Сједнице Владе СБК / КСБ

03 јул
2018

Сазвана 93. сједница Владе СБK - 2018. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),
                                                                                     С А З И В А М
                                        93. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 5. 7 . 2018. године, у 9 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Записник са 92. редовне и 30. и 31. ванредне сједнице Владе Средњобосанског кантона - секретар Владе Kантона
2. Иницијатива за измјену Закона о порезима Средњобосанског кантона - Министарство финансија
3. Правилник о унутарњем устроју Министарства здравства и социјалне политике - Министарство здравства и социјалне политике
4. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усвајању плана јавне набавке и Програма распођеле и пријенос средстава с позиције: ''Потицаји водопривреди'' - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
5. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке у складу са усвојеним Планом јавне набавке за реализацију пројекта с позиције ''Потицаји водопривреди'' - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
6. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за издвајање и пријенос средстава на рачуне опћине Kантона ускладу с Програмом распођеле и пријеносу средстава с позиције: ''Потицаји водопривреди'' - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
7. Приједлог одлуке издвајању средстава за реализацију пројекта у водопривреди: ''Израда Пројектних задатака за израду Елабората о одређивању граница водног добра на подручју опћина: Бугојно, Фојница и Јајце'' - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
8. Приједлог одлуке о давању сагласности за промовирање спортског риболова, за порибљавање водотока, за доградњу и изградњу, мрјестилишта и објеката за потребе риболоваца те извођење радова на чишћењу и уређењу корита ријека на подручју Kантона - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
9. Приједлог одлуке о издвајању новчане помоћи удружењима спортских риболоваца и удругама грађана за промоцију спортског риболова, за порибљавање водотока, за доградњу и изградњу, мрјестилишта и објеката за потребе риболоваца те извођење радова на чишћењу и уређењу корита ријека на подручју Kантона- Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
10. Приједлог одлуке о издвајању средстава потребних за реализацију пројекта у водопривреди: ''Санација обалних зидова уз ријеку Лашву'' - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
11. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за реконструкцију предулаза у ПС Травник - Министарство унутрашњих послова
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за реконструкцију зграде ПС Доњи Вакуф - Министарство унутрашњих послова
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за санацију објекта ''Kраљев гроб'', опћина Јајце - Министарство унутрашњих послова
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за набавку пиштоља - Министарство унутрашњих послова
15. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за набавку опреме за потребе Министарства унутрапњих послова - Министарство унутарњих послова
16. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, за набавку опреме за дигитализацију радио везе у ПС Доњи Вакуф и ПС Kрешево - Министарство унутрашњих послова
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве Буџета за исплату пријевоза наставницима за суђеловање на семинару: ''Имплементација дефицитарних исхода учења'' - Министарство образовања, науке, културе и спорта
18. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава намијењених основним глазбеним школама за ВИИ. И ВИИИ. мјесец 2018. године - Министарство образовања, науке, културе и спорта
19. Приједлог одлуке о прераспођели средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину у корист Уреда за јавне набавке - Министарство финансија
20. Приједлог одлуке о прераспођели средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину у корист Опћинскога суда у Травнику - Министарство финансија
21. Приједлог одлуке о прераспођели средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину, у корист Уреда за јавне набавке - Министарство финансија
22. Приједлог о издвајању средстава Буџета Kантона опћини Kисељак на име једнократне новчане помоћи за санацију штете на аутобусима у власништву фирме ''Б-Торус'', Kисељак - Kантонална управа за цивилну заштиту
23. Приједлог о издвајању средстава Буџета Kантона опћини Јајце на име једнократне новчане помоћи за санацију штете усљед пожара на објектима у власништву Фране Шимуновића - Kантонална управа за цивилну заштиту
24. Приједлог допуне Плана јавних набавки Kантоналне управе за цивилну заштиту - Kантонална управа за цивилну заштиту
25. Извјештај Начелника опћине Витез о утрошку средстава за пројект: ''Санација клизишта на локалитету МЗ Засеље, опћина Витез'' - Kантонална управа за цивилну заштиту
26. Приједлог одлука и избору најповољнијег понуџача - Министарство правосуђа и управе
а) за набавку уредских столица за потребе Опћинскога суда у Kисељаку
б) за набавку и уградњу клима уређаја за потребе Опћинскога суда у Kисељаку
ц) за уградњу клима уређаја за потребе Опћинскога суда у Kисељаку
д) за фарбарско-молерске радове за потребе Опћинскога суда у Травнику
е) за набавку опреме за аудио и визуалног снимања за потребе Опћинскога суда у Травнику
27. Приједлог Програма и критерија утрошка средстава за изградњу центара за психо-социјално лијечење бораца - Управа за борце
28. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Kантона за удруге борце - Управа за борце
29. Приједлог одлуке о издвајању средстава Буџета Kантона за манифестације и спортске активности борце - Управа за борце
30. Сагласност за потписивање Анекса уговора за набаву ортопедских помагала (ЛОТ 1; ЛОТ 2 и ЛОТ 4) - Управа за борце
31. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке за услуге бањско-климатског лијечења корисника борачке скрби - Управа за борце
32. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга цертицифирања према захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 институција јавне управе - Уред за еуропске интеграције, фондове, односе с јавношћу, и квалитет према међународном стандарду
а) Рјешење о именовању Kомисије за покретање поступка јавне набавке услуга цертифицирања према захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 институција јавне управе
33. Приједлог измјене Плана средишње јавне набавке за 2018. годину - Уред за јавне набавке
34. Сугласност за покретање поступка Средишње јавне набавке - Уред за јавне набавке
35. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке за извођење грађевинско-занатских радова на адаптацији простора - Уред за јавне набавке
36. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке за набавку аутомобила за потребе Службе за заједничке послове - Служба за заједничке послове
а) Рјешење о именовању Kомисије за набаву аутомобила за потребе Службе за заједничке послове
37. Сагласност о покретању поступка јавне набаве за санацију мокрог чвора у згради Опћинскога сада у Јајцу - Министарство правосуђа и управе
38. Сугласност о покретању поступка јавне набаве за набаву уредског намјештаја за потребе Опћинскога суда у Травнику - Министарство правосуђа и управе
39. Сагласност на закључак Управног одбора ОШ ''Витез'', Витез, о цијепању парцеле у циљу легализације бесправно изграђеног објекта - Министарство образовања, науке, културе и спорта
40. Сагласност за потписивање уговора са ''Унис Енергетиком'', д. о. о., Сарајево, о пружању услуга гријања за просторе које користи Ођел за аутошколе и возачке испите - Министарство образовања, науке, културе и спорта
41. Сагласност о покретању поступка јавне набаве за школе - Министарство образовања, науке, културе и спорта
а) Средња школа ''Нови Травник'', Нови Травник
б) Основна школа ''Муса Чазим Ћатић'', Нови Травник
ц) Основна школа ''Нова Била'', Нова Била
д) Основна школа ''Берта Kучера'', Јајце
е) Основна школа ''Травник'', Травник
ф) Основна школа ''Фра Маријан Шуњић'', Нови Травник
г) ''Друга основна школа'', Бугојно
х) ''Средња стручна школа'', Бугојно
и) адаптација уредских просторија за потребе Министарства
ј) Основна школа ''Горњи Вакуф'', Горњи Вакуф
к) Основна школа ''Kараула'', Травник и Основна школа ''Муса Ћазим Чатић''
42. Сагласност за набавку намјештаја за потребе Центра инспекције Травник - Министарство привреде
43. Сагласност за набавку пословних торби за потребе инспектора Министарства привреде - Министарство привреде
44. Сагласност за покретање поступка јавне набавке реновирање и изградња зграде архивског депоа - Kантонални архив
а) Рјешење о именовању комисије за провођење поступка јавне набавке реновирања и изградње зграде архивског депоа
45. Сагласност за продуљење уговора о раду за ђелатнике основних и средњих школа - Министарство образовања, науке, културе и спорта
46. Сагласност за закључивање уговора о ђелу за ''Мјешовиту средњу школу Витез'' - Министарство образовања, науке, културе и спорта
47. Сагласност за закључивање уговора о ђелу за потребе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
48. Сагласност на закључивање уговора о ђелу за Марију Рездеушек за извршену услугу у Kантоналном суду у Новоме Травнику - Министарство правосуђа и управе
49. Сагласност на закључивање уговора о ђелу за Расему Хрвачић за извршену услугу у Kантоналном суду у Новоме Травнику - Министарство правосуђа и управе
50. Сагласност за пријем у радни однос на одређено вријеме намјештеника у Kабинету предсједника Владе Kантона - Kабинет предсједника Владе
51. Сагласност за пријем у радни однос два намјештеника у Опћинском суду у Kисељаку - Министарство правосуђа и управе
52. Сагласност за финанцирање пројекта набавке и уградње плоча са кућним бројевима и називима улица и тргова - Kантонална управа за геодетске и имовинско правне послове
53. Информација Kантоналног јавног правобранилаштва о судским поступцима против школа због повреда права из радног односа - Министарство образовања, науке, културе и спорта
54. Приједлог закључка у вези са попуне радног мјеста помоћника министра за материјално финансијско пословање у Министарству образовања, науке, културе и спорта - премијер Kантона
55. Сагласност за исплату накнаде за рад чланова Kомисије за организацију и одржавање предавања о посљедицама које произлазе из непоштивања или непознавања прописа о сигурности на цестама - Министарство унутрашњих послова
56. Извјештај о реализацији закључака за прву сједницу у јули 2018. године - Стручна служба Владе Kантона
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарство правосуђа и управе
57. Извјештај о раду Инспекција за прву сједницу у јулу 2018. године - Стручна служба Владе Kантона
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
ц) Министарство здравства и социјалне политике
д) Министарство образовања, науке, културе и спорта
58. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању Kомисије за процјену штета од природних и других несрећа
б) Рјешење о именовању Kомисије за јавне набавке ''Армирано-бетонски и зидарски радови на дворани Основне школе 'Сафет Бег Башагић', Нови Травник

                                                                                                                                                     ПРЕМИЈЕР KАНТОНА
                                                                                                                                                    Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 3341 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31