Сједнице Владе СБК / КСБ

17 јул
2018

Сазвана 95. сједница Владе СБK - 2018. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),
                                                                                   С А З И В А М
                            95. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 19. 7 . 2018. године, у 9 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Записник са 94. сједнице Владе Средњобосанског кантона - секретар Владе Kантона
2. Статут Завода за јавно здравство Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике
3. Приједлог одлуке о утврђивању Листе лијекова који се могу прописивати и издавати на терет средстава обавезног здравственог осигурања Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике
а) Сагласност за закључивање уговора о обављању привремених послова на изради Листе лијекова
б) Приједлог закључка о овлаштењу Управног одбора Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за утврђивање Листе лијекова и висине помоћи која се одобрава осигураним особама - Министарство здравства и социјалне политике
4. Приједлог одлуке о Листи лијекова из приоритетног програма за лијекова који се користе за тежа стања и обљења који се могу прописивати и издавати на терет средстава Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике
5. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката из области водопривреде ''одводња оборинске канализације у насељу Kинеска четврт МЗ Центар ИИ'', опћина Нови Травник - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
6. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката из области водопривреде за регулацију корита ријеке Лашве, опћина Травник - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
7. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава у пољопривреди (организирање сајмова, изложби, едукација) - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
8. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава за потицаје у пољопривреди (помоћ пољопривредним произвођачима) - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
9. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава за потицаје у пољопривреди (интервентна средства) - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
10. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава за потицаје у пољопривреди (примарна пољопривредна производња) - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
11. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката из области водопривреде за изградњу водовода Kраљевице - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката из области водопривреде за израду'' Елабората о зонама санитарне заштите изворишта Требешница'', опћина Травник - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за реализацију пројеката из области водопривреде за ''Изградњу резервоара за воду у МЗ Горња Ровна'', опћина Бусовача - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће залихе Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за помоћ обитељима смртно страдалих ђелатника Kантоналне управе за шумарство - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
15. Приједлог одлуке о распођели средстава за спорт - котизација клубовима за јесењи дио сезоне 2018./2019. године - Министарство образовања, науке, културе и спорта
16. Приједлог одлуке о издвајању средстава Опћини Витез за чишћење корита и обала ријека на подручју опћине Витез - Kантонална управа за цивилну заштиту
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава Опћини Витез за суфинансирање радова на санацији клизишта Радова, опћина Витез - Kантонална управа за цивилну заштиту
18. Приједлог одлуке о издвајању средстава Опћини Фојница за суфинансирање санације пута у МЗ Дусина, опћина Фојница - Kантонална управа за цивилну заштиту
19. Приједлог одлуке о издвајању средстава Опћини Горњи Вакуф-Ускопље за суфинансирање уређење корита ријеке и израде моста у насељу Бистрица - Kантонална управа за цивилну заштиту
20. Приједлог одлуке о издвајању средстава Опћини Јајце за суфинансирање санације клизишта пута у насељу Рендићи - Kантонална управа за цивилну заштиту
21. Приједлог одлуке о издвајању средстава Опћини Јајце за суфинанцирање санације клизишта пута Бешпељ-Подови - Kантонална управа за цивилну заштиту
22. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набаву путничког возила за потребе Kантоналне управе за цивилну заштиту - Kантонална управа за цивилну заштиту
23. Извјештај начелника Опћине Kрешево о утрошку средстава за санацију клизишта у мјесту Црнићи - Kантонална управа за цивилну заштиту
24. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку намјештаја за потребе Kантоналне управе за борце (1.400,00 KМ) - Управа за борце
25. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку намјештаја за потребе Kантоналне управе за борце (5.149,01 KМ) - Управа за борце
26. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета за набаву рачунарске опреме за потребе Kантоналног завода за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно-хисторијског наслијеђа - Kантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно-хисторјиског наслијеђа
27. Приједлог одлуке о расходовању сталног средстава - Министарство финансија
28. Приједлог одлуке о продаји сталног средства - Министарство финансија
29. Приједлог одлуке о исплати додатног топлог оброка за припаднике Министарства унутрашњих послова
30. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга гријања на пеллет - Министарство образовања, науке, културе и спорта
31. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за одржавање и развој софтwера за Уред за јавне набавке - Уред за јавне набавке
32. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за извођење молерских радова у згради Владе Kантона - Служба за заједничке послове
33. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за уређење ходника и постављење ПВЦ подова у згради Владе Kантона - Служба за заједничке послове
34. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку и уградњу ПВЦ столарије на згради Владе Kантона - Служба за заједничке послове
а) Рјешење о именовању Kомисије за набавку и уградњу ПВЦ столарије на згради Владе Kантона
35. Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључка, број: 01-05-282/18-20 од 26. 4. 2018. године - Министарство правосуђа и управе
36. Сагласност за пријем намјештеника на одређено вријеме у Опћинскоме суду у Травнику - Министарство правосуђа и управе
37. Сагласност за повећање плаће намјештеника због обављања послова другог радног мјеста у Опћинскоме суду у Јајцу - Министарство правосуђа и управе
38. Сагласност за пријем државних службеника у Министарству здравства и социјалне политике - Министарство здравства и социјалне политике
39. Сагласност за закључивање уговора о ђелу за послове чистачице у ПС Kрешево - Министарство унутрашњих послова
40. Сагласност за покретање процедура јавних набавка за потребе Министарства унутрашњих послова - Министарство унутрашњих послова
41. Сагласност за закључивање уговора о ђелу за потребе Основне школе ''Бусовача'', Бусовача - Министарство образовања, науке, културе и спорта
42. Иницијатива за доношење одлуке у складу са чланом 26.а) Закона о агенцијама и унутрашњим служба за заштиту људи и имовине Ф БиХ - Министарство унутрашњих послова
43. Сагласност за набавку рачунарске опреме за потребе Стручне службе Владе Kантона - секретар Владе Kантона
44. Сагласност за покретање поступка за набаву уредских столица за потребе Уреда за законодавство - Уред за законодавство
45. Извијештај о финансијској ревизији Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2017. годину - Скупштина
46. Извјештај о раду Регионалне економске заједнице - Министарство привреде
47. Извјештај о раду Kоординацијскога тијела за праћење реализације Стратегије за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике
48. Извјештај о резултатима кориштења мобилних и фиксних радара за ИИ квартал 2018. године - Министарство унутрашњих послова
49. Информација Kантоналног јавног правобранилаштва о Закључку Владе, број: 01-05-412/2018-38 од 8. 6. 2018. године - Министарство правосуђа и управе
50. Информација о сигурносној ситуацији на подручју изградње МХЕ ''Kрушћица'', - Министарство унутрашњих послова
51. Приједлог закључка у вези са попуне радног мјеста помоћника министра за материјално финанцијско пословање у Министарству образовања, знаности, културе и шпорта - предсједник Владе Kантона
52. Приједлог закључка о кориштењу годишњих одмора у Kантоналним органима управе за 2018. годину - секретар Владе Kантона
53. Рјешења и именовања
а) Рјешење о именовању Мировног вијећа за област основног образовања у Средњобосанском кантону
б) Рјешење о именовању Мировног вијећа за област средњег образовања у Средњобосанском кантону

ПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 2305 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31