Sjednice Vlade SBK / KSB

12 Septembar
2017

Sazvana 64.sjednica Vlade SBK - 2017. godinaSazvana 64. sjednica Vlade SBK za četvrtak 14. 9. 2017. godine, sa početkom u 9 sati,......

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 63. redovne i 26. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaj o radu ministarstava za period 1. 1. do 30. 6. 2017. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
3. Izvještaj o radu uprava, upravnih organizacija i službi za period 1. 1. do 30. 6. 2017. godinu:
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f) Kantonalna direkcije za ceste
4. Izvještaj o radu službi i ureda za period 1. 1. do 30. 6. 2017. godinu:
a) Stručna služba Vlade Kantona
b) Služba za zajedničke poslove
c) Kabinet premijera Kantona
d) Ured za zakonodavstvo
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću
f) Ured za javne nabave
5. Nacrt zakona o javno privatnom partnerstvu - Ministarstvo privrede
6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za period I.-VI. 2017. godine ( sa Konsolidiranim periodičnim izvještajem Vlade i budžetskih korisnika) - Ministarstvo finansija
7. Izvještaj o poslovanju Šumskogoprivrednog društva ''Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume'', d. o. o., Donji Vakuf za 2016. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Mišljenje na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.- 2020. godina - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za august 2017.godine - Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za Dobretiće za treći kvartal 2017. godine - Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu u korist Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za XI. I XII. mjesec 2017.godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane OŠ“Safet beg Bašagić“ N. Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za ''Gimnaziju'', Bugojno, kao domaćinu bratske škole iz SR Njemačke - Ministarstvo obrazovanja, nauku, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izradu glavnog projekta za sportsku dvoranu u Osnovnoj školi ''Dolac'', Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Bužeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za nabavu EKG aparata i automatskog defibliratora za JU Dom zdravlja Vitez - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za plaćanje okončane situacije za izvođenje radova druge faze na zgradi Depoa Arhiva - Kantonalni arhiv
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za plaćanje III. dijela nadzora nad izvođenjem radova druge faze na zgradi Depoa Arhiva - Kantonalni arhiv
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privredi ( LOT 7) - Ministarstvo privrede
20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenjem naknadnih radova na uređenju portirnice u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove
21. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu materijala za održavanje higijene - Služba za zajedničke poslove
22. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu - Služba za zajedničke poslove
a) za izvođenje radova na zgradi Vlade Kantona u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ-a)
b) za nadzor za izvođenjem radova na zgradi Vlade Kantona u kojoj je smješten MUP (zgrada TRZ-a) - elektroinstalacije i termoinstalacije
c) za izvođenjem naknadnih radova na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona (zgrada ''Sebešić'')
d) za izvođenjem naknadnih radova na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona (zgrada Tri bora)
e) za izvođenjem naknadnih radova na uređenju portirnice ispred zgrade Vlade Kantona (zgrada ''Sebešić'')
f) za nabavu klima uređaja u sali na drugom katu u zgradi Vlade Kantona
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za izvršenje obveza prema izvršnim sudskim odlukama - Ministarstvo finansija
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za asfaltiranje i sanaciju puteva na području općine Busovača - Ministarstvo prostornog uređenja, granje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za proširenje mosta u MZ Rankovići, općina Novi Travnik - Ministarstvo prostornog uređenja, granje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za ''Izgradnju vodovoda Fazlići, MZ Mehurići, općina Travnik - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za ''Izgradnju kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu dva putnička automobila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu četiri terenska vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
30. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku motornih vozila za potrebe pravosudnih institucija - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za zamjenu krova na zgradi S.S. Š. Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
32. Prijedlog odluke o prodaji osnovnog sredstva (motornog vozila) - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
33. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) za raspisivanje konkursa za popunu upraženjenog radnog mjesta
b) za povećanje radnog vremena radnika za održavanje higijene u Osnovnoj školi ''Drvetine'' - Bugojno
34. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
35. Saglasnost na prijedlog Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji BiH i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2018./2019. godinu - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
36. Saglasnost na prijedlog Memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti zdravstvenih i medicinskih nauka između civilnih poslova BiH i Državne komisije za zdravlje i planiranje obitelji Narodne Republike Kine - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
37. Saglasnost za pokretanje procedure za pristupanje BiH dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Evrope o ljudskim pravima i biomedicini koji se odnosi na genetsko testiranje u zdravstvene svrhe - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
38. Saglasnost za pokretanje procedure za pristupanje BiH dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Evrope o ljudskim pravima i biomedicini koji se odnosi na presađivanje organa i tkiva ljudskog porijekla - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
39. Saglasnost za nabavku sustava za tehničku zaštitu (video nadzor) za potrebe centara inspekcije - Ministarstvo privrede
40. Saglasnost za nabavku printera za potrebe Kantonalnog javnog pravobranilaštva - Ministarstvo pravosuđa i uprave
41. Suglasnost za nabavku štampača i telefona za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Suglasnost za nabavku računara za potrebe Kantonalne uprave za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa - Kantonalna uprava za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
43. Saglasnost za provođenje procedure javne nabave za potrebe nižih potrošačkih jedinica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
44. Saglasnost za potpisivanje ugovora za korištenje IP Centrex usluge - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
45. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ''Busovača'', Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
46. Saglasnost za formiranje odjela za srednje škole Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
47. Saglasnost za dopunu Liste relacija za finansiranje prijevoza učenika - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
48. Saglasnost na ugovor o prodaji nekretnine (stana) - Agencija za privatizaciju u Kantonu
49. Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
50. Izjašnjenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva po Zaključku Vlade Kantona broj: 01-05-465/17-43 od 23.6.2017.g. - Ministarstvo pravosuđa i uprave
51. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku opreme (drona) za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
52. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje s visina - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
53. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje od požara - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
54. Izvještaj načelnika općine Busovača o utrošku sredstava za sanaciju štete - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
55. Izvještaj o korištenju Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona premijera Kantona i ministra finansija, za drugi kvartal 2017. godine - Ministarstvo finansija
56. Izvještaj o radu inspekcije
a) Ministarstvo privrede (za prvo polugodište 2017. godine i august 2017. godine)
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
57. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u septembre 2017. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Kantonalni arhiv
58. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1720 puta

Novosti

15.09.2021 KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITUKANTONALNI ŠTAB/STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SBK/KSB Kantonalni štab/...
14.09.2021 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
10.09.2021 Njegova ekselencija, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i...
09.09.2021 Komisija za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za struč...
06.09.2021 Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Sred...
« Septembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30