Sjednice Vlade SBK / KSB

12 Decembar
2018

Saopštenje sa 34. vanredne sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 106. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila slijedeće:
- Izmjene i dopune Rebalansa II Budžeta SBK za 2018. godinu, i uputila u dalju proceduru.
Usvojeni rebalans Budžeta SBK iznosi:
Prihodi 210.666,.649,00 KM
Rashodi 210.666.649,00
- Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Prijedlog Budžeta SBK za 2019. godinu iznosi 236.501.758 KM što je za 17.179.418 KM ili 1,8 % više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

 

Vlada SBK je usvojila i Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. do 30. 9. 2018. godine. Usvojen je Program javnih investicija SBK 2016-2021.g. Javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz stjecanje infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme.

Zavod za zdravstveno osiguranje SBK je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2019. g.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede dala saglasnost na Mišljenje o federalnom Prednacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Ministarstvo privrede smatra da je ponuđeni tekst Prednacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca dobra osnova za bolje uređenje ove oblasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju pravnih osoba u kojima Srednjobosanski kanton ima vlasnički udio i pravnih osova čiji je osnivač Srednjobosanski kantona, a koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine, a to su:
- JU Bolnica Travnik
- JU Hrvatska bolnica" Dr fra Mato Nikolić" Nova Bila
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK – tekuća rezerva Vlade SBK 2018. godinu, u svrhu pomoći za lijećenje izdvaja se iznos od 2.000,00 KM Ireni Badrov iz Viteza.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK – tekuća rezerva Vlade SBK 2018. godinu, u svrhu pomoći za lijećenje izdvaja se iznos od 2.000,00 KM Midheti Delić iz Travnika.
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za projekat «Izgradnja distributivne mreže vodosnabdijevanja za naseljeno mjesto Duhri, općina Kiseljak», direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ''AUTOPRIJEVOZNIK'' vl. Nedžad Agić, Kiseljak, sa cijenom ponude od 7.000,00 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci « Izgradnja kanalizacijske mreže za naselje Balaguša u MZ Pribilovići, općina N.Travnik », direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem JP ''Vilenica-Vodovod'' d.o.o. Novi Travnik, sa cijenom ponude od 5.967,26 KM .

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom za 2018. godinu, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za XI mjesec akademske 2018/19. godine u iznosu od 142.199,00 KM.
Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na zaključivanje Aneksa br. 3. Ugovora o koncesiji sa društvom „Kamenjak COP“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za uvođenje novih linija za prijevoz učenika sa područja općina Travnik i Jajce. Nova relacija za općinu Travnik: Brajkovići – groblje Bogduša-Ovnak-Područna škola „Grahovčići“ i povratak u OŠ „Nova Bila“. Nova relacija za općinu Jajce: Karići-Hrastovi-OŠ „13.Rujan“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za SŠ „Vitez“ Vitez, sanacija i izmjena dijela krova škole, najpovoljniji ponuđač je „Kula Mont“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 6.516,90 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Vitez“ Vitez, sanacija i izmjena dijela krova škole, najpovoljniji ponuđač je „Braća Karić“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 11.283,48 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Kaćuni“ Kaćuni, nadogradnja PŠ Lugovi I faza, najpovoljniji ponuđač je „IGM-IUT-Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 26.969,94 Km (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za SŠ „Nikola Šop“ Jajce, opremanje laboratorije za potrebe nastave za predmet: biologija, kemija i fizika, najpovoljniji ponuđač je „Educa“ d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 24.853,35 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog postupka za niže potrošačke jedinice:
o OŠ „Gromiljak“ općina Kiseljak, za nabavku i ugradnju unutrašnjih vrata, sredstva su obezbjeđena od Vlade Republike Hrvatske.
o OŠ „Turbe“ općina Travnik, za nabavku kalolifera i PVC stolarije za sportsku dvoranu, sredstva su obezbjeđena od Ministarstva za izbjegla i raseljena lica FBiH.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka, za nabavku kopir aparata putem direktnog sporazuma, u iznosu od 7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost za pokretanje postupka, za sanaciju krova Policijske uprave Travnik, u iznosu od 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost za pokretanje postupka, za izgradnju objekta Policijske stanice Donji Vakuf putem direktnog sporazuma, u iznosu od 7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost za izgradnju objekta Policijske stanice Donji Vakuf putem otvorenog postupka za dostavu ponuda u iznosu od 493.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za III. kvartal 2018. godine i Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju za IV. kvartal 2018. godine.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2018. godine i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2018. godine.
Vlada SBK je utvrdila Kriterije bodovanja za izbor osoba u skladu sa Javnim pozivom za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Kantonalne organe uprave.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu javnim zdravstvenim ustanovama u kantonu, odlukom se izdvaja iznos od 105.490,00 KM na ime nabavke laboratorijskog informacijskog sistema.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za MSŠ „Vitez“ Vitez, instruktivna nastava za učenike saobraćajne stručne škole, zanimanje vozač motornih vozila u školskoj 2018/20019.godini, najpovoljniji ponuđač je AUTOŠKOLA „Team“ Travnik, sa visinom ponude od 22.534,10 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje, rekonstrukcija krova sale i pomoćnog objekta, najpovoljniji ponuđač je „Braća Karić“ d.o.o. Zenica, procjenjena vrijednost nabavke je 20.299,50 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za „Srednju tehničku školu“ Bugojno, izgradnja krova na objektu škole, najpovoljniji ponuđač je „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica, procjenjena vrijednost nabavke je 47.217,55 KM (sa PDV-om).
- Odluka o davanju saglasnost za provođenje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma, za nabavku stalnih sredstava (računarska oprema-laptopi, fotografski aparat) za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBK. Procijenjena vrijednost iznosi cca 7.000,00 KM s PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci za projekt « Izgradnja vodovoda u naselju Strane i Donja Kula-Skradno, općina Busovača » sa ponuđačem ''IGM-IUT HASKIĆ'' d.o.o. Vitez, direktni sporazum, sa cijenom ponude od 7.015,00 KM (sa PDV-om).

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za opremanje učionica u kojim će se održati OPOB program, najpovoljniji ponuđač je „Školska naklada“ d.o.o. Mostar, sa visinom ponude od 159.249,20 KM (sa uračunatim PDV-om).

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i dodjeli sredstava za sufinansiranje drugim nivoima vlasti za projekat utopljavanja zgrade radi uštede energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu. Za realizaciju projekata sufinansiranja drugim nivoima vlasti za projekt utopljavanja zgrade radi uštede energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu, izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun Općine Kiseljak za projekt Zamjena krova i utopljavanje školske zgrade OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, općina Kiseljak u iznosu od 20.000,00 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci – sufinansiranje regulacije Šakinog potoka, općina Fojnica, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Brusnica Trade“ d.o.o. Fojnica, sa visinom ponude od 3.595,36 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci za projekt »Izgradnja rezervoara G. Maljine, općina Travnik «, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“, sa visinom ponude od 5.651,10 KM (sa PDV-om).
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci za projekt »Izgradnja vodovodne mreže za naseljeno mjesto Volujak, opcina Kreševo«, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, sa visinom ponude od 6.500,00 (sa PDV-om).
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci za projekt » Izgradnja kanalizacijske mreže u MZ Kandija, Vučipolje, općina Bugojno «, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 6.999,17 KM (sa PDV-om).
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci za projekt » Izmjena stolarije HKD „Napredak“ Busovača, općina Busovača «, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Rolplast“ d.o.o. Busovača, sa visinom ponude od 6.000,00 KM (sa PDV-om).

Kantonalna direkcija za puteve SBK je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o načinu realizacije kreditnih sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih puteva u SBK. Kantonalna direkcija za puteve SBK je krajnji korisnik sredstava po kreditnom zaduženju Budžeta SBK za 2018. godinu, kod Razvojne banke FBiH za izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za projekte odobrene Odlukom Skupštine SBK o dugoročnom kreditnom zaduženju.

pogledano 3225 puta

Novosti

18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30