Новости / Обавјештења

02 јул
2018

Јавни конкурс за одабир корисника средстава „Трансфер за суфинансирање истраживачких радова у домену минералних сировина“ за 2018. годинуПреузмите прилоге:

На основу члана 9. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 8/03 и 14/03) те на основу члана 6. Одлуке Владе Средњобосанског кантона о усвајању програма кориштења средстава, с критеријима распођеле средстава, са позиције Трансфер за суфинансирање истраживачких радова у домену минералних сировина Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину („Службене новине Средњобосанског кантона“, број 6/18), Министарство привреде објављује


                                                                                  ЈАВНИ KОНKУРС
                                                                   ЗА ОДАБИР KОРИСНИKА СРЕДСТАВА
                                              „ТРАНСФЕР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЧKИХ РАДОВА
                                                     У ДОМЕНУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА “ ЗА 2018. ГОДИНУ

 ПРЕДМЕТ KОНKУРСА
Објављује се јавни конкурс за дођелу средстава за суфинансирање пројеката у области:
а. Геолошких истраживачких радова у домени минералних сировина те осталих послова и задатака којима се осигурава континуитет истраживања и унапређење минералне сировинске основе на подручју Средњобосанског кантона;
б. Заштите и унапређења околиша те развојних пројеката на подручју Средњобосанског кантона.
Средства за ове намјене су предвиђена Буџетом Средњобосанског кантона за 2018. годину Министарству привреде и у складу са Одлуком о усвајању програма кориштења средстава, с критеријима распођеле средстава, са позиције Трансфер за суфинансирање истраживачких радова у домену минералних сировина Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину.
НАМЈЕНА
У области Геолошких истраживачких радова у домени минералних сировина те осталих послова и задатака којима се осигурава континуитет истраживања и унапређење минералне сировинске основе на подручју Средњобосанског кантона суфинансирају се пројекти:
а. Истраживања минералних сировина на подручју Средњобосанског кантона,
б. Израде програма и пројеката истраживачких радова,
ц. Израде елабората о геолошким резервама минералних сировина.
У области Заштите и унапређења околиша те развојних пројеката на подручју Средњобосанског кантона суфинансирају се пројекти:
а. Заштите и унапређења околиша на подручју мјесних заједница гђе се врши истраживање и/или експлоатација минералних сировина
б. Развојне и друге пројекте који ублажују посљедице изазване истраживањем и/или експлоатацијом минералних сировина.

ПРАВО УЧЕШЋА
Право на подношење пројеката на јавни конкурс у области Геолошких истраживачких радова у домени минералних сировина те осталих послова и задатака којима се осигурава континуитет истраживања и унапређење минералне сировинске базе на подручју Средњобосанског кантона имају привредни субјекти који:
а. имају потписан уговор о концесији за истраживање и/или експлоатацију минералних сировина с Министарством привреде;
б. ће пројекат реализирати на подручју Средњобосанског кантона;
ц. су подмирили порезе и доприносе;
д. су подмирили обавезе по основу накнаде за концесију.
Право на подношење пројеката на јавни конкурс у области Заштите и унапређења околиша те развојних пројеката на подручју Средњобосанског кантона имају:
а. опћине и мјесне заједнице са подручја Средњобосанског кантона;
б. уколико ће пројекат бити реализиран на подручју мјесне заједнице гђе се обавља истраживање и/или експлоатација минералне сировине.
САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ЈАВНОМ KОНKУРСУ
Пријава мора бити урађен садржајно по елементима захтијеваним у потребној документацији овисно о поједином пројекту.
Пријаву разматра Kомисија за разматрање примљених пројеката на основу јавног конкурса, вредновање примљених пројеката и сачињавање приједлога одлуке о дођели средстава, коју именује Министар привреде, ако су достављени:
1. Захтјев за укључивање у пројект
Под појмом Захтјев за укључивање у пројект подразумијева се уредно попуњен Образац „Захтјев за укључивање у пројект“.
Уколико Захтјев за укључивање у пројект није овјерен и потписан од одговорне особе, одбити ће се и неће бити предмет даљег разматрања Kомисије.
2. Обавезни прилози
Под осталим прилозима подразумијевају се они прилози који се траже од подносиоца пријаве, којима подносилац пријаве доказује да ли је компетентан, поуздан и да ли редовно испуњава своје законске обавезе.
Попис захтијеване документације у овисности од подноситеља захтјева и пројекта за коју се област пријављује, дат је у потребној документацији за одговарајућу област.
Пријаве које не садрже захтијевану документацију, бит ће одбијене и неће бити предмет даљег разматрања Kомисије.
Сва приложена документа морају бити издана од стране надлежних судских или управних органа. Приложена документа не смију бити старији од 3 (три) мјесеца од дана објављивања овог конкурса, изузев рјешења о регистрацији правног субјекта, увјерења о порезној регистрацији и увјерења о регистрацији ПДВ-а. Све приложене копије докумената морају бити овјерене од стране надлежних управних органа или нотара.

В. KРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИЈАВЕ И ИЗБОР KОРИСНИKА
Kомисија за разматрање примљених пројеката на основу јавног конкурса, вредновање примљених пројеката и сачињавање приједлога одлуке о дођели средстава извршит ће оцјену пријава и вредновање пројеката на основу слиједећих критерија:
У области Геолошких истраживачких радова у домени минералних сировина те осталих послова и задатака којима се осигурава континуитет истраживања и унапређење минералне сировинске основе на подручју Средњобосанског кантона вредновати ће се:
а. квалитет пројекта 30%
б. вриједност пројекта 20%
ц. степен самофинансирања 10%
д. нова геолошка истраживања 20%
е. степен заштите околиша 10%
ф. повећање запосленост 10%.
У области Заштите и унапређења околиша те развојних пројеката на подручју Средњобосанског кантона вредновати ће се:
а. квалитет пројекта 30%
б. вриједност пројекта 20%
ц. степен самофинанцирања 30%
д. степен заштите околиша 20%.
На приједлог Kомисије Одлуку о дођели средстава доноси Влада Средњобосанског корисника и иста ће бити објављена у Службеним новинама СБK.
Број прихваћених пројеката – програма, те висина средстава која ће се дати на располагање кориснику, овисит ће искључиво од броја захтјева и висине планирани средст

ПРЕУЗИМАЊЕ ПОТРЕБНЕ ДОKУМЕНТАЦИЈЕ
Потребну документацију за учешће на Јавном конкурсу, припремило је Министарство привреде и иста се може преузети електронским путем на wеб страници Владе СБK www.сбк-ксб.гов.ба или у просторијама Министарства у Травнику, улица Прњавор 14 (Зграда ЖАС-а) сваким радним даном у времену од 10-14 сати.
ВИИ. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве са одговарајућом документацијом, шаљу се лично или препоручено поштом у запечаћеним ковертама на адресу:

Министарство привреде
Станична 43
72270 Травник
са назнаком : „НЕ ОТВАРАТИ – по јавном конкурсу“
Рок за доставу програма – пројеката је 20 (двадесет дана) од дана објаве јавног конкурса.
Пријаве примљене након истека рока неће бити разматране.


ТРОШKОВИ ПРОЈЕKТА – ПРОГРАМА
У поступку јавног конкурса Министарство привреде не сноси никакве трошкове учесницима конкурса, те задржава право да пријаву прихвати у цијелости, ђеломично или је у потпуности одбије, поништи јавни конкурс или одбаци све пријаве у било које вријеме прије склапања уговора.
Министарство привреде неће сносити никакву одговорност према учесницима конкурса, нити је обавезно објаснити разлоге такве одлуке. Приспјела документација неће се враћати.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Са кандидатима чије се пријаве прихвате, Министарство привреде ће потписати Уговор о имплементацији додијељених средстава, којим ће бити прецизиран начин и динамика кориштења одобрених средстава, те надзор над трошењем истих у намијењене сврхе.
Све допунске информације везане за конкурс могу се добити сваким радним даном путем телефона број 030/ 511 – 217 од 10,00 до 15,00 сати или е-маил: мин.прив@бих.нет.ба.

МИНИСТАР
др.сц. Сеџад Милановић

Прочитано 703 пута

Новости

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Фебруар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28