Ministarstvo obrazovanja / Novosti

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj:5/03 – pročišćeni tekst i 14/03), članka 72. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 11/01; Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:17/04) te članka 8. Pravilnika o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:8/15), Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o raspisivanju javnog natječaja za izbor nedostajućih članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u KSB broj: 01-02-322/17 od 04.05.2017.godine Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje (popunu) školskih odbora osnovnih škola
u Kantonu Središnja Bosna

I.

U školske odbore osnovnih škola kao javnih ustanova u Kantonu Središnja Bosna (u daljem tekstu: Kanton), biraju se:
a) Predstavnik iz reda osnivača (Kanton) …………………………….………………..1 član
b) Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ………… 1 član
c) Predstavnik vijeća roditelja/ staratelja učenika ……………………………………... 2 člana
d) Predstavnik zaposlenika škole ……………………………………………………… 1član.

Članove školskoga odbora za škole kao javne ustanove, u ime osnivača imenuje Vlada Kantona Središnja Bosna do okončanja mandata predsjednika i članova Školskih odbora imenovanih na 11. sjednici,Vlade Kantona Središnja Bosna održanoj 29.10.2015. godine.
Obavljanje dužnosti člana školskog odbora dragovoljno je i bez naknade

II.
Školski odbori biraju se za sljedeće osnovne na području Kantona:
1. OPĆINA JAJCE
Osnovne škole
a) Osnovna škola „Jajce“ Kruščica,
- Predstavnik zaposlenika škole …………1član.

2. OPĆINA DONJI VAKUF
Osnovne škole
a) Osnovna škola Hasan Kjafija Pruščak, Prusac,
- Predstavnik iz reda osnivača (Kanton) …………………………….………………. 1 član
- Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ………. 1 član

b) Treća osnovna škola, Oborci
- Predstavnik vijeća roditelja/ staratelja učenika ……………………………… 1 član
- Predstavnik lokalne zajednice (općine na čijem području se nalazi škola) ……1 član

III.

Školski odbor je tijelo upravljanja u osnovnoj (u daljem tekstu: škola) čija nadležnost je propisana Zakonom o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna broj:11/01 i 17/04) te Pravilnikom o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj:8/15) koje osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.

Način rada školskog odbora regulira se poslovnikom o radu.

IV.

Kandidat za člana školskog odbora mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena preslika osobne iskaznice);
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog natječaja, te da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
Pored navedenih općih uvjeta iz prethodne točke 1., kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj za člana školskog odbora škole mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
a) kandidat iz reda osnivača, da nije zaposlenik škole i da ima visoku stručnu spremu VSS -VII stupanj ili II. Ciklus visokog obrazovanja, (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom visokom obrazovanju);
b) kandidat iz reda lokalne zajednice, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje višu stručnu spremu ili najmanje I. ciklus visokog obrazovanja (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom višem ili visokom obrazovanju);
c) kandidat iz reda zaposlenika škole, da ima visoku stručnu spremu, najmanje I. ciklus visokog obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, a izuzetno najmanje višu školsku spremu-VI stupanj za člana školskog odbora u osnovnoj školi (dokaz: ovjerena preslika diplome o završenom visokom ili višem obrazovanju) i da je predložen na proširenoj sjednici nastavničkog vijeća za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika proširene sjednice nastavničkog vijeća);
d) kandidat iz reda vijeća roditelja škole, da nije zaposlenik škole i da ima najmanje srednju stručnu spremu - IV stupanj (dokaz: diploma/svjedodžba o završenoj školskoj spremi), i da je predložen na sjednici vijeća roditelja za člana školskog odbora (dokaz: izvod iz zapisnika sa sjednice vijeća roditelja);
e) da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08)- (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
f) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje je nespojivo sa dužnošću u školskom odboru (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
g) da nije član više od jednog upravnog/školskog odbora ili nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe);
h) da nema privatni financijski interes u školi u čiji se školski odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).
a) Uz prijavu na javni natječaj kandidat je obvezan pored dokaza o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta dostaviti izjavu u kojoj će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja.
b) Kandidat prilaže jednu izjavu ovjerenu od strane mjerodavne općinske službe, kojom će obuhvatiti sve navedeno u stavku (1) pod c), i stavku (2) pod e), f), g) i h) .

V.

1. Kandidati su, uz prijavu na natječaj, dužni dostaviti sljedeće dokumente:
a) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
b) Diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem obrazovanju, navedenom u točki IV. stavak 2. pod a), b), c) ili d) ovoga natječaja (ovjerena kopija)
c) Osobna iskaznica (ovjerena kopija)
d) Izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke IV. stavak (1) pod c), i stavak (2) pod e), f), g) i h) .
, Javnog natječaja (izjava potpisana i ovjerena od strane mjerodavne općinske službe).
2. Kandidat iz reda zaposlenika škole uz prijavu je obvezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa
proširenog sastanka nastavničkog vijeća škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora;
3. Kandidat iz reda vijeća roditelja/staratelja uz prijavu je obvezan priložiti i „Izvod iz zapisnika sa
sastanka Vijeća roditelja/staratelja škole“ o izboru kandidata za člana školskog odbora;
3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijava za člana Školskog odbora i Izjava o ispunjavaju uvjeta iz točke IV. može se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa (www.mozks-ksb.ba ili na www.emis.ba/sbk).
Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju najkasnije 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave, osobno ili poštom preporučeno sa naznakom «Prijava na javni natječaj za Školski odbor ''________________'' (upisati naziv škole) - ne otvaraj/otvara Povjerenstvo», na adresu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona: Stanična 43., 72270 Travnik.

VII.

1. Postupak provedbe javnog natječaja provest će Povjerenstvo kojeg imenuje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa posebnim rješenjem, koje obrađuje sve prispjele prijave, utvrđuje potpunost i blagovremenost istih i o tome vodi zapisnik, koje pisanim putem obavještava kandidate koji ne ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja
2. Nakon utvrđivanja konačnih lista kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo sastavlja „Jedinstvenu listu kandidata za članove školskih odbora“ po općinama i školama, koju uz zapisnik dostavlja Vladi Kantona na dalji postupak imenovanja.

VIII.

Javni natječaj za izbor i imenovanje školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu objavit će se u dnevnim novinama, na web stanici Ministarstva (www.mozks-ksb.ba i na www.emis.ba/sbk ), web stranici Vlade Kantona (www.sbk-ksb.gov.ba ) i Službenim novinama KSB/SBK.

 

MINISTRICA

Katica Čerkez

Broj:____________________
Travnik, ___.___.2017. godine

Pročitano 8890 puta
Više u ovoj kategoriji:

» Javni natječaj
« Siječanj 2022 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31