20 Rujan
2019

Saopštenje sa 17. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaPredstavnici Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, predstavnici Tima za spriječavanje korupcije Srednjobosanskog kantona u saradnji sa šefom Ureda i predsjednikom Tima u KS Erduanom Kafedžićem prezentovali su Vladi Srednjobosanskog kantona IT-platformu antikorupcionog informacionog sistema kojeg je uspostavio i vodi Ured u KS.

Vlada SBK se ovom prilikom upoznala se sa sadržajem podataka informacionog sistema te sa konceptom sadašnjeg djelovanja i budućih planiranih preventivnih antikoruptivnih procesa, te mogućnostima korištenja Registra izabranih zvaničnika.

 

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na Mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
- Saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.
- Saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, usklađene su cijene lijekova sa cijenama lijekova objavljenim od strane Agencije za lijekove.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaj privredi” - interventna sredstva po zahtjevu korisnika Općine Busovača za sufinansiranje projekta “Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mediapan” u iznosu od 38.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi”- odlukom se izdvaja iznos od 777.000,00 KM za sufinansiranje projekata privatnih preduzeća i poduzetnika,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama” Budžeta Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 9.945,00 KM za sufinansiranje učešća privrednih subjekata na "Sarajevo halal fair 2019", koji će se održati u periodu od 26.09.2019.godine do 28.09.2019.godine na podrućju grada Sarajeva.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “Subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi”- interventna sredstva po zahtjevu korisnika Javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” Jajce d.o.o., za sufinansiranje izgradnje poslovne zgrade, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Subvencije javnim preduzećima – poticaj privredi“ – interventna sredstva, po zahtjevu korisnika Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik – u stečaju, sa sufinansiranje projekta nabavke novih metalnih kontejnera za komunalni otpad, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući tranfseri – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajanje interventnih sredstava, po zahtjevu korisnika odlukom se izdvaja za općinu Jajce – 40.000,00 KM i MZ Rostovo, općina Novi Travnik – 25.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 1.833.499,86 KM. Iznos sredstava se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, a prema Izvještaju Kantonalne direkcije za ceste SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za projekt Izgradnja vodovodne mreže za naseljeno mjesto Volujak, općina Kreševo iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu, s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije na žiro-račun, sredstva utvrđena tačkom 9. Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se u iznosu 6.500,00 KM. Sredstva se izdvajaju za realizaciju projekta Izgradnja vodovodne mreže za naseljeno mjesto Volujak, općina Kreševo i uplatit će se JKP„KOSTAJNICA“ d.o.o. Kreševo.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu izdvaja se iznos od 357,50 KM, sredstva će se isplatiti Sejadu Skrobo, općina Travnik, radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2019.g.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu izdvaja se iznos od 330,00 KM, sredstva će se isplatiti Nikoli Kolovrat, općina Bugojno, radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2019.g.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje i čišćenje rijeke Lašve u naselju Turbe, općina Travnik“, izabranom ponuđaču GPPD„Vlašić gradnja“ d.o.o.Travnik , odlukom se izdvaja iznos od 19.999,98 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja kanalizacije u MZ Vučipolje, općina Bugojno“, izabranom ponuđaču „ Ganik IDA“ d.o.o.Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 11.121,55 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Završetak zaštite korita rijeke Mlave i izgradnja zida dim 150x0,3x0,5 u naselju Jehovac-Rauševac, općina Kiseljak“, izabranom ponuđaču „ Sejaricopex“ d.o.o.Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 18.486,00 KM
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabave i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta:„ Nabavka i ugradnja opreme za automatizaciju gradskog vodovoda I-faza, općina Busovača“, izabranom ponuđaču, „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko, odlukom se izdvaja iznos od 4.750,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja vodovodne mreže u naselju Vilenička, općina Novi Travnik“, izabranom ponuđaču IGM IUT „ Haskić“ d.o.o.Vitez , odlukom se izdvaja iznos od 16.848,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 81.672,50 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području SBK zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 3.992,50 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 77.680,00 KM.
- Odluka o korištenju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta SBK - Vlade SBK za 2019. godinu. Odlukom se odobrava korištenje sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta - Vlade SBK za 2019.godinu u iznosu od 15.000,00 KM Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK u svrhu podrške u organizaciji Sajma Vlašićkog sira – Mehurić 2019. godine i Izložbe ovce pramenke i travničkog-vlašićkog sira Gostilj 2019.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju uredskih prostorija u zgradi MUP-a. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 5.202,90 KM za rekonstrukciju uredskih prostorija u zgradi MUP-a. Sredstva iz ove odluke doznačiti će se firmi “GRADI H” Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju uredskih prostorija u zgradi PS Kreševo. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 713,70 KM za rekonstrukciju uredskih prostorija u zgradi PS Kreševo. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “LIMOGRADNJA” Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku baterija za radio stanice za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 29.998,80 KM, za nabavku digitalne radio opreme. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” d.o.o Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku digitalne radio opreme za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 58.207,50 KM, za nabavku digitalne radio opreme. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” d.o.o Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf I faza , odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 120.271,51 KM i iznos od 430.000,00 KM sa ESCROW računa za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf I faza. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “VLAŠIĆ GRADNJA” d.o.o Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 160.692,13 KM i iznos od 400.000,00 KM sa ESCROVV računa za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza., Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA” d.o.o Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju dimnjaka u PS Dobretići, odlukom se izdvaja iznos od 1.392,30 KM. Sredstva će se doznačiti firmi “FARA” Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku metalni ormara za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.130,00 KM, za nabavku metalni ormara. Sredstva će se doznačiti firmi ’’LUCIUS” d.o.o Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza, odlukom se izdvaja iznos od 4.920,00 KM, za vršenje nadzora za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza. Sredstva će se doznačiti firmi “INPROS” d.o.o Mostar.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM Mirjani Matošević iz Travnika na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 1.750,00 KM Saudinu Smajić iz Bugojna na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM Slobodanu Cakalin iz Travnika na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM Đulejmanu Karić iz Travnika na ime podrške za liječenje.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Usluge kolektivnog osiguranja uposlenih, Ugovor/ okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču CROATIA OSIGURANJE D.D. Mostar, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 483.449,40 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka i isporuka ulja za loženje, Ugovor/ okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču PETROL D.O.O. Sarajevo, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 296.380,00 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka ogrijevnog drveta, Ugovor/ okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 377.920,98 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka i isporuka pneumatika za motorna vozila, Ugovor/ okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču UNITRADE d.o.o. Ljubuški, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 134.798,12 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka mrkog uglja, Ugovor/ okvirni sporazum dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču BRIST d.o.o. Gornji Vakuf/ Uskoplje, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 933.020,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
- Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Usluga pranja vozila. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 169.000,00 KM, a na temelju članka 69. stavak (2) točka d), a u vezi s člankom 68. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), poništava se naprijed navedeni postupak, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.
- Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 75.500,00 KM, a na temelju članka 69. stavak (2) točka a), a u vezi s člankom 70. stavak (4) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), poništava se naprijed navedeni postupak, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
- Odluka o poništenju postupka kavne nabavke – Vulkanizerske usluge. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi 51.000,00 KM, a na temelju članka 69. stavak (2) točka d), a u vezi s člankom 70. stavak (4) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), poništava se naprijed navedeni postupak, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 75.500,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Zoran Bajo iz Travnika“. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ izdvajaju se sredstva općini Travnik u iznosu od 1.000,00 KM, za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu osobe Zoran Bajo iz Travnika“. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se općini Travnik.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije indirektne štete u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK nastalih od požara na poslovnom objektu Ćevabdžinica „Elma“ iz Travnika. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ izdvajaju se sredstva općini Travnik u iznosu od 500,00 KM.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na poslovnom objektu u vlasništvu osobe Adnan Bešlagić iz Travnika“. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ izdvajaju se sredstva općini Travnik u iznosu od 1.000,00 KM, za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na poslovnom objektu u vlasništvu osobe Adnan Bešlagić iz Travnika“.

Usvojen je i Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje o utrošku sredstava za uređenje korita rijeke i izgradnju mosta u naselju Bistrica, a na prijedlog iste uprave.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju školu Novi Travnik – Završni radovi na krovu (lamela C), procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 38.461,49 KM. Najpovoljniji ponuđač u navedenom postupku javne nabavke je G.D. „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar sa visinom ponude od 38.449,37 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju tehničku školu Bugojno – Izgradnja krova, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 38.072,00 KM. Najpovoljniji ponuđač u navedenom postupku javne nabavke je „KULA MONT“ d.o.o. Zenica sa visinom ponude od 34.775,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Mješovitu srednju školu Gornji Vakuf – Opremanje laboratorija za potrebe nastave predmeta hemija, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 19.197,00 KM. Najpovoljniji ponuđač u navedenom postupku javne nabavke je „EDUCA“ d.o.o. Mostar sa visinom ponude od 19.196,23 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog postupka za: OŠ „Berta Kučera“ Jajce za usluge sistemskog pregleda zaposlenika škole, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 3.520,00 KM i SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak za usluge sistemskog pregleda zaposlenika škole, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.500,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti na novu relaciju za prijevoz učenika za općinu Travnik, nova relacija Lager-OŠ Mehurić.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke: Sanacija prostorija operativno dežurstvo MUP-a u sjedištu putem direktnog sporazuma, u iznosu do 2.407,86 KM sa uračunatim PDV-a i sanacija wc-a u prostorijama Policijske stanice Travnik putem direktnog sporazuma u iznosu do 2.182,05 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost na provođenje procedure javne nabavke: Nabavka uredskog materijala (koverte za prekršajne naloge, i ostale koverte, registratori i drugi sitni uredski materijal) putem izravnog sporazuma u iznosu do 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om i nabavka papira za printanje putem direktnog sporazuma u iznosu do 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Aneksa broj 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju arhtektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Dolovi-Begova Brezovača“ općina Novi Travnik.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na nastavak aktivnosti na implementaciji Pravilnika o izvršenju rada za opće dobro na slobodi na području Srednjobosanskog kantona.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu septembar 2019. godine

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu, za sufinansiranje učešća privrednih subjekata na "22. Međunarodnom sajmu INTERMOB i 32. Međunarodnom sajmu VVOODTECH, Istanbul, Republika Turska", koji će se održati u periodu od 14.10.2019.godine do 16.10.2019.godine, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući transferi - subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – izdvajanje interventnih sredstva. Odlukom se utvrđuje se raspodjela sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, po zahtjevu korisnika, kako slijedi: MZ Drvetine, općina Bugojno - 25.000,00 KM i MZ Lendići, općina Jajce - 7.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijma - sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina“, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu – izdvajanje interventnih sredstva. Ovom odlukom, utvrđuje se raspodjela sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu - izdvajanje interventnih sredstva po zahtjevu korisnika, kako slijedi: MIZ Travnik, općina Travnik - 10.000,00 KM i Župa Sv. Ivo Krstitelj Podmilaćje, općina Jajce - 10.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije “Subvencije javnim preduzećima - poticaj privredi”- interventna sredstva po zahtjevu korisnika Javno komunalno preduzeće “Trebišnjica” d.o.o. Nova Bila, za sufinansiranje održavanja tekuće likvidnosti, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za uslugu farbanja i lakiranja vozila, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 2.223,00 KM. 

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje djece poginulih branilaca. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 54.000,00 KM, sa stavke: Transfer za zapošljavanje branilaca. Prijenos sredstava iz tačke I ove Odluke izvršit će se Službi za zapošljavanje SBK, u svrhu produženja postojećih ugovora o zapošljavanju djece poginulih branilaca po programu iz 2018 godine.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava, ovom Odlukom izdvajaju se sredstava za pomoć u radu udruženjima branilaca u iznosu od 92.000,00 KM, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.

 

Pročitano 3703 puta

Novosti

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 Na osnovu članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona ...
« Rujan 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30