Штампа

Надлежности

Надлежности

Министарство правосуђа и управе врши управне, стручне и друге послове утврђене законом који се односе на остваривање надлежности Кантона у области:

Организацијска структура

Одјељење правосуђа

Помоћник министра за правосуђе – Рената Врховац
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одјељење управе

Помоћник министра за управу – Есад Пашалић
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Кантонални управни инспектор – Хајрудин Алибашић
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Контакт релефон 030 518 687

Дjелокруг рада

ОДЈЕЉЕЊЕ ПРАВОСУЂА

Припремање преднацрта, нацрта и приједлога закона и других прописа и опћих аката из области правосуђа; израда информација и анализа у области правосуђа; наџор над правосудном управом; предлагање мјера за унапређење рада правосудних институција; праћење стања кадрова у правосудним институцијама, увјета за рад судова, Тужитељства, Правобранитељства и нотаријата; предлагање мјера за унапређење рада и послова из мјеродавности Кантона који се односе на израду прописа, одлука, рјешења и других аката у вези са извршењем алтернативне санкције „Рад за опште добро на слободи“; праћење стања материјално финанцијског пословања у правосудним институцијама и ућешће у припреми израде прорачунског приједлога за правосудне институције; анализа кориштења средстава и извршења утрошка средстава правосудних институција, и обавјештавање мјеродавних институција о резултатима предочених анализа;
поступање са представкама грађана које се односе на рад судова, Тужитељства и Правобранитељства; комуникација са Високим судским и тужилачким вијећем Босне и Херцеговине, омбудсменима те другим организацијама мјеродавним за рад са правосуђем; осигурање праводобне доставе материјала из области правосуђа правосудним институцијама, органима државне службе, Влади и Сабору Кантона; израда нацрта програма рада Ођељења и извјешћа о раду Ођељења; давање мишљења на правилнике о унутарњој организацији правосудних институција; давање мишљења министру о материјалима које расправља и доноси Влада Кантона; организација, начин рада, избор нотара, нотарског помоћника и замјеника нотара, стручног сарадника нотара, поступак правне заштите, дисциплинска одговорност и наџор над радом нотара у вршењу службе;
давање мишљења на правилнике о унутарњој организацији и систематизацији правосудних институција у погледу усклађености са законским и поџаконским актима;
наџор над законитошћу рада управне организације у саставу Министарства Кантоналног завода за правну помоћ.

ОДЈЕЉЕЊЕ УПРАВЕ

Припремање преднацрта, нацрта и приједлога закона и других прописа и опћих аката из области управе; израда информација и анализа у области управе; вођење управног поступка и рјешавање у управним стварима у области управе; управни наџор над радом органа државне службе на кантоналној и локалној разини; регистрација удружења; печати; обављање послова у складу са законом о правима обвезама и одговорностима државних службеника и намјештеника из радног односа; предлагање мјера за унапређење рада органа државне службе на кантоналној и локалној разини; координација са органима државне службе на кантоналној и локалној разини у погледу проведбе законских и поџаконских аката; давање мишљења на правилнике о унутарњој организацији органа државне службе на кантоналној разини; пружање правне помоћи, давање мишљења и сугестија на захтјеве органа државне службе на канАтоналној и локалној разини; инспекцијски наџор у области управног рјешавања, административног извршења, радних односа и канцеларијског пословања органа државне службе и правних особа са повјереним јавним овлаштењима на кантоналној и локалној разини; административни послови и послови канцеларијског пословања из мјеродавности министарства; давање мишљења министру о материјалима које расправља и доноси Влада Кантона.

Биографија министра

Министар: Јозо Будеш
рођен 26.4.1974. у Јајцу
Дипломирани правник

Тел.: 030 518 687
Адреса: Станична 43, Травник
Е маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Основни документи

Основни документи који регулирају рад

- Устав Средњобосанског кантона
("Службене новине Средњобосанског кантона", број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98- исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04),
- Закон о високом судском и тужилачком
вијећу Босне и Херцеговине (Службени гласник Босне и Херцеговине, број: 35/02, 39/03, 42/03, 10/04, 25/04, 93/05, 32/07, 48/07 и 15/08),
- Закон о сукобу интереса у институцијама
власти Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” број: 25/02, 44/03 и 48/08),
- Закон о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 49/06 и 51/09)
- Закон о државној служби у Федерацији
Босне и Херцеговине (“Службене новине Средњобосанског кантона”, број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 и 8/06,) који се примјењује као кантонални закон на основу Закона о преузимању Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Средњобосанског кантона”, број 7/11)
- Закон о намјештеницима у органима
државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине, (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 49/05),
- Закон о организацији органа управе у
Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 35/05),
- Закон о удружењима и фондацијама
Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број 45/02”)
- Закон о управном поступку (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 2/98 и 48/99),
- Закон о прекршајима Федерације Босне и
Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 63/14),
- Закон о управним споровима Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 11/05),
- Закон о судовима Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 и 52/14),
- Закон о плаћама и другим накнадама
судаца и тужилаца у Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерацихје Босне и Херцеговине” број: 72/05, 22/09 и 55/13),
- Закон о министарским, владиним и другим
именовањима у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 12/03, 34/03 и 65/13),
- Закон о раду (“Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине”, број 62/15),
- Закон о слободи приступа информацијама у
Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 32/01 и 48/11),
- Закон о Влади Кантона Средишња Босна
(“Службене новине Кантона Средишња Босна” број: 5/03- пречишћен текст и 14/03)
- Закон о кантоналном тужилаштву
Средњобосанског кантона ("Службене новине Средњобосанског кантона", бр: 12/02, 14/02 и 8/05),
- Закон о јавном правобранилаштву
("Службене новине Средњобосанског кантона", број: 6/97, 8/98, 1/2000, 14/03 и 2/04),
- Закон о судским таксама ("Службене
Средњобосанског кантона", број: 2/97, 5/97, 8/98, 1/00, 4/02, 11/15 и 4/2017)
- Закон о извршавању Буџета Кантона
("Службене новине Средњобосанског кантона", број: 1/2017),
- Закон о организовању и ђелокругу
кантоналних министарстава и других тијела кантоналне управе Средњобосанског кантона (“Службене новине Средњобосанског кантона”, број: 15/12, 17/12 – исправка),
- Закон о плаћама и накндама у органима
власти Средњокосанског кантона ("Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 2/12, 3/12- исправка, 5/14 и 7/14- исправка и 12/15),
- Закон о правима изабраних дужносника,
носитеља извршних дужности и савјетника у институцијама власти Кантона Средишња Босна („Службене новине Кантона Средишња Босна“, број: 12/06, 7/08, 12/08 и 14/13, 14/16- пречишћен)
- Закон о кантоналним административним
таксама („Службене новине Кантона Средишња Босна“, број: 11/03- пречишћен текст, 1/04, 5/12 и 11/15),
- Закон о печату Средњобосанског
кантона („Службене новине Кантона Средишња Босна“, број: 2/97, 3/99, 10/01, 10/02, 14/03,10/04 и 5/16- пречишћен текст),
- Закон о грбу и застави Средњобосанског
кантона („Службене новине Кантона Средишња Босна“, број: 10/02 и 10/04),
- Закон о употреби грба и заставе Кантона
Средишња Босна („Службене новине Кантона Средишња Босна“, број: 10/02 и 3/10)
- Закон о службеним новинама („Службене
новине Кантона Средишња Босна“, број: 2/97 и 9/13),
поџаконски акти
- Уредба о пословима основне ђелатности органа државне службе које обављају државни службеници, увјетима за вршење тих послова и остваривању одређених права из радног односа (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 35/04 3/06, 19/12 и 8/14),
- Уредба о допунским пословима основне ђелатности и пословима помоћне ђелатности и категоријама радних мјеста намјештеника у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 69/05 и 29/06),

- Уредба о увјетима, начину и програму полагања испита опћег знања и стручног испита за државне службенике у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 69/06, 78/06, 63/08),
- Уредба о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност државних службеника у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 72/04 и 75/09),
- Уредба о начелима утврђивање унутарњег устројства кантоналних тијела управе и кантоналних управних установа (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 2/99, 9/2000 и 7/05),
- Правилник о оцјењивању рада државних службеника у органима државне службе Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 7/05, 62/11 и 89/13),
- Правилник о садржају и начину полагања стручног испита намјештеника у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 75/05),
- Правилник о пословању и вођењу евиденције у Кантоналном и опћинским правобранитељствима (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 9/97),
- Правилник о пословању и вођењу евиденције у јавним тужитељствима Кантона Средишње Босне (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 3/99),
- Правилник о службеним исказницама Главног кантоналног тужитеља, замјеника Главног кантоналног тужитеља и кантоналних тужитеља (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 4/04),
- Програм полагања испита опћег знања за државне службенике (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 3/05),
- Колективни уговор за службенике органа управе и судске власти у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број: 23/00, 50/00 и 97/13),
- Одлука о увјетима и начину кориштења годишњих одмора за државне службенике и намјештенике у кантоналним органима државне службе (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 7/05),
- Одлука о начину утврђивања и висини надокнаде за рад стручних комисија и других радних тијела и комисија у управном поступку које оснива Влада Кантона Средишња Босна и руководитељи кантоналних тијела државне службе (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 3/05 и 12/05),
- Одлука о трошењу средстава за материјалне трошкове (“Службене новине Кантона Средишња Босна” број: 3/12, 7/12, 9/12, 12/12, 12/13 и 11/16),
- Одлука о утемељењу Кантоналног тужилаштва Кантона Средишња Босна и именовању тужиоца у Кантоналом тужилаштву Кантона Средишња Босна (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 2/04),
- Одлука о броју и службеном сједишту нотара на подручју Кантона Средишња Босна (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 1/03),
- Упутство за провођење закона о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 57/01),
- Упутство о чувању и употреби печата (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 3/97),
- Упутство о раду печаторезнице, начину вођења евиденције о израђеним печатима, уништавању печата, нестанку печата и евиденцију о печатима и означавању нових печата (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 3/97),
- Правила обрачуна и исплате плаћа, накнада и других материјалних права која немају карактер плаће запосленика свих буџетских корисника КСБ (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 17/12),

- Правилник о унутарњем устројству Министарства правосуђа и управе, број 01-02-106/05 од 15. 4. 2005, године, број 01-02-71/06 од 9. 3. 2006. године, број 01-02-208/2012 од 10. 9. 2012. године и број 01-02-192/2015 од 2. 10. 2015. године,
- Инструкција о међусобном односу Кантоналног правобранилаштва и кантоналних органа државне службе (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 4/05),
- Рачуноводствене политике за кантоналне Буџетске кориснике и Кантонални трезор (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 8/12),
- Пословник Владе (“Службене новине Кантона Средишња Босна”, број 10/04),
- Етички кодекс за државне службенике у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 7/05),