Сједнице Владе СБК / КСБ

05 јул
2018

Саопштење са 93. сједнице Владе СБК - 2018. годинаВлада СБК је усвојила записник са 92. сједнице, 30. и 31. ванредне сједнице.

На приједлог Министарства финансија, Влада СБК је дала сагласност на Иницијативу за измјену Закона о порезима СБК, и упутила у даљу процедуру.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБК дала сагласност на Правилник о унутрашњој организацији.

Донесене су и слиједеће одлуке на приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства:
- Одлука о измјени Одлуке о усвајању Плана јавне набавке и Програма расподјеле и преноса средстава прикупљених од посебних и општих водних накнада, те средстава прикупљених од концесионих накнада, са критеријима расподјеле средстава са позиције “Потицаји водопривреди “ утврђених Буџетом Средњобосанског кантона за 2018.годину.
- Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности за покретање поступака јавне набавке у складу са усвојеним Планом јавне набавке за реализацију пројеката са позиције „Потицаји водопривреди“ за 2018. годину.
- Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности за издвајање и пренос средстава на рачуне опћина СБК у складу са усвојеним Програмом расподјеле и преноса средстава са позиције „Потицаји водопривреди“ утврђених Буџетом СБК за 2018. годину.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета Кантона за 2018.годину за реализацију пројеката из области водопривреде: „Израда Пројектних задатака за израду Елабората о одређивању граница водног добра на подручју опћина: Бугојно, Фојница и Јајце“, у износу од 4.165,20 КМ, најповољнији понуђач је „ХИГРАЦОН“ д.о.о. Сарајево.
- Одлука о давању сагласности удружењима спортских риболоваца и грађана, за промовисање спортског риболова, за доградњу и изградњу мријестилишта и сл. објеката за потребе риболоваца, те за извођење радова на чишћењу и уређењу корита ријека и потока на подручју СБК/КСБ. Одлуком се даје сагласност удружењима спортских риболоваца и удружењима грађана за промовисање спортског риболова, за порибљавање водотока, за доградњу и изградњу мријестилишта и сл. објеката за потребе риболоваца, те за извођење радова на чишчењу и уређењу корита ријека на подручју СБК/КСБ, како слиједи:
- УГ Клуб спортских риболоваца Травник (Чишчење корита ријеке Лашве у градској зони Травника и порибљавање);
- СРД Фојница (Чишчење и уређење корита ријека на подручју опћине Фојница);
- УСР Крешево (Чишчење корита ријека на подручју опћине Крешево);
- УСР Нови Травник (Чишчење корита ријека Јагленице и Грловнице и порибљавање на подручју опћине Нови Травник);
- СРД Доњи Вакуф (Промовисање спортског риболова и такмичарских активности на подручју ријеке Врбас на којем дјелује СРД Доњи Вакуф);
- УСР Бусовача (Чишчење корита ријеке Лашве и уређење ревира, од старог моста до творнице плоча „Медијапан“ Бусовача и порибљавање);
- СРД Бугојно (Чишчење и уређење корита ријеке Врбас у градској зони града Бугојна);
- УСР «ВРБАС» Горњи Вакуф/Ускопље (Чишчење корита ријеке Врбас у градској зони града Г.Вакуф/Ускопље);
- УСР Витез (Одржавање и рад Центра за репродукцију и ревитализацију аутохтоне фауне риба – рибогојилиште Кременик“ за потребе удружења СБК/КСБ);
- УСР Била (Чишчење ријеке Биле кроз насеља: Мехурић, Заграђе и Глуха Буковица );
- УСР Кисељак (Чишчење и уређење корита ријеке Лепенице, подручје опћине Кисељак);
- УСР Златовчица Јајце (Чишчење корита ријека на подручју опћине Јајце).
- Одлуку о издвајању новчане помоћи за промовисање спортског риболова, за доградњу и изградњу мријестилишта и сл. објеката за потребе риболоваца, те за извођење радова на чишчењу и уређењу корита ријека и потока на подручју СБК/КСБ, у укупном износу од 30.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета Кантона за 2018.годину за реализацију пројеката из области водопривреде: „Санација обалних зидова уз ријеку Лашву, узводно од ОШ Травник до моста на Пироти, опћина Травник“, у износу од 20.709,00 КМ, најповољнији понуђач је ГППД „Влашић градња“ д.о.о. Травник.

Министарство унутрашњих послова је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава за реконструкцију предулаза у ПС Травник, одлуком се издваја износ од 5.974,97 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Влашић градња“ д.о.о. Травник.
- Одлука о издвајању средстава за реконструкцију предулаза у ПС Доњи Вакуф, одлуком се издваја износ од 5.837,16 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „Купреџ Интеријери“ д.о.о. Бугојно.
- Одлука о издвајању средстава за реконструкције и санацију релејног објекта „Краљев гроб“ опћина Јајце, одлуком се издваја износ од 5.317,66 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „СИГМА“ д.о.о. Зеница.
- Одлука о издвајању средстава за набавку 50 комада пиштоља ГЛОЦК 17, Ген4, одлуком се издваја износ од 73.125,00 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „КМ Траде“ д.о.о. Високо.
- Одлука о издвајању средстава за набавку опреме за потребе МУП-а СБК, одлуком се издваја износ од 2.931,00 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „ТргоТен“ д.о.о. Травник.
- Одлука о издвајању средстава за набавку опреме за дигитализацију радио везе ПС Доњи Вакуф и ПС Крешево, одлуком се издваја износ од 37.067,94 КМ, средства ће се дозначити најповољнијем понуђачу „МИБО Комуникације“ д.о.о. Сарајево.

На приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта, Влада СБК је донијела Одлуку о аконтативној расподјели средстава намијењених основним музичким/глазбеним школама за VII и VIII мјесец 2018. год., планираних Буџетом СБК за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 151.666,00 КМ за VII и VIII мјесец 2018. године.

Кантонална управа за цивилну заштиту је предложила, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава опћини Кисељак на име једнократне помоћи за штету од пожара на аутобусима власништво фирме „Б-Тоурс“ из Кисељака, одлуком се издваја износ од 3.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава опћини Јајце на име једнократне новћане помоћи за штету од пожара на стамбеном објекту и средствима за рад власништво Фране Шимуновића, одлуком се издваја износ од 3.000,00 КМ
- Одлука о давању сагласности на Допуну плана јавних набавку за Кантоналну управу за цивилну заштиту за 2018. годину.
Усвојен је Извјештај Начелника опћине Витез о утрошку средстава за пројекат „Санација клизишта на локалитету МЗ Засеље, опћина Витез.
Влада СБК је на приједлог Кантоналне управе за питање бораца, донијела слиједеће:
- Програм и критерији утрошка средстава за изградњу центра за психо-социјално лијечење бораца, програмом се утврђују услови и поступак утрошка средстава.
- Одлуку о издвајању и расподјели средстава за помоћ у раду удружења браниоца, одлуком се издваја износ од 72.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању и расподјели средстава за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности, одлуком се издваја износ од 12.000,00 КМ.
- Одлука о давању сагласности за потписивање анекса уговора за набавку ортопедских помагала за ЛОТ 1, 2 и 4., дата је сагласност за потписивање анекса уговора са досадашњим добављачем до окончања поступка избора најповољнијег понуђача.
- Одлука о покретању поступка јавне набавке за услуге бањско-климатског лијечења за 2018. годину.

Уред за еуропске интеграције, фондове, односе с јавношћу, и квалитет према међународном стандарду је предложио, а Влада СБК донијела Одлуку о покретању поступка јавне набавке за услугу цертифицирања према захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 институција јавне управе.

Уред за јавне набавке за потребе корисника Буџета СБК је предложио, а Влада СБК донијела:
- Одлуку о измјени Плана Централне јавне набавке за кориснике Буџета СБК за 2018. годину.
- Одлуку о покретању поступка јавне набавке за потребе корисника Буџета СБК за 2018. годину за набавку канцеларијског материјала и опреме, процијењена вриједност набавке износи 502.515,00 КМ.
- Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење грађевинско-занатских радова на адаптацији просторија министарства, процјењена вриједност набавке износи 3.510,00 КМ.
- Одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку путничког аутомобила за потребе Службе за заједничке послове СБК, процијењена вриједност набавке износи 35.100,00 КМ.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК дала сагласност за потписивање уговора о испоруци и кориштењу топлотне енергије са Унис Енергетиком д.о.о. Сарајево, подружница Травник. Наведени уговор се односи на гријање пословних простора које користи Министарство образовања, знансоти, културе и спорта у улици Ерика Брандиса 16И ( Одјел за аутошколе и возачке испите).

На приједлог истог министарства, Влада СБК је дала слиједеће сагласности:
- Сагласност за покретање поступка јавне набавке за СШ „Нови Травник“ Нови Травник- стручни наџор над изградњом средње школе, процијењена вриједност набавке износи 1.564,00 КМ.
- Сагласности за покретање поступка јавне набаве за ОШ „Муса Ћазим Ћатић“ Нови Травник- Израда ограде око игралишта, процијењена вриједност набавке износи 5.997,42 КМ.
- Сагласност за избор најповољнијег понуђача и за закључивање уговора за ОШ „Нову Била“ Нава Била- Извођење радова на реконструкцији крова, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница.
- Сагласност за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за ОШ „Берта Кучера“ Јајце- Набава спортске опреме, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем ТР „Либра“ Јања.
- Сагласност за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за ОШ „Травник“ Травник и ОШ „Фра Маријан Шуњић“ Нови Травник- Извођење радова на замјени подних подлога, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Мукић Комерц“ д.о.о. Јајце.
- Сагласност за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за „Другу основну школу“ Бугојно- Извођење радова на санацији санитарних чворова, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Арцон-Ин“ д.о.о. Зеница.
- Сагласност за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за „Средњу стручну школу“ Бугојно- Опшивање крова лимом и израда вентилације на крову и израда олука, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем ОР „Халиловић“ (кровопокривачи), Бугојно.
- Сагласност за покретање поступка јавне набавке за потребе Министарства образовања, науке, културе и спорта- Адаптација уредских просторија, процијењена вриједност набавке износи 2.735,04 КМ.
- Сагласност за избор најповољнијег понуђача и закључивање уговора за ОШ „Горњи Вакуф“ Горњи Вакуф-Ускопље- Монтажа пећи централног гријања, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „Дадиц Промет“ д.о.о. Бугојно.

Кантонални архив је предложио, а Влада СБК донијела Одлуку о покретању поступку јавне набавке за реновирање и изградњу зграде архивског депоа, наставак пројекта изградње пројекта, процијењена вриједност набавке износи 250.000,00 КМ.

Влада СБК је примила к знању Информацију Кантоналног јавној правобранилаштва о судским поступцима против школа због повреда права из радног односа.

Усвојени су и Извјештаји о реализацији закључака за прву сједницу у јулу 2018. године и Извјештаји о раду Инспекција за прву сједницу у јулу 2018. године.

Министарство привреде је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању средстава са позиције Трансфер – потицаји привреди за 2018. годину (ЛОТ – 4), одлуком се издваја износ од 10.000,00 КМ опћини Бусовача, за суфинансирање изградње приступног пута за пословне објекте у МЗ Буковици.

На приједлог Министарства здравства и социјалне политике, Влада СБК је донијела Одлуку о избору најповољнијег понуђача уа набавку новог вишеслојног система за компјутеризовану томографију 32 реконструирана слова (ЦТ систем) за потребе Хрватске болнице „Др фра Мато Николић“ Нова Била, уговор ће се закључити са најповољнијим понуђачем „МЕДИТ“ д.о.о. Сарајево.

Одлуком о расподјели средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2018. годину, СБК је додијељено 500.00,00 за наставак изградње средње школе у Травнику.Влада СБК донијела је Одлуку о издвајању финансијских средстава опћини Травник за наставак изградње средње школе у Травнику, из Буџета СБК за 2018. годину, капитални трансфери, издваја се износ од 500.000,00 КМ опћини Травник за суфинансирање пројекта од значаја за кантон, а на приједлог Министарства финансија.

Прочитано 1438 пута

Новости

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Фебруар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28