena Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje SBK, zaštita zdravlja bilja u 2020. godini i način finansiranja mjera iz Budžeta SBK.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 990,00 KM (devet stotina i devedeset) radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime Hajrudin (Avde) Karadža, Bugojno.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole. Ovom odlukom Vlada Srednjobosanskog kantona daje saglasnost na izmjene Poglavlja III. „broj učenika u odjelu, grupi te praktičnoj nastavi“ slovna oznaka A), redni broj 1. Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škola. Ovim izmjenama odobrava se srednjim školama SBK u školskoj 2020./2021. godini formiranje odjela i upis učenika u I. razred.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec maj i juni akademske 2019./20. godine u iznosu od 82.090,00 KM
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač Kanton “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec juli i august (VII i VIII mjesec) 2020. godine.
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma”, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona. Sredstva iz ove odluke isplatit će se za sufinansiranje nabavke i implementacije Sistema za prijavu i odjavu turista v 2.0.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženja branitelja u iznosu 75.000,00 KM, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruženjima branilaca.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli zaštitne opreme. Na osnovu iskazanih potreba od strane medicinskih ustanova – bolnica i zavoda na području Srednjobosanskog kantona, te u skladu s rasporednim nalogom dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK vrši se raspodjela djela zaštitne opreme bolnicama i domovima zdravlja (maski, zaštitnih rukavica, zaštitnih odjela, itd.)

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva na području Srednjobosanskog kantona. Data je saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na području Srednjobosanskog kantona i Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika – doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona na period od tri mjeseca (od 1.7.2020.g. do 30.9.2020.g.).

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za održavanje RIS i PACS sistema, a za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.462,00 KM.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za održavanje Centralnog Laboratorijskog Informacijskog sistema (LIS) za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 89.774,00 KM.

 

pogledano 2229 puta
« Juli 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31