Članak je filtriran: Četvrtak, 11 Novembar 2021 - Vlada SBK - KSB
Četvrtak, 11 Novembar 2021 14:00

Obrazac realizacije ugovora 13

Objavljeno u Planovi nabavki

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA,
ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA

Broj:07-30-1-7747/21

Travnik: 8.11.2021. godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , broj 49/05) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona broj:01-04.1-2612/2021-27 od 15.04.2021. godine, ministar ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

I. Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Viši referent za administrativne poslove u odjelu zaštite okoliša – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: poslovi uredskog i arhivskog poslovanja, obrada materijala na računaru (prijepis tekstova i tabela), vođenje i ažuriranje baze podataka, izrada izvješća i drugih akata o podacima iz baze podataka, kopiranje i umnožavanje materijala za potrebe odjela, obavlja i druge operativno tehničke poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta po nalogu ministra i rukovoditelja ustrojstvene jedinice.
Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova i to:
- SSS – IV. stupanj: upravno administrativna, ekonomska, gimnazija
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ispit
- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon stjecanja srednje stručne spreme

II. Spisak potrebnih dokumenata
Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati kraću biografiju i kontakt podatke (adresa stanovanja i broj telefona) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije)
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih
- diplomu o završenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu – uvjerenje porezne ispostave o radnom stažu / osiguranju ili
uvjerenje zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) s obaveznim uvjerenjem o dešifraciji zanimanja.
- dokaz o poznavanju rada na računaru - uvjerenje/certifikat od ovlaštene institucije
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz čanka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena:
U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, ali je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH, broj:49/05).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos.

III. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave:
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“, „ Dnevni list“ i objavit će se na web stranici Vlade SBK.
Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Prnjavor 16a, 72270 Travnik.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na javni oglas za prijem namještenika - NE OTVARATI“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


MINISTAR
Amir Šečibović, prof.

 

127.000,00 KM za projekte u općinama Vitez i Busovača

Ministar privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić 10.11.2021.godine boravio je u posjeti općinama Vitez i Busovača. Tokom posjete ministar se sastao sa općinskim načelnicima i predstavnicima nevladinih organizacija koje su aplicirale na Javne pozive.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona ove godine u općini Vitez podržalo je dva projekta ukupne vrijednosti 65.000,00 KM.

Načelnik općine Vitez Boris Marjanović, potpisao je sa ministrom Nisvetom Hrnjićem Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava za sufinansiranje projekata “Izgradnja lokalnih saobraćajnica u poslovnoj zoni PC 96-2 Priključna cesta MAT-MAR” u vrijednosti od 61.000,00 KM.

Ugovor sa Ministarstvom privrede Srednjobosanskog kantona potpisalo je i Udruženje “Volim Vitez”, na čijem čelu je predsjednik Stjepan Alilović, kojem je za projekat ““Ekologija zove - akcijom zaštitimo okoliš” odobreno 4.000,00 KM.

Općina Busovača kroz program ministarstva realizovat će projekat “Uređenje industrijske zone Mediapan i asfaltiranje pristupnog puta”. Načelnik općine Busovača Asim Mekić potpisao je Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava u vrijednosti od 50.000,00 KM.

U ovoj lokalnoj zajednici Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona podržalo je dva projekta nevladnih organizacija.

Ekološka udruga građana “Busovačka planina” za projekat “Zaštitimo prirodna dobra” ostvarila je 7.000,00 KM, dok su za Mjesnu zajednicu Hrasno dodijeljena sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za “Sanaciju divlje deponije na lokaciji MZ Hrasno, općina Busovača”.

Sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana su na osnovu Odluka Vlade Srednjobosanskog kantona o raspodjeli dijela sredstava sa pozicija “Tekući i drugi tekući rashodi - tekući transferi neprofitnim organizacijama - sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata”, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - poticaji privredi” i “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za podršku razvoju poduzetničkih zona”.

Objavljeno u Novosti*

 

pristup informacijama

Search