Sjednice Vlade SBK / KSB

20 Decembar
2018

Saopštenje sa 107. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 34. vanredne sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je usvojila Prijedlog Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja policijskih službenika Srednjobosanskog kantona. Uredbom se utvrđuju vrste i visine naknade za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada za policijske službenike MUP-a.

Služba za zapošljavanje je predložila, a Vlada SBK usvojila Program rada Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Usvojen je Program rada Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Skupština Srednjobosanskog kantona je predložila, a Vlada SBK usvojila Prijedlog Programa o dopuni Programa o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za licenciranje mobilne i desktop aplikacije Aksis, za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 57.914,64 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GUINEA“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju novih kancelarijskih prostorija za psihologa i inspektora za zaštitu od požara u zgradi MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 5.222,88 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Fara“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za ugradnju vanjskih i unutrašnjih klupica na prozorima i malterisanje špaleta oko vanjske stolarije u PS Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o isknjižavanju nekretnina - k.č. 300/2 zk.ul. 1032 KO Mratinići, iz knjigovodstvenih evidencija MUP-a SBK, s obzirom da je, na osnovu Odluke Vlade SBK o davanju saglasnosti za zamjenu nekretnina, sklopljen Ugovor o razmjeni nekretnina, uz napomenu da je Ugovorom o razmjeni nekretnina izvršena i razmjena nekretnina k.č 230/1 zk.ul. 167 K.O. Kreševo, koja se ne nalaze u knjigovodstvenim evidencijama MUP-a SBK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu sa pozicije „Transfer za izradu šumskoprivrede osnove za privatne šume“, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM sredstva će se doznačiti preduzeću JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu s pozicije „Transfer – poticaji šumama u skladu sa Zakonom o šumama“, odlukom se izdvaja iznos od 35.000,00 KM, sredstva će se doznačiti ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „ Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno “, za dodatne usluge, odlukom se izdvaja iznos od 2.639,52 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču “Geobiro” d.o.o. Konjic.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „ Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Fojnica “, odlukom se izdvaja iznos od 2.948,40 KM, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču “Geobiro” d.o.o. Konjic.

Donesena je i Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kiseljak, za sanaciju tvrđave Stari grad Kaštela, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se uplatiti općini Kiseljak.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer za socijalno osiguranje učenika“, odlukom se izdvaja iznos od 27.475,00 KM, sredstva se raspoređuju se na niže navedene korisnike: Doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO SBK iznos od 24.672,55 KM I Doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO Sarajevo iznos od 2.802,45 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima”, odlukom se izdvaja iznos od 1.400,00 KM, sredstva će se rasporediti u skladu sa spiskom socijalno ugroženih učenika osnovih i srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za djecu sa posebnim potrebama“, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 3.100,00 KM za stručno usavršavanje za instruktore vožnje i licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom, sredstva će se doznačiti Internacionalnom univerzitetu Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za potrebe organizacije božićne priredbe u Travniku, sredstva će se doznačiti Nadbiskupskom sjemeništu „Petar Barbarić“ Travnik.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o uplati sredstava na račun općine u svrhu realizacije projekata infrastrukture odobrenih Odlukom o raspodjeli projekata infrastukture za 2018. godinu, uplata se vrši kako slijedi:
- Općina Bugojno, afaltiranje puta u MZ Rovna kroz naselje Ljubnić do naselja Podkalin - 28.974,35 KM.
- Općina Travnik, sanacija puta Aleja Turbe - 4.972,50 KM i sanacija puta Mudrike - 9.983,67 KM.

Kantonalna uprava za pitanje branilaca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za ulsuge banjsko-klimatskog lijećenja branilaca za 2019. godinu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 85.470,00 KM bez PDV-a.

Ured za javne nabavke za korisnike Budžeta SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjeni Plana centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2018. godinu.

Na prijedlog istog Ureda, donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija (roba, usluga i radova) Centralne javne nabavke za 2018. godinu.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle, najpovoljniji ponuđač je „CMV“ PJ Autocentar Vitez.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, najpovoljniji ponuđač je „CM“ d.o.o. PJ Autocentar CMV Vitez.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje uposlenih, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 334.500,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 234.000,00 ( sa uračunatim PDV-om).
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila za potrebe korisnika Budžeta SBK, procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 500.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za „Srednju stručnu školu“ Bugojno“ u Bugojnu za nabavku PVC prozora u jednoj učionici.Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.
- Saglasnost za Osnovnu školu „Muhsin Rizvić “ u Fojnici za nabavku unutrašnjih vrata u zgradi škole.Sredstva su osigurana iz Budžeta kantona.
- Saglasnost za Osnovnu školu „Kiseljak “ u Kiseljaku za nabavku pametne table.Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.
- Saglasnost za „Prvu osnovnu školu „Donji Vakuf “ u Donjem Vakufu za nabavku školskog namještaja i izmjenu podnih podloga u učionicama. Sredstva su osigurana iz Budžeta kantona.
- Saglasnost za Osnovnu školu „Travnik “ u Travniku za nabavku i ugradnju prozora u kabinetu likovne kulture. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na Odluku Općinskog vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta na kojem je Općina Donji Vakuf upisana sa pravom vlasništva i posjedom 1/1 i zemljišta na kojem je Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK upisano sa pravom vlasništva 1/1 radi izgradnje zgrade PS Donji Vakuf.

Data je i saglasnost za pokretanje direktnog sporazuma za dogradnju dimnjaka sa kapom u Policijskoj ispostavi Dobretići, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 1.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 400,00 KM, sredstva će se doznačiti Ivici Trogrliću kao podrška za odlazak na „Evropske karate prvenstvo“.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.520,00 KM, kako slijedi:
o FK „Vitez“, podrška za takmičarsku sezonu 2018/19 – 900,00 KM
o MNK „Maestral 95“ Jajce, podrška za Božićni malonogometni turnir „Jajce 2018“ – 500,00 KM
o KK „Nova Bila“, podrška za rad i aktivnosti kluba – 600,00 KM
o HŽRK „Kiseljak“, podrška za odlazak na tradicionalni međunarodni Božićni turnir u Mostar – 520,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja , građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stavke „Tekuća rezerva Vlade SBK“, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, za utopljavanje zgrada, vodovoda i kanalizaciju, sredstva će se doznačiti na žiro račun JU Dom Zdravlja Donji Vakuf.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 10.300,00 KM planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, za izgradnju šehidskog spomen obilježja „Spomen česma Putiš-Busovača, sredstva će se doznačiti Organizaciji porodica, šehida i poginulih boraca općine Busovača.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 50.000,00 KM planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva će se doznačiti neprofitnim organizacijama – udruženjima boraca.
- Odluka izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 10.600,00 KM, planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva će su namijenjena za uređenje mezarja i groblja.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 20.800,00 KM, planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva su namijenjena za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekuća rezerva Vlade SBK za 2018. godinu“, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM, sredstva su namijenjena za nižu potrošačku jedinicu OŠ„Travnik “ Travnik. Sredstva u iznosu 2.000,00 KM potrebna za plaćanje troškova prijevoza donacije humanitarne organizacije „Most-Bro“ na relaciji Danska - OŠ„Travnik “ Travnik, te iznos od 2.000,00 KM za odlazak i posjet bratskoj školi u Istanbul radi nastavka saradnje i donacije osnovnoj školi „Travnik“ za izmjenu vanjske stolarije na zgradi škole.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/ 2019. godinu za nastavno i nenastavno osoblje,
- Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošakim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke kako slijedi:
o „Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf, Saniranje centralnog grijanja (nabavka i zamjena starih, dotrajalih radijatora) – 5.000,00 KM,
o OŠ „Han Bila“ Travnik, Nabavka računara za potrebe EMIS WEB informacijskog sustava – 2.500,00 KM.
o OŠ „Vitez“ Vitez, Nabavka računara za potrebe EMIS WEB informacijskog sustava – 2.500,00 KM.
o OŠ „Treća osnovna škola“ Oborci-D.Vakuf, Nabavka računara za potrebe EMIS WEB informacijskog sustava – 2.500,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 408.932,25 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2018. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 65.847,24 KM, za projekte izgradnje štalskih objekata.
Vlada SBK je na prijedlog Ureda za Evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, dala saglasnost na Akcioni plan 2019.-2021. godina Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona. Trogodišnji akcioni plan za period 2019. – 2021. Godina sadrži 14 prioriteta, 40 razvojnih mjera i 126 razvojnih projekata i aktivnosti razvrstanih po razvojnim mjerama i prioritetnim ciljevima.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava s pozicije transfer – poticaji u šumarstvu za državne šume, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 86.831,61 KM, sredstva će biti iskorištena za pošumljavanje i njegu kultura u:
• odjel 23 GJ “Oboračka Rijeka” šumarija Donji Vakuf u svrhu obnova šume od posljedica prenamnoženosti insekata-kalamiteta potkornjaka, šumsko-uzgojni radovi, površine 0,80 ha , u iznosu 2.561,05 KM;
• odjel 37 GJ “Oboračka Rijeka” šumarija Donji Vakuf u svrhu obnova šume od posljedica prenamnoženosti insekata-kalamiteta potkornjaka, šumsko-uzgojni radovi, površine 0,70 ha , u iznosu 2.240,92 KM;
• odjel 77 GJ “Prusačka Rijeka” šumarija Donji Vakuf u svrhu obnova šume od posljedica prenamnoženosti insekata-kalamiteta potkornjaka, šumsko-uzgojni radovi, površine 10,00 ha , u iznosu 29.195,05 KM;
• odjel 153 b, c, g i f GJ “Dnoluka” šumarija Jajce u svrhu čišćenja kultura od nepoželjnih vrsta usljed zagušenosti sadnica, šumsko-uzgojni radovi, površine 26,08 ha , u iznosu 23.388,54 KM;
• odjel 62 c GJ “Zahor-Jasikovica” šumarija Fojnica u svrhu obnova šume da se izvrši priprema (njega) i popunjavanje dijela kulture, šumsko-uzgojni radovi, površine 5,60 ha , u iznosu 29.446,05 KM;
- Odluka o o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu za 2018. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 2.420,00 KM, sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 115.154,65 KM, sredstva će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 17.275,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 96.071,40 KM, i kolateralni troškovi 1.808,25 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 7.560,00 KM, sredstva će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju te za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Novi Travnik za rekonstrukciju mosta za selo Rankovići u MZ Rankovići nakon oštećenja od bujičnih poplava 2014. godine, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Novi Travnik.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:
- Općina Novi Travnik - 15.000,00 KM
- Općina Travnik - 15.000,00 KM
- LU „Radovina“ Gornji Vakuf – Uskoplje - 20.000,00 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike usvojila Izvještaj o sprovodenoj obaveznoj preventivnoj sistemskoj deratizaciji na području SBK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće reserve Vlade SBK za 2018. godinu izdvaja se iznos od 2.000,00 KM za književno kulturnu manifestaciju “Susreti Zijah Dizdarević” Fojnica,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih financiranju prijevoza učenika osnovnih škola, koji nemaju organizirani prijevoz i učenika s posebnim potrebama, za I polugodište nastavne 2018/2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 37.088,10 KM, kako slijedi:
• Učenicima, gdje nema organiziranog prijevoza - 27.914,60 KM
• Učenicima s posebnim potrebama - 9.173,50 KM

 

pogledano 3309 puta

Novosti

18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30