Сједнице Владе СБК / КСБ

20 септембар
2018

Саопштење са 99. сједнице Владе СБK - 2018. годинаВлада СБK је усвојила Записник са 98. сједнице.
Усвојени су и Извјештаји о раду министарстава, кантоналних управа и управних организација, самосталних служби и уреда за период 1.1.-30.6. 2018. године.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је усвојила Извјештај о извршењу Буџета Средњобосанског кантона и консолидовани периодични извјештај за 1.1.-30.6.2018. године и упутила у даљу процедуру. На основу оствареног нивоа прихода и примитака (92.245.878 KМ) и оствареног нивоа издатака (85.486.391 KМ) у извршењу прорачуна за шест мјесеци ове године утврђује се позитиван финанцијски резултат од 6.789.487 KМ. Овакав финанцијски резултат остварен је због бржег раста прихода у односу на раст расхода, као и повећања прихода у односу на претходну годину.
Министарство привреде је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању средстава са позиције „Средства текуће резерве Владе СБK“, Буђжета Средњобосанског кантона за суфинанцирање наступа на Међународном привредном сајму „ЗЕПС 2018.год“ који ће се одржати од 02. 10. до 06. 10. 2018. године у Зеници, одлуком се издваја износ од 30.000,00 KМ. Издвојена средства намијењена су за закуп штанда, штампање пропагандног материјала, припрему и израду инвестицијских пројеката Министарства.
Влада СБK је на приједлог Министарства здравства и социјалне политике донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава из текуће резерве Буџета СБK за 2018. годину ЈУ Дому здравља Горњи Вакуф-Ускопље. Одлуком се издваја износ од 15.000,00 KМ, на име суфинацирања набавке биохемијског анализатора. Средства ће се уплати на рачун ЈУ Дома здравља Горњи Вакуф-Ускопље.
- Одлука о издвајању средстава из текуће резерве Буџета СБK за 2018. годину у сврху помоћи за лијечење за Зелкаида Даутовића из Травника, одлуком се издаваја износ од 2.000,00 KМ.
Донесене су и слиједеће одлуке, а на приједлог Министарства унутрашњих послова:
- Одлука о издвајању средстава за набавку пиштоља за потребе МУП-а СБK, одлуком се издваја износ од 58.500,00 KМ. Средства ће се дозначити фирми „KМ Траде“ д.о.о. Сарајево.
- Одлука о издвајању средстава за набавку кацига за потребе МУП-а СБK, одлуком се издваја износ од 14.040,00 KМ. Средства ће се дозначити фирми „KМ Траде“ д.о.о. Сарајево.
- Одлука о издвајању средстава за израду главног пројекта за изградњу зграде ПС Доњи Вакуф. Одлуком се издваја износ од 16.380,00 KМ. Средства ће се дозначити фирми „Еди-Инг“ д.о.о. Доњи Вакуф.
- Одлука о издвајању средстава за набавку аутоматизације процеса издавања прекршајних налога на основу фотографија за потребе МУП-а СБK. Одлуком се издваја износ од 79.384,50 KМ. Средства ће се дозначити фирми „МИБО Kомуникације“ д.о.о.Сарајево.
Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду је доставио Иницијативу Партнерске групе за развој СБK, којом се предлаже Влади СБK да се на основу Закона о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине Партнерска група за развој СБK преименује у Вијеће за развојно планирање и управљање развоја кантона.
На приједлог Министарства привреде, Влада СБK је донијела Одлуку о издвајању средстава за позиције „Субвенција приватним и јавним подузећима за учешће на сајмовима и изложбама“. Одлуко се издваја износ од 6.000,00 KМ.
Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - асфалтирање дијела пута у МЗ Невић Поље, опћина Нови Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем ''АЏИЋ-АСФАЛ'' д.о.о. Жепће, са висином понуде од 5.999,78 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - набавка и испорука материјала за реконструкцију базена за воду МЗ Придола, опћина Фојница, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „СЕМЕX“ д.о.о. Бусовача, са висином понуде од 6.358,50 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - соларни колектор за загријавање топле воде у спортској дворани у Новом Травнику „ОРШK“д.о.о. Нови Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „БНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Травник, са висином понуде од 4.979,52 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - израда пројектне документације водоснабдијевања и одводње отпадних вода, МЗ Баковићи (дио пројекта водоснабдијевања насеља Пољана), опћина Фојница, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Д.М.ИНГ.Бау“д.о.о. Сарајево, са висином понуде од 3.500,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - израда идејног и главног пројекта оборинске одводње у ул.Виленичка, МЗ Центар ИИ, опћина Нови Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „БНТ Инжењеринг“д.о.о. Нови Травник, са висином понуде од 7.008,30 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - набавка и испорука канализацијских цијеви за Мз Бучићи, Слишковића куће, опћина Нови Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „Ганик И.Д.А.“ д.о.о. Витез, са висином понуде од 4.120,08 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - израда идејног и главног пројекта фекалне канализације (ИИ дио) за насеље Бучићи, Мз Бучићи, опћина Нови Травник, директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „БНТ Инжењеринг“ д.о.о. Нови Травник, са висином понуде од 7.014,15 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова - Реконструкција примарног цјевовода дијелом у улици Патриотска и дијелом у улици Kалинска, опћина Нови Травник, конкурентским поступком уговор ће се закључити са понуђачем „Ганик И.Д.А.“ д.о.о. Витез, са висином понуде од 29.903,59 KМ.
Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину за извођење обавезне превентивне системске дератизације на подручју СБK за 2018. годину. Из средстава Буџета СБK за 2018. годину (субвенције приватним подузећима и подузетницима - за финанцирање дезинфекције, дератизације и дезинсекције) издвајају се средства у износу од 29.952,00 KМ Друштву за санитарну и еколошку заштиту “САНИТАЦИЈА” д.о.о. Сарајево на име извођења обвезне превентивне систематске дератизације на подручју СБK за 2018. годину.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину на име набавке цјепива. Одлуком се издваја износ од 40.000,00 KМ, средства ће се уплатити Заводу за јавно здравство СБK на име набавке и дистрибуције цјепива.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину на име наставка суфинанцирања пројекта енергетске ефикасности Хрватске болнице Др.фра Мато Николић, Нова Била, одлуком се издваја износ од 50.000,00 KМ, наведени износ представља примљени трансфер од Федералног министарства просторног уређења.
Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK дала слиједеће сагласности:
- Сагласности за покретање поступка јавне набавке за СШ „Нови Травник“ Нови Травник- Грађевински радови на цјевоводу за оборинску воду, процјењена вриједност набавке са ПДВ-ом је 6.903,00 KМ.
- Сагласности за покретање поступка јавне набавке за ОШ „Фра Маријан Шуњић“ Нови Травник- Замјена столарије на школској спортској дворани, процјењена вриједност набавке са ПДВ-ом износи 6.382,07 KМ.
- Сагласности за покретање поступка јавне набавке за „Мјешовиту средњу техничку школу“ Травник- Набавка стручне литературе и лектире за школску библиотеку, процјењена вриједност набавке са ПДВ-ом износи 3.966,00 KМ.
- Сагласност ОШ „Бристови“ Бугојно за покретање директног споразума на релацији Доњи Дураковићи-Јаклић (превоз ученика).
- Сагласност ОШ „Муса Ћазим Чатић“ Треница – Нови Травник, покретање директног споразума на релацији Петачићи-Треница (превоз ученика).
Донесене су и слиједеће одлуке, на приједлог Министарства привреде:
- Одлука о распођели дијела средстава с позиције Трансфер за суфинансирање истраживачких радова у домени минералних сировина Буџета СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 42.000,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава са позиције Трансфер – потицаји привреди за 2018. годину (ЛОТ 1.2), одлуком се издваја износ од 18.000,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава са позиције Трансфер – потицаји привреди за 2018. годину (ЛОТ 1.3), одлуком се издваја износ од 34.000,00 KМ.
Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о давању сагласности основним и средњим школама за расписивање натјечаја за попуну радних мјеста за наставно и ненаставно особље.

Прочитано 1573 пута

Новости

04.12.2019 Dana 03.12.2019. godine, u prostorijama Ministarstva privrede, održan je radni sastanak ministra, te...
04.12.2019 Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene...
29.11.2019 Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SB...
29.11.2019 Članovi Vlade SBK/KSB sa premijerom Tahirom Lendom upriličili su radnu posjetu Kantonalnom arhivu Tr...
26.11.2019 ...
« Decembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31