Sjednice Vlade SBK / KSB

22 Novembar
2018

Saopštenje sa 105. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 104. sjednice.

Agencija za privatizaciju SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za 2019. godinu i uputila u dalju proceduru.

 

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost za sklapanje Ugovora o ustupanju potraživanja – CESIJI između „Rudnika gipsa“ d.d. (cedent), Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova, Ministarstva privrede i Ministarstva finansija SBK (cezus), te Ministarstva privrede SBK (cesionar) u ukupnoj vrijednosti od 59.956,88 KM.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave za 2019. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Izjašnjenje Kantonalnog pravobranilaštva o zahtjevu za davanje pravnog mišljenja na govore u projektu „Regionalni vodovod Plana Voda“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost na Zaključak kojim se zadužuje Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje, da u Finansijskom planu Zavoda, za 2019. godinu planira finansijska sredstva potrebna za finansiranje zdravstvenih usluga patologija trudnoće i stomatoloških usluga osoba sa posebnim potrebama, koje se pružaju u JU Bolnica Travnik i Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila, finansiranje navedenih usluga vršit će se od 1. januara 2019. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke stalnih sredstava iz sredstava Službe za zajedničke poslove: Nabavka mobilne jedinice sa aplikacijom putem direktnog sporazuma, u iznosu do 2.600,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja putem direktnog sporazuma za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 7.020,00 KM sa PDV-om.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke kompjuterske opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 21.999,51 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta SBK na dan 31. decembar 2018. godine. Odlukom se zadužuju svi budžetski korisnici da obave redovito popisivanje sredstava i izvora sredstava, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.444,00 KM, sredstva će se doznačiti JU Dom zdravlja Kiseljak, na ime nabavke imunohemijskog analajzera i analizatora za elektrolite.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci – izgradnja vodovoda u MZ Pećine, općina Novi Travnik, direktnim sprazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „David“ d.o.o. Novi Travnik, sa visinom ponude od 6.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih glazbenih/ muzičkih škola u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM za XI i XII mjesec 2018. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 23.900,00 KM za podršku osnovnih glazbenih/ muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton, odlukom se izdvaja iznos od 4.100,00 KM za realizaciju projekta „Rekonstrukcija krova centralne škole u Pruscu“ OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odobrilo iznos od 34.000,00 KM, dio sredstava će osigurati i Općina Donji Vakuf ).
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Turbe Turbe – rekonstrukcija sportske dvorane, ugovor će se zaključiti sa „HDI“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 31.126,00 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica – nabavka i ugradnja stolarije, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Meha-Roll“ d.o.o. Gračanica, sa visinom ponude od 11.398,10 KM bez PDV-a.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik – opremanje kabineta defektologa – logopeda, sredstva za ovu nabavku su osigurana od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za Obuku i vježbu službi za zaštitu i spašavanje u SBK, odlukom se izdvaja iznos od 5.382,00 KM sredstva će se uplatiti Ronilačkom klubu „BUK“ Banja Luka.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – nastavak gradnje vodovoda Vrila, MZ Kraljevice, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 6.598,80 KM.

Donesena je i odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 207.198,50 KM za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za IX i X mjesec akademske 2018/ 19 godine.

 

pogledano 3615 puta

Novosti

23.06.2021 Dana 22.06.2021.g., Ministarstvo privrede učestovalo je u radu Treće konferencije dijaspore iz Bosne...
18.06.2021 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB Tr...
15.06.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje upute građanima za provođenje mjera osobne i uz...
15.06.2021 Ministarstvo privrede objavljuje JAVNI POZIV za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručn...
14.06.2021 Dana 12.6.2021.godine predstavnici Ministarstva privrede SBK su učestvovali u radu radionice koju je...
« Juni 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30