26 Mart
2020

Saopštenje sa 39. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila zapisnike sa 4., 5., 6., 7., 8., i 9. vanredne sjednice.

Na prijedlog Centralne popisne komisije, Vlada SBK je usvojila Elaborat o obavljenom popisivanju sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31. 12. 2019. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo,a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Bilansa energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Cilj ovog dokumenta jeste prikatati neophodne elemente i pokazatelje Bilansa enegretskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilansa energetskih potreba u prethodnoj 2019. godini. Bilans predstavlja parcijalnu energetsku analitiku koja ne prati potpune energetske tokove jer se njegova izrada zasnica na bazi postojećih/ raspoloživih podataka koje dostavljanju energetski subjekti, odnosno subjekti za snabdjevanje energijom/ energentima. Ovi podaci služe za praćenje rada energetskih privrednih subjekata i snabdjevača uvoznim energentima.

 

Ministarstvi poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije transfer - poticaji šumarstvu za državne šume za 2020. godinu. Odlukom se usvaja Program i kriteriji utroška sredstava s pozicije transfer - poticaji šumarstvu za državne šume za 2020. godinu. Sredstva potrebna za provođenje programa iz tačke ove Odluke obezbjeđena su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 106.000,00 KM,
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70.Zakona o lovstvu. Ovom Odlukom usvaja se Program i kriteriji utroška sredstava s pozicije transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke obezbjeđena su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu, odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih namjenskih sredstava, Kantonalnog upravi za civilnu zaštitu u iznosu od 800.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu na stavke: Tekući transferi – za preventivne mjere zaštite i spašavanje iznos od 380.000,00 KM i Nabavka opreme – za potrebe službi za zaštitu i spašavanje, Kantonalnog štaba civilna zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite iznos od 420.000,00 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općini Novi Travnik u iznosu od 500,00 KM i doniranih sredstava Vlade Federacije BiH u iznosu od 25.000,00 KM, Osnovnoj školi „Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva za projekte: za renoviranje aneksa Mješovite srednje škole, općina Bugojno izdvaja se iznos od 19.900,00 KM, za rekonstrukciju sportskog igrališta- I faza, OŠ „Nova Bila“, općina Travnik izdvaja se iznos od 20.000,00 KM I za izgradnju kanalizacijske mreže MZ Turbe, općina Travnik izdvaja se iznos od 15.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se u skladu sa zaključenim ugovorima sa izabranim ponuđačima u provedenom postupku javne nabavke.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekt Utopljavanje javnog objekta zgrade Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik, općina Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun GP„TECTA“ d.o.o. Travnik u iznosu od 21.780,99 KM za projekt: Utopljavanje javnog objekta zgrade Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik, općina Travnik. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se direktno na žiro-račun korisnika sredstava.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sufinanciranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec mart i april (III i IV mj.) 2020. godine.
- Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda, u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave za Osnovnu školu Kaćuni, Busovača, predmet nabavke - Radovi na rekonstrukciji grijanja, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 14.529,92 KM. Najpovoljniji ponuđač je BK GRADNJA d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od 12.100,00 KM

 

pogledano 1324 puta
« Juli 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31