13 Decembar
2019

Saopštenje sa 27. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 27. sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, u iznosu od 410.00 KM, za nabavku opreme.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, a po zahtjevu korisnika Udruženja „Centar za obrazovanje i druženje“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje projekta „Biznis centar“ Jajce.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprfitnim organizacijama“, a po zahtjevu korisnika Internacionalni univerzitet Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje organizovanja XX Međunarodne konferencije „Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji u uslovima digitalizacije u zemljama Zapadnog Balkana“.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 100.500, 00 KM, a po zahtjevima korisnika.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 147.200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-stimulacija farmskog uzgoja krava.

 

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 58.000,00 KM neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca.

Usvojeni su i Izvještaji o obavljenim revizijama u trećem kvartalu 2019. godine, i to: Izvještaj o obavljenoj reviziji motornih vozila u MUP-u, Izvještaj o obavljenoj reviziji motornih vozila za sve budžetske korisnike i Izvještaj o obavljenoj reviziji izdataka za komunalne usluge.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik u postupku javne nabave „Nabavka i ugradnja stolarije (lamele B i C)“,
- Odluka o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Kaćuni“ Kaćuni u postupku javne nabavke „Nabavka robe za nastavak izgradnje škole u Gornjoj Rovni“.
- Odluka o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno-Jaklić u postupku javne nabavke „Nabavka informatičke opreme“.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka software za e-pisarnicu Vlade Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 130.000,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „ORKA“ d.o.o. Sarajevo.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka uređaja za vještaćenje mobilnih aparata, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 52.400,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „SHOT“ d.o.o. Zenica.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka opreme – hardware, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.850,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka.

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zapošljavanje SBK dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2019.g. i uputila u dalju proceduru.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama - izrađen na bazi trogodišnjeg plana sa kriterijima raspodjele, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 295.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnoj Odluci Vlade SBK i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Programom, a koja će se realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstva na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava za 2019.godinu sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama izrađen na bazi trogodišnjeg plana, za 2019, 2020. i 2021. godinu, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“utvrđenih Budžetom SBK za 2019. godinu, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općina:
o Fojnica, za projekat – “Regulacija korita rijeke Dragače na području općine Fojnica“, u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, tačka A.) 1.) 1. Programa,
o Fojnica, za projekat - „ Uređenje potoka Ripulja na području općine Fojnica“, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, tačka A.) 1.) 2. Programa,
o Kiseljak, za projekat - „ Regulacija korita rijeke Lepenice na području općine Kiseljak“, u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM, tačka A.) 1.) 3. Programa,
o Busovača, za projekat - „ Regulacija korita rijeke Kozice i ostalih vodotoka, na području općine Busovača“, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM, tačka A.) 1.) 4. Programa,
o Jajce, za projekat - „Izvođenje radova na priključku vode na gradsku deponiju u općini Jajce “, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, tačka A.) 1.) 5. Programa,
o Jajce, za projekat - „Uređenje i čišćenje korita potoka na području općine Jajce “, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM, tačka A.) 1.) 6. Programa,
o Kreševo, za projekat - „ Uređenje rijeke Kreševčice na području općine Kreševo“, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, tačka A.) 1.) 7. Programa,
o Vitez, za projekat - „ Regulacija rijeke Kruščice na području općine Vitez“, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, tačka A.) 1.) 8. Programa.
- Odluka o usvajanju Plana javne nabavke sa kriterijima raspodjele sredstava, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koji će se sufinansirati ili finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK za 2019.godinu u iznosu od 255.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Izgradnja kanalizacijske mreže Putićevo-N.Bila, općina Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „MERKEZ OIL“d.o.o. N.Travniku iznosu od 19.951,43 KM za projekt Izgradnja kanalizacijske mreže Putićevo-N.Bila, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Izgradnja kanalizacijske mreže Slimena-Polje, općina Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun korisnika sredstava - Općina Travnik u iznosu od 30.000,00 KM za projekt: Izgradnja kanalizacijske mreže Slimena-Polje, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Izgradnja rezervoara „Brizanac“100m3, općina N.Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GRAĐEVINAR“ d.o.o. N.Travnik u iznosu od 10.000,00 KM za projekt Izgradnja rezervoara „Brizanac“100m3, općina N.Travnik.
- Odluka o izdvajanju i uplati sredstava na račun općine Travnik u svrhu realizacije projekta Rekonstrukcije puta u naselju Slimena,općina Travnik. Odobrava se uplata sredstava na račun općine Travnik za realizaciju projekata infrastrukture odobrenih Odlukom Vlade SBK kako slijedi:
o Rekonstrukcija puta u naselju Slimena,općina Travnik -106.000,00 KM
o Sufinanciranje rekonstrukcije puta u naselju Slimena -7.997,86 KM
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 205.328,73 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2019. godini. Na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, daje se suglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za 93.800,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte: Izgradnja seoskog vodovoda „Bikići“ u naseljenom mjestu Ričice, MZ Nova Bila, općina Travnik u iznosu od 4.000,00 KM I Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, MZ Han Bila, općina Travnik u iznosu od 6.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se u skladu sa zaključenim ugovorima sa izabranim ponuđačima u provedenom postupku javne nabave.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta SBK kantona za 2019. godinu izdvajaju se sredstva za projekt Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno, JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno“ u iznosu 7.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 9.200,00 KM za slijedeće projekte:
1. Razvođenje centralnog grijanja u imamskoj kući u Odžaku, Medžlis islamske zajednice Bugojno, u iznosu od 6.800,00 KM
2. Utopljavanje objekta mrtvačnice na mjesnom groblju Kraljevice/Mošunj, Župni ured svetog Juraja, općina Vitez u iznosu od 2.400,00 KM

 

pogledano 3198 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30