24 новембар
2021

Саопштење са 44. ванредне сједнице Владе СБК - 2021.г.На приједлог Уреда за јавне набавке Влада СБК донијела је Уредбу о оснивању Уреда за јавне набавка за потребе буџетских корисника Средњобосанског кантона, којом се уређује надлежност и начин рада Уреда, те остала питања значајна за организацију и рад Уреда.

Исти Уред је предложио, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утврђивању надлежности Уреда изван Централне јавне набавке уз слиједећу измјену:
Члан 2. мијења се и гласи: „На приједлог Уреда и Буџетског корисника Влада СБК може дати сагласност Кориснику Буџета Средњобосанског кантона да самостално проведе поступак из члана 1. ове Одлуке.“
- Одлука о утврђивању обавезе прибављања сагласности и информисања Владе СБК.

Влада Средњобосанског кантона је на приједлог Завода за јавно здравство донијела Одлуку о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о плаћама и накнадама Завода за јавно здравство Средњобосанског кантона.

На приједлог Министарства привреде, Влада СБК донијела је Одлуку о измјени и допуни Одлуке о усвајању Програма кориштења средстава са критеријима расподјеле са позиције „Субвенције приватним подузећима и подузетницима – потицаји привреди“ за 2021.годину у износу од 2.200.000,00 КМ. Измјена се односи на укупан износ средстава за додјелу по овом Програму.

Исто министарство је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о измјени Одлуке о усвајању Програма кориштења средстава са позиције “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима за подршку развоја подузетничких зона“ којом се предметна Одлука за 2021.годину мијења тако што се у члану 2., став (4), додјељује новчани износ од 456.000,00 КМ. У члану 5. Одлуке мијења се став (2) и гласи: „(2) Опћине које подносе пријаве за више пројеката дужне су доставити пријаву за сваки пројекат посебно.“ У члану 6. Одлуке мијења се став (2) и гласи:
„(2) Позив је отворен 7 дана од дана објаве.“ У Обрасцу Захтјева број 4/21 који чине саставни дио Одлуке, у дијелу који се односи на достављање документације брише се број 2. који је гласио: „2. Одлуку јединице локалне управе о оснивању пословне зоне.“

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о усвајању измјена и допуна Програма утрошка средстава за потицаје пољопривреди – интервентна средстава у укупном износу од 610.000,00 КМ. Наведеним Програмом планира се расподјела средстава како слиједи:
• Текући трансфери појединцима - потицаји пољопривреди (интервентна средства) износ од 485.000,00 КМ.
• Субвенција приватним подузећима и подузетницима - потицаји пољопривреди (интервентна средства) износ од 110.000,00 КМ.
• Текући трансфери непрофитним организацијама - потицаји пољопривреди (интервентна средства) износ од 15.000,00 КМ.
- Одлука о усвајању Програма потицаја водопривреди са критеријима о утрошку средстава за 2021.годину у укупном износу од 2.000.000,00 КМ. Циљеви и предмет овог програма је реализација послова и задатака Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства у погледу организовања управљања водама и водним објектима у Средњобосанском кантону као и превенција и заштита од штетног дјеловања вода, заштиту вода од онечишћавања и остала питања која се уређују Законом о водама.

Влада СБК је на приједлог Министарства здравства и социјалне политике донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са позиције „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама Кантона у износу укупном од 2.372.000,00 КМ.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину за суфинансирање набавке теретног лифта ЈУ Болница за плућне болести и туберкулозу Травник у износу од 40.000,00КМ.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину за суфинансирање набавке дефибрилатора ЈУ Болници Травник у износу од 40.000,00КМ.
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину ЈУ Болници Јајце за суфинансирање реконструкције и адаптације зграде болнице у износу од 170.000,00КМ.
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину за суфинансирање набавке ултразвучног апарата ЈУ Дому здравља Травник у износу од 70.000,00КМ.
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину Опћини Кисељак за суфинансирање изградње зграде Дома здравља Кисељак у износу од 600.000,00КМ.
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину ЈУ Дому здравља Витез за суфинансирање дигитализације апарата за мамографију у износу од 60.000,00КМ.
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину за суфинансирање набавке стоматолошких столица ЈУ Дому здравља Јајце у износу од 30.000,00КМ.
- Одлуку о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину ЈУ Дому здравља Травник за суфинансирање за материјалних трошкова у износу од 10.000,00КМ.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину ЈУ „Реумал“ Фојница за суфинансирање за трошкова пандемије ЦОВИД – 19 у износу од 50.000,00КМ.
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБК за 2021.годину за суфинансирање набавке санитетских возила за потребе здравствених установа Средњобосанског кантона у укупном износу од 430.000,00КМ. Назначена средства расподијелити ће се како слиједи:
о ЈУ Дому здравља Нови Травник износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Фојница износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Крешево износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Бусовача износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Бугојно износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Витез износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Горњи Вакуф-Ускопље износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Дому здравља Доњи Вакуф износ од 50.000,00КМ,
о ЈУ Болници Јајце износ од 30.000,00КМ.

Донесена је и Одлука о утврђивању дуљине релација за пријевоз ученика, а на приједлог Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта, како слиједи:
- „ОШ ВИТЕЗ“ на релацији: КРЧАНЕ - Г. ВЕЧЕРИСКА - ДОЊА ВЕЧЕРИСКА – (ДИВЈАК: Бризјак 1 и Бризјак 2) - ОШ „ВИТЕЗ“ ВИТЕЗ утврђена дуљина километара - 7,30 км.
- ОШ ДУБРАВИЦА на релацији: НАДИОЦИ - ОШ „ДУБРАВИЦА“ Дубравица ВИТЕЗ утврђена дуљина километара - 4,80 км.

Влада СБК је на приједлог Кантоналне Одлуку о издвајању и расподјели средстава за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности у износу од 7.000,00 КМ.

Дата је и сагласност Министарству привреде за реконструкцију крова у просторијама ЦИ Кисељак у процијењеној вриједности од 38.352,60 КМ са ПДВ-ом. Задужује се Служба за заједничке послове да што хитније покрене поступак кровне реконструкције изнад пословних просторија, које користи Инспекција Министарства привреде.

Влада СБК је прихватила Извјештаје Министарства финансија о утрошку средстава за материјалне трошкове за период 1.1. - 30.9.2021. године.

На приједлог Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послов Влада СБК је донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава капиталних трансфера – потицаји повратку прогнаника, обнови и развитку за 2021.годину – ИИ. дио у укупном износу од 2.000.000,00 КМ. Наведеним Програмом планира се расподјела средстава како слиједи:
- Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима-потицај повратку прогнаника, обнови и развитку издваја се износ од 1.600.000,00 КМ.
- Капитални трансфери појединцима - потицај повратку прогнаних, обнови и развитку издваја се износ од 400.000,00 КМ.

Донесене су и слиједеће одлуке, а на приједлог Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта:
- Одлука о расподјели средстава намијењених за суфинансирање основних музичких школа планираних Буџетом СБК за 2021.годину у износу од 166.666,66 КМ за новембар и децембар 2021.године. Назначена средства расподијелити ће се како слиједи:
1. Основна музичка школа Травник износ од 16.666,66 КМ.
2. Основна музичка школа Бугојно износ од 15.833,34 КМ.
3. Основна музичка школа Н.Травник износ од 12.000,00 КМ.
4. Основна глазбена школа„Јаков Готовац“, Н.Травник износ од 38.833,33 КМ (Подручни одјели: Јајце, Нова Била, Витез и Бусовача).
- Одлука о давању сагласности Мјешовитој средњој школи „Витез за покретање поступка јавне набавке – Инструктивна настава за ученике занимања возач моторних возила "Б категорија" и "Ц1 подкатегорија", у процијењеној вриједности од 27.693,00 КМ без ПДВ-а.
- Одлука о давању сагласност Основној школи „Пајић поље“ Горњи Вакуф - Ускопље за покретање поступка јавне набавке и то: копир апарат у процијењеној вриједности од 1.300,00 КМ. Извор финанцирања - властити приходи Буџета школе 2021.године и текуће одржавање у процијењеној вриједности од 2.700,00 КМ. Извор финанцирања - јавни приход Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Основној школи „Мехмедалија Мак Диздар“ Нови Травник за покретање поступка јавне набавке - текуће одржавање (санација подова у учионицама, набавка тракастих завјеса, набавка материјала за одржавање објекта, образовна помагала у настави) у процијењеној вриједности од 6.000,00 КМ. Извор финанцирања - јавни приход Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Средњој школи „Бусовача“ Бусовача за покретање поступка јавне набавке -текуће одржавање (материјал за техничко одржавање зграде и ситан инвентар у процијењеној вриједности од 1.452,00 КМ. Извор финанцирања – јавни приход Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Средњој школа „Нови Травник“ Нови Травник за покретање поступка јавне набавке - пријеносни рачунар у процијењеној вриједности од 3.314,50 КМ. Извор финанцирања - властити приходи Буџета школе 2021.годину.
- Одлука о давању сагласност Средњој школи „Ускопље“ Горњи Вакуф – Ускопље за покретање поступка јавне набавке - набавка и уградња прозора и набавка књига у процијењеној вриједности од 2.583,00 КМ. Извор финанцирања - властити приходи Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Средњој школи „Травник“ Нова Била за покретање поступка јавне набавке и то: набавка школске лектире у процијењеној вриједности од 700,00 КМ. Извор финанцирања -властити приходи Буџета школе 2021.године и набавка материјала и ситног инвентара у процијењеној вриједности од 600,00 КМ. Извор финанцирања – јавни приход Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Основној школи „Хан Била“ Хан Била за покретање поступка јавне набавке - реконструкција електро мреже у процијењеној вриједности од 2.260,00 КМ. Извор финанцирања - властити приходи Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Основној школи „13.рујан“ Јајце за покретање поступка јавне набавке - асфалтирање приступне површине испред ПШ Миле у процијењеној вриједности од 6.000,00 КМ. Извор финанцирања - јавни приходи Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Основној школи „Муса Чазим Чатић“ Треница - Нови Травник за покретање поступка јавне набавке - набавка материјала за одржавање зграде у процијењеној вриједности од 1.000,00 КМ. Извор финанцирања - јавни приходи Буџета школе 2021.године.
- Одлука о давању сагласност Основној школи „Нова Била“ Нова Била за покретање поступка јавне набавке - набавка рачунарске опреме у процијењеној вриједности од 1.880,00 КМ. Извор финанцирања - јавни приходи Буџета школе 2021.године.

Влада СБК је на приједлог Уреда за јавну набавку донијела Одлуку о давању сагласности за покретање поступка јавних набавки роба и услуга за потребе Уреда за јавну набавку и то:
- Услуга интернета за 2022.годину у процијењеној вриједности набавке без ПДВ-а 360,00 КМ.
- Услуга фиксне телефоније за 2022.годину у процијењеној вриједности набавке без ПДВ-а 1026,00 КМ.
- Услуга електричне енергије за 2022.годину у процијењеној вриједности набавке без ПДВ-а 3600,00 КМ.
- Услуга мобилне телефоније за 2022.годину у процијењеној вриједности набавке без ПДВ-а 513,00 КМ.
- За набавку сталних средстава (рачунарска опрема и потрепштине, уредски намјештај и блокаде за паркинг мјеста) у процијењеној вриједности набавке без ПДВ-а 1709,00 КМ.

Донесена је и Одлука, а на приједлог Министарства финансија о извршењу непланираних средстава у Буџету Средњобосанског кантона за 2021.годину којом се Основној школи „Кисељак 1“ Билаловац допушта извршење донираних средстава БХ Поште у износу од 4.000,00 КМ.

Исто министарство је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлуку о давању сагласности на Одлуку о поништењу поступка за набавку банкарских услуга у складу с препоруком Комисије за јавну набавку.
- Одлука о избору Оцеан д.о.о. Травник као најповољнијег понуђача за услуге техничке и функционалне подршке (ЦОИП) у процијењеној вриједности од 204.089,00 КМ без ПДВ-а путем Отвореног поступка.

Прочитано 357 пута