Сједнице Владе СБК / КСБ

02 март
2018

Сазвана 80. сједница Владе СБКНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – пречишћени текст),

С А З И В А М
80. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за понедјељак, 5. 3. 2018.године, у 11 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 79. сједнице Владе Кантона – секретар Владе Кантона
2. Извјештаји о раду министарстава за 2017. годину:
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарство финансија
ц) Министарство правосуђа и управе
д) Министарство привреде
е) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
ф) Министарство здравства и социјалне политике
г) Министарство образовања, науке, културе и спорта
х) Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених односа
3. Извјештаји о раду управа, управних организација и служби за 2017. годину:
а) Кантонална управа за питања браниоца
б) Кантонална управа за цивилну заштиту
ц) Кантонална управа за геодетске и имовинско правне послове
д) Кантонални архив
е) Кантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно хисторијског наслијеђа
ф) Кантонална дирекција за цесте
4. Извјештаји о раду служби и уреда за 2017. годину:
а) Стручна служба Владе Кантона
б) Служба за заједничке послове
ц) Кабинет премијера Кантона
д) Уред за законодавство
е) Уред за јавне набаве
ф) Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавности, ИСО стандарде
5. Извјештај о реализацији Стратегије развоја КСБ/СБК за период 2016-2020. - Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду
а). Акциони план за реализацију Стратегије развоја КСБ/СБК за период 2018 – 2020. године - Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду
6 . Извјештај о раду Агенције за приватизацију за 2017. годину – директор Агенције за приватизацију
7. Приједлог закона о инспекцијама у Кантону Средишња Босна – Министарство правосуђа и управе
8. Правилник о ослобађању плаћања дијела трошкова здравствене заштите бранитељске популације- Управа за браниоце
9. Приједлог одлуке о издвајању средстава опћини Доњи Вакуф за суфинанцирање санације штете на господарском објекту – Кантонална управа за цивилну заштиту
10. Приједлог одлуке о прихватању извјештаја – елабората о попису имовине, новчаних средстава, обвеза и потраживања на дан 31.12.2017.године Кантоналне дирекције за путеве – Кантонална дирекција за путеве
11. Извјештај о извршењу Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2017. годину – Кантонална дирекција за путеве
12. Приједлог одлуке о усвајању Програма кориштења средстава са критеријима расподјеле с позиције “Текући трансфери-Субвенције за суфинансирање истраживачких радова у домени минералних сировина” у 2018.години – Министарство привреде
13. Приједлог одлуке о усвајању Програма кориштења средстава са критеријима расподјеле с позиције “Трансфер- Потицаји привреди” у 2018.години – Министарство привреде
14. Приједлог одлуке о утрошку средстава за стручно усавршавање и едукацију просвјетних дјелатника у 2018. години – Министарство образовања, науке, културе и спорта
15. Приједлог одлуке о Програму утрошка средстава са критеријима расподјеле за спорт у 2018.години – Министарство образовања, науке, културе и спорта
16. Приједлог одлуке о Програму утрошка средстава са критеријима расподјеле за културу у 2018.години – Министарство образовања, науке, културе и спорта
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава из Текуће залихе Владе Кантона Средњобосанског кантона (Избор спортисте Кантона за 2017.) – Министарство образовања, науке , културе и спорта
18. Приједлог одлуке о издвајању средстава из Текуће залихе Владе Средњобосанског кантона за спорт (Потпора клубовима за натјецања) – Министарство образовања, науке , културе и спорта
19. Приједлог одлуке о издвајању средстава из Текуће резерве за суфинанцирање “XXИ. Отвореног федералног натјецања ученика и студената музике Травник-Нови Травник 2018” - Министарство образовања, науке, културе и спорта
20. Приједлог одлуке о издвајању средстава из Текуће резерве за услуге стручног наџора над извођењем радова у ОШ “Берта Кучера” Јајце и ОШ “Браћа Језерчић” Јајце- Министарство образовања, науке, културе и спорта
21. Приједлог одлуке о давању сагласности основним и средњим школама за расписивање конкурса за попуну упражњених радних мјеста – Министарство образовања, науке, културе и спорта
22. Приједлог одлуке о давању сагласности за покретање поступка за додјелу концесије за кориштење водних снага потока Јаглинац, за производњу електричне енергије на подручју опћине Нови Травник - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
23. Приједлог одлуке о усвајању Програма са ставке ''Пријенос средстава за обиљежавање значајних дана Еко - календара и потпора раду еколошких друштава за 2018. годину - Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
24. Приједлог одлуке о усвајању Програма са ставке ''Пријенос средстава за санирање еколошких инцидената, за 2018. годину - Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
25. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава за расподјелу средстава намијењених за заштиту околиша из средстава Фонда за заштиту околиша Средњобосанског кантона за 2018. годину- Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
26. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава за потицај повратку прогнаника, обнови и развитку за пројекте у 2018.години - Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
27. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве Буџета за 2018. годину, за суфинансирање пројекта: ''Потицање обновљених извора енергије у Босни и Херцеговини'' - Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
28. Приједлог одлуке о овлаштењу Министарства просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова за управљање пословима расподјеле средстава из средстава Фонда за заштиту околиша Средњобосанског кантона за 2018. годину- Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
29. Приједлог одлуке о издвајању средстава Католичком добротворном друштву “Царитас” Бугојанског деканата ( за И. и ИИ. Квартал) – Министарство здравства и социјалне политике
30. Приједлог одлуке о издвајању средстава из Текуће залихе Буџета за потпору лијечења – Министарство здравства и социјалне политике
31. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава у Буџету Средњобосанског кантона за 2018. годину у корист ОШ”Дубравица” Витез – Министарство финансија
32. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава у Буџету Средњобосанског кантона за 2018. годину у корист Министарства здравства исоцијалне политике – Министарство финансија
33. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку намјештаја за потребе Центра инспекција Травник – Министарство привреде
34. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку рачунарске опреме за потребе Службе за заједничке послове – Служба за заједничке послове
35. Приједлог одлуке о покретању поступка за додатне радове на успостави рачунарске и телекомуникацијске опреме у згради Владе – Служба за заједничке послове
а) Рјешење о именовању комисије за јавну набавку
36. Приједлог одлуке о додјели уговора за услуге штампања Службених новина Средњобосанског кантона - Уред за јавне набавке
37. Приједлог одлуке о давању сагласности школама за склапање уговора о дјелу за наставно особље – Министарство образовања, науке, културе и спорта
38. Сагласност за набавку рачунарске опреме – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
а) Приједлог одлуке о прерасподјели срестава
б) Приједлог одлуке о издвајању средстава
39. Сагласност на план набавки роба и услуга за 2018. годину
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарства правосуђа и управе
ц) Министарства господарства
д) Министарство здравства и социјалне политике
е) Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова
ф) Кантонална управа за геодетске и имовинско правне послове
г) Кантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно хисторијског насљеђа
х) Кабинет премијера Кантона
и) Скупштине Кантона и Стручне службе Скупштине Кантона
ј) Стручне службе Владе Кантона
40. Сагласност за набавку ауто навигације и два фиксна телефона за потребе Кабинета премијера Кантона - Кабинет премијера Кантона
41. Сагласност за расписивање огласа за попуну радних мјеста у Министарству унутрашњих послова – Министарство унутрашњих послова
42. Сагласност за покретање поступка за адаптацију Одјела крим полиције и канцеларије ЦИПС-а у ПС Бугојно – Министарство унутрашњих послова
43. Сагласност за попуну упражњеног радног мјеста у Опћинском суду у Бугојну (земљишни-књижни референт) – Министаство правосуђа и управе
44 Сагласност за закључивање уговора о дјелу за потребе школа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
45. Сагласност на одговоре из Упитника Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европску унију – Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду
46. Извјештај начелника опћине Крешево о утрошку додјељених средстава за санацију штете на пластеницима у О.Р. “Расадник” Крешево – Катонална управа за цивилну заштиту
47. Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу у мјесецу марту 2018. - Стручна служба Владе
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарство пољипривреде, водопривреде и шумарства
ц) Министарство образовања, науке, културе и спорта
д) Министарство здравства и социјалне политике
48. Извјештаји о реализацији закључака Владе за прву сједницу у мјесецу марту 2018. - Стручна служба Владе
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарство пољипривреде, водопривреде и шумарства
ц) Кантонални архив

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

 

Прочитано 3319 пута

Новости

20.02.2020 U ponedjeljak, 17.02.2020. godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštit...
19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
« Фебруар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29