20 Decembar
2019

Saopštenje sa 28. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 27. sjednice.

Usvojen je i Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Program rada Vlade Kantona zasniva se na ustavnim i zakonskim ovlastima Vlade kao nositelja izvršne vlasti na nivou kantona. Program rada Vlade SBK za 2020. godinu sadrži pregled najznačajnijih aktivnosti koje Vlada Kantona planira realizovati kroz programsku godinu, nositelje pripreme i izrade materijala kao i rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati. U svojoj osnovi navedeni Program rada sačinjen je od pojedinačnih programa rada kantonalnih ministarstava i uprava i predstavlja sintezu osnovnih programskih ciljeva, normativno-pravne i analitički-informativne djelatnosti.

 

Ured za javne nabavke korisnika Budžeta SBK dostavio je Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK, a Vlada SBK je dala saglasnost na predloženi Prijedlog. Ovim izmjenama i dopunama Uredbe pristupilo se zbog potrebe regulisanja bitnih pitanja koja su se pojavila prilikom primjene postojeće Uredbe u praksi. Izmjene i dopuna Uredbe su urađene kako bi se uskladile procedure javne nabavke za potrebe Korisnika Budžeta sa procedurama propisanim Pravilnikom o javnim nabavama za potrebe korisnika Budžeta SBK, koji je u postupku donošenja. Izmjena Uredbe se odnosi na dopune i brisanje određenih članova Uredbe, s obzirom da su neke procedure postupanja u vezi pokretanja postupka javne nabavke propisane Pravilnikom o javnim nabavama za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona, kao provedbenim aktom.

Donesene su i slijedeće odluke a na prijedlog istog Ureda:
- Odluka o izmjeni Plana centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2019. godinu,
- Odluka o postupku javne nabavke za uslugu ispisa, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.850.000,00 KM.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće programe:
- Program rada Službe za zapošljavanje SBK za 2020. godinu,
- Program rada Agencije za privatizaciju SBK za 2020.godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika UG „ArheosPlus“ Jajce za sufinansiranje realizacije projekta „3D Virtual tour-virtuelni obilazak turističkih lokacija Jajca“ u iznosu od 1.100,00 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za projekat „Sanacije krovišta na zgradi Doma zdravlja Stari Vitez, općina Vitez“ iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.godinu, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 23.400,0063 KM, sredstva će se doznačiti „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava iz Budžetu SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove i nižih potrošačkih jedinica. Sredstva u iznosu od 30.000,00 KM sa stavke „Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton“ preraspoređuju se i dodjeljuju nižim potrošačkim jedinicama.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 55.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabavke Enzimsko vezanog imunoapsorbirajućieg eseja ELISA. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU bolnici Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 75.000,00 KM JU bolnici Travnik, na ime sufinanciranja nabavke EEG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun JU bolnice Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime sufinanciranja nabavke EKG aparata i hladnjaka za cjepiva. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun JU Doma zdravlja Vitez
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Lutviji Muhić iz Jajca na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Lutvije Muhić
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Hasanu Hrnjić iz Jajca na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Hasana Hrnjić

Ministarstvo obrazovanja, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke odstranjivača vlage, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 83.000,00 KM. Razlog za poništenje postupka javne nabavke do krajnjeg roka za dostavljanje nije primljenja nijedna ponuda.

Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke - Nabavka i ugradnja stolarije za OŠ „Berta Kučera“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 17.090,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GRADNJA-BOR“ d.o.o. Bugojno sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 11.961,64 KM.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka udžbenika za osnovnu školu (plan i program na bosanskom jeziku) – prvi i drugi razred, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 48.550,00 KM, Najpovoljniji ponuđač je „IBRA“ d.o.o. Travnik sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 41.712,10 KM.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke nižim potrošačkim jedinicama:
o 1. Osnovna škola“Jajce“Kruščica, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 10.000,00 KM za izmjenu i rekonstrukciju dijela krovne konstrukcije na objektu matične škole Kruščica. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2019 god.
o 2. Osnovna škola“Kiseljak 1“Bilalovac, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 6.940,00 KM za nabavku Logopedskog seta i pratećih dodataka. Sredstva su osigurana iz donacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
o 3. Srednja škola“Busovača“Busovača, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 4.000,00 KM za proširenje kotlovnice i skladišnog prostora za pelet. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2019 god.
o 4. Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“Fojnica za nabavke kopir aparata i tonera - 2.000,00 KM i nabavku projektora i torbi za isti u iznosu 2.400,00 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.
o 5.Srednja škola“Ivan Goran Kovačić“Kiseljak, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 7.000,00 KM za nabavku/zamjenu podova u devet učionica škole. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2019 god.

Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o poduzetim radnjama po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine radi prevazilaženja slabosti neregularnosti koje su identifikovane u revizorskom izvještaju. Postupajući po preporukama za otklanjanje uočenih nepravilnosti i neregularnosti koje su nevedene u revizorskom izvještaju poduzete su aktivnosti radi prevazilaženja istih.

Vlada SBK je usvojila i Izvještaj o prvom nadzornom auditu prema zahtjevu standardu ISO 9001:2015. Auditirane su norme 4., 5., 6., 7., 9. i 10. zahtjeva standarda ISO 9001:2015, a koje su se odnosile na kontekst organizacije, liderstvo, planiranje, vrednovanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom. Provođenjem internih audita utvrđen je i zajednički cilj kvaliteta za narednu 2020. godiu, a odnosi se na zahtjev norme ISO 9001:7.3 odnosno da organizacija osigura da najviše rukovodstvo organizacije prepozna važnost svog doprinosa efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, uključujući koristi od poboljšanja performansi, što je takođe i jedan od preporuka eksternih auditora. Takođe preporuka je da i svi kantonalni organi uprave provedu sve aktivnosti neophodne za preispitivanje sistema prema zahtjevima standarda u planiranim intervalima odnosno prije redovnog termina preispitivanja sistema od rukovodstva, što je takođe jedna od preporuka eksternih audita.

Usvojen je i Izvještaj o prvom nadzornom aduitu prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015. Radi održavanja statusa važećeg certifikata prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015 proveden je prvi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave. Auditirane su norme 6., 7., 8. i 9. zahtjeva standarda ISO 9001:2015, a koje su se odnosile na planiranje, podršku, funkcionisanje i vrednovanje sistema upravljanja kvalitetom. Nadzornim auditom, eksterni auditori su dali preporuke kantonalnim organima uprave koje mogu optimizirati sistem upravljanja u smislu zahtjeva datih normi.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – interventa sredstva, a po zahtjevu korisnika za sufinansiranje privatnog poduzeća, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući trasnfer neprofitnim organizacijama“ – interventa sredstva po zahtjevu korisnika Nadbiskupija Vrhbosanska Župa sv. Petra i Pavla Brajkovići Han Bila Travnik, za sufinansiranje troškova grijanja crkve i župne kuće u iznosu od 3.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – asfaltiranje prilaza i parking prostora područne škole u Krušćici, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 12.820,51 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Adžić-Asfalt“ d.o.o. Žepče sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 13.840,04 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za JU dom zdravlja Jajce, sa pozicije „Kapitalni izdaci za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke aparata za elektorlite. Sredstva iz ove odluke doznačit će se na računa JU dom zdravlja Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela SBK i Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta. Odlukom se preraspođuju sredstva u iznosu od 3.000,00 KM na stavku „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač kanton, odnosno za OGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku terenskih motornih vozila za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 758.862,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „OVNAK“ Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku peći za lož ulje za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „TRGOTEN“ Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku printera za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 40.778,60 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „OCEAN“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju rasvjete na parking prostoru MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „IN GRAD PROMET“ d.o.o. Busovača.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Zenica“ Univerziteta u Zenici, sredstva u iznosu od 140.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Mostar“, Sveučilišta Mostar, sredstva u iznosu od 330.000,00 temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Tuzla“, Univerziteta Tuzla, sredstva u iznosu od 36.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Sarajevo“, Sarajevo, sredstva u iznosu od 766.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Mostar“, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, sredstva u iznosu od 192.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.

Donesene su i slijedeće odluke i saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za socijalno osiguranje učenika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 32.565,27 KM. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se na Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje i Federalni zavod za zdravstveno osiguranje.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organizovanog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I polugodište). Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 40.211,10 KM. Sredstva iz ove Odluke, doznačit će se na tekuće račune roditelja, kako slijedi:
o Učenici koji nemaju organizirani prijevoz, izdvaja se iznos od 27.276,50 KM,
o Učenici s posebnim potrebama, izdvaja se iznos od 12.934,60 KM.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja kotla – peć na čvrsto gorivo, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 9.250,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GANIK i.d.a“ d.o.o. Vitez sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 9.050,00 KM.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Obuka učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 27.600,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je Auto škola „TOPIĆ“ Jajce sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 11.960,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 7.855,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 90.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju štalskih objekata.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 6.000,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti uplaćena „Milagrosu“ doo iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja radi angažovanja Veterinarske stanice na farmama muznih grla, s cilljem analize uzoraka stanja na navedenim farmama i praćenja stanja zdravstvene ispravnosti namjernica animalnog porijekla.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 23.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju te za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija...) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi u 2019.godini (organizovanje sajmova, izložbi, edukacije...). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za podršku Udruženju građana proizvođača maline “Zdrava malina” iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja za organizovanje izložbe i sudjelovanje na sajmu.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za projekte za koje će se utrošiti sredstava odobrena tačkom C.) –Interventna sredstva iz Plana javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu. Na osnovu Plana javne nabavke za 2019. godinu i raspodjele sredstva u Budžetu SBK za 2019. godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede sa stavke: Subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (intervantna sredstva) odlukom se izdvaja iznos od 72.649,57.
- Odluka o davanju saglasnosti MZ-cama, Udruženjima ribara, Udruženjima građana i sličnim organizacijama građana za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita rijeka i potoka, za edukaciju omladine na temu zaštite životne sredine i za druge slične aktivnosti na području SBK. Odlukom se daje saglasnost kako slijedi:
o UGSR „ FOJNICA“ Fojnica (Realizacija planskih zadataka za 2019. godinu)
o USR „ VITEZ“ Vitez (Poribljavanje)
o MZ Han Bila, općina Travnik (Nabavka materijala za izgradnju kanalizacije i odvodnji otpadne vode u naselju Pode , općina Travnik);
o MZ Rudnik, općina Travnik (Sanacija korita rijeke Bile);
o USR „ KISELJAK“ Kiseljak (Zaštita i uređenje okoliša rijeke Kreševke);
o KK „ Sloga“ G.Vakuf/Uskoplje (Čišćenje obala korita i okoliša rijeke pored OŠ u gradu);
o Udruženje građana „ Svitanje“ Travnik Čišćenje potoka Jale pored Sulejmanije džamije-Šarene džamije);
o Zadruga „IKRA“Travnik (Nabavka specijalnog vozila za transport žive ribe);
o USR „ Busovača“ Busovača;
o MZ Mile Jajce;
o MZ Dolac/L, općina Travnik;
o R.C. „ Brusnica“Fojnica (Završetak radova na uređenju izletišta Bistrica);
o MZ Prokos, općina Fojnica;

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa sredstava tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Goranu Prusac iz Busovače na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Gorana Prusac
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa sredstava tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Dragani Strinić iz Viteza na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Dragane Strinić.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Srednjobosanskom kantonu za period od 2020-2024. U skladu sa nadležnostima u oblasti obrazovanja u BiH i u skladu sa Okvirnim AP o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH, Ministarstvo obrazovanja SBK je izradilo Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK. Akcioni planovi sadrže, prema potrebama i stanju na terenu, precizne mjere koje bi rezultirale potpunom jednakošću romske djece u pristupu prava na obrazovanje, odnosno potpunom i uspješnom uključenošću sve romske djece u obavezno osnovno obrazovanje.

Data je i Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Rekonstrukciju sanitarnih čvoriva za učenike u zgradi OŠ „Bristovi“, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 13.675,21 KM. Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke je „Dadić Promet“ d.o.o. Bugojno sa cijenom sa popustom bez PDV-a 10.561,68 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo prostornog uređenje, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Zamjena stolarije na zgradi ambulante Vinac JZU „Dom zdravlja“ Jajce, općina Jajce. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nioima vlasti i fondovima izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „MEGA ROLL“ d.o.o. Gračanica u iznosu od 6.886,62 KM za projekt Zamjena stolarije na zgradi ambulante Vinac JZU „Dom zdravlja“ Jajce, općina Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o dopuni Odluke o upisu studenata u akademskoj 2019./2020. godini na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Izmjena Odluke se odnosi na obavezu visokoškolskih ustanova koje su dužne, upisane studente svih Ciklusa studiranja, prijaviti Ministarstvu-Odjelu za obrazovanje i nauku i dostaviti Izvještaj o upisu studenata sa popisom, nakon završenog upisa studenata u akademsku 2019./ 2020. godinu.

 

pogledano 3439 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30