Сједнице Владе СБК / КСБ

10 децембар
2018

Сазвана 34. ванредна сједница Владе СБК - 2018. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
34. ванредну сједницу Владе Средњобосанског кантона, за уторак, 11.12. 2018. године, у 9 сати

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Записник са 106. сједнице Владе Средњобосанског кантона - Стручна служба Владе Кантона
2. Приједлог буџета Средњобосанског кантона за 2019. годину – Министарство финанција
а) Приједлог закона о извршењу буџета Средњобосанског кантона за 2019. годину
3. Финанцијски план Завода за здравствено осигурање КСБ/СБК за 2019. годину – Завод за здравствено осигурање КСБ/СБК
а) Одлука о извршењу Финанцијског плана Завода за здравствено осигурање КСБ/СБК за 2019. годину
4. Финанцијски план Кантоналне дирекције за путеве за 2019. годину – Кантонална дирекција за путеве
а) Одлука о извршењу Финанцијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2019. годину
5. Извјештај о извршењу Буџета Средњобосанског кантона за период 1.1. до 30. 9. 2018. године – Министарство финанција
а) Периодични консолидовани извјештај буџета Средњобосанског кантона за период 1.1.- 30.9.2018 . године
6. Приједлог програма јавних инвестиција Средњобосанског кантона за период 2019.-2021. – Министарство финанција
7. Мишљење о федералном Преднацрту закона о репрезентативности синдиката и удружења послодаваца – Министарство привреде
8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору, именовању и раду школских одбора основних и средњих школа у Средњобосанском кантону – Министарство образовања, науке, културе и спорта
9. Приједлог одлуке о одређивању правних лица у којима Средњобосански кантон има власнички удио и правних лица чији је оснивач Средњобосански кантон, а која су обавезна организирати заштиту људи и имовине – Министарство унутрашњих послова
10. Приједлог подлука о прерасподјели средстава у Буџету Средњобосанског кантона за 2018.годину (2џ)– Министарство финанција
а) прерасподјела између Службе за заједничке послове и Министарства образовања, науке, културе и спорта
б) прерасподјела између Службе за заједничке послове и Министарства правосуђа и управе
11. Приједлог одлука о издвајану средстава за измирење обавеза по извршним судским одлукама (2џ)– Министарство финанција
а) за извршење Рјешења о извршењу Суда Босне и Херцеговине број С1 3 И 027864 18 И од 14.2.2018. године
б) за извршење Рјешења о извршењу Суда Босне и Херцеговине број С1 3 И 030844 18 И од 5.11.2018.године
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје у пољопривреди ( интервентна средстава) – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
13. Приједлог одлуке о искњижавању средстава (пиштоља) – Министарство унутрашњих послова
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава Текуће резерве за потпору лијечења Ирени Бадров – Министарство здравства и социјалне политике
15. Приједлог одлука о давању сугласности за закључивање уговора за изградњу канализацијске мреже у насељу Балагуша у МЗ Прибиловићи, опћина Нови Травник – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
16. Приједлог одлука о давању сугласности за закључивање уговора за изградњу дистрибутивне мреже водоснабдијевања у насељу Духри, опћина Кисељак – Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку опреме за потребе Инспектората Министарства привреде – Министарство привреде
18. Приједлог одлуке о расподјели средстава за културу у 2018. години (износ 500,00 КМ)– Министарство образовања, науке, културе и спорта
19. Приједлог одлуке о расподјели средстава за културу у 2018. години (износ 1.250,00 КМ)– Министарство образовања, науке, културе и спорта
20. Приједлог одлуке о расподјели средстава за културу у 2018. години (износ 1.300,00 КМ)– Министарство образовања, науке, културе и спорта
21. Приједлог одлуке о расподјели средстава за спорт у 2018. години – Министарство образовaња, науке, културе и спорта
22. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за високо школство у 2018. години ( за ИX. мјесец) – Министарство образовања, науке, културе и спорта
23. Сугласност за закључивање уговора са Свеучилиштем у Мостару о суфинанцирању високог школства и институција образовања за академску 2017/18 – Министарство образовања, науке, културе и спорта
24. Приједлог одлуке о аконтативној расподјели средстава за високо школство у 2018. години ( износ 569.200,00 КМ) – Министарство образовања, науке, културе и спорта
25.Приједлог одлуке о давању сагласности школама за попуну упражњених радних мјеста – Министарство образовања, науке, културе и спорта
26. Приједлог одлуке о избору најповољније понуде за извођење радова на реновирању и доградњи зграде Депоа Кантоналног архива (ИИ. фаза) – Кантонални архив
27. Приједлог одлуке о избору најповољније понуде за услуге наџора над извођењем радова на реновирању и доградњи зграде Депоа Кантоналног архива (ИИ. фаза) – Кантонални архив
28.Сагласност на Стандарде и нормативе за образовање одраслих особа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
29. Сагласност за закључивање Анекса 3. на Уговор о концесији за експлоатацију камена кречњака на локалитету „Камењак“ опћина Травник – Министарство привреде
30. Сагласност за пријем приправника/ волонтера у Кантоналном тужилаштву Травник – Министарство правосуђа и управе
31. Сагласност за пријем државног службеника у Опћинском суду у Бугојну – Министарство правосуђа и управе
32. Сагласност за набавку уредских столица за потребе Министарства правосуђа и управе – Министарство правосуђа и управе
33. Сагласност за набавку уредског намјештаја директним споразумом за потребе Министарства правосуђа и управе – Министарство правосуђа и управе
34. Сагласност за увођење нових линија за пријевоз ученика са подручја опћина Травник и Јајце – Министарство образовања, науке, културе и спорта
35. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за послове спремачице у МСШ „Витез“ и ОШ „Кисељак – Министарство образовања, науке, културе и спорта
36. Сагласност на избор најповољнијег понуђача за санацију крова Средње школе „Витез“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
37. Сагласност на избор најповољнијег понуђача за санацију крова Основне школе „Витез“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
38. Сагласност на избор најповољнијег понуђача за извођење радова на надоградњи ПШ Лугови у ОШ „Каћуни“ – Министарство образовања, науке, културе и спорта
39. Сагласност на избор најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе СШ „Никола Шоп“ Јајце – Министарство образовања, науке, културе и спорта
40. Сагласност за покретање поступка јавних набавки за потребе школа – Министарство образовања, науке, културе и спорта
41. Сугласност за потписивање Уговора о извансудској нагодби са Врхбосанском надбискупијом -Министарство образовања, науке, културе и спорта
42. Сагласност за покретање поступака јавних набавки за потребе МУП-а – Министарство унутрашњих послова
а) за набавку копир апарата
б) за санацију крова на згради Полицијске управе Травник
ц) за ревизију главног пројекта за изградњу објекта Полицијске станице Доњи Вакуф
д) за изградњу објекта Полицијске станице Доњи Вакуф
43. Сагласност за уређење просторија Стручне службе Владе – Стручна служба Владе
44. Сугласност за издвајање средстава по Рјешењу Уреда за разматрање жалби – Уред за јавне набавке
45. Информација о давању правног тумачења на уговоре који се односе на пројекат „Плава вода“ – Министарство правосуђа и управе
46. Информација о захтјеву начелника опћине Кисељак за стављање ван снаге потврде Агенције за приватизацију број: 01-19-172-1/18 - Министарство привреде
47. Информација о активностима око куповине зграде у којој је смјештена Полицијска станица Нови Травник – Министарство унутарњих послова
48. Информација начелника опћине Бугојно о утрошку средстава донираних за санацију штете од пожара – Кантонална управа за цивилну заштиту
49. Извјештај о обављеним ревизијама Одјела за интерну ревизију за ИИИ. квартал 2018. године – Министарство финанција
50. Извјештај о праћењу провођења препорука Одјела за интерну ревизију за ИВ. квартал 2018. године – Министарство финанција
51. Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу у мјесецу децембар 2018. године – Стручна служба Владе
а) Министарство унутрашњих послова (2џ)
б) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
ц) Министарство привреде
д) Министарство образовања, науке, културе и спорта
52. Извјештаји о реализацији закључака Владе за прву сједницу у мјесецу децембар 2018. године – Стручна служба Владе
а) Министарство привреде
б) Министарство унутрашњих послова
53. Утврђивање критерија бодовања особа за стручно оспособљавање без заснивања радног односа ( волонтера) у кантоналним органима управе за 2019. годину – Служба за заједничке послове
а) Рјешење о именовању комисије за пријем волонтера за 2019. годину
54. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о именовању чланова Управног одбора ОШ“Кисељак2“ Забрђе
б) Рјешење о именовању чланова Школског одбора Средње струковне школе „Јајце“
ц) Рјешење о именовању комисије за набавку хармонике за потребе СГШ „Јаков Готовац“ Нови Травник

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 1867 пута

Новости

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Jun 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30