Ured za Europske integracije / Novosti

Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020. godine, Vlada SBK je na današnjoj sjednici donijela Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2027. godinu.

Imenovan je tim Kantonalnog odbora za razvoj koji će vršiti pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja. Nositelj izrade Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2027. godine je Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu KSB.

Strategija razvoja SBK za period 2021.-2027. godine treba biti višedimenzionalni proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvalitete i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja - javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Ona će predstavljati integrirani multisektorski dokument SBK kojim se definiraju javne politike i usmjerava razvoj cijelog njezinog područja.

Pored toga, potreba izrade Strategije razvoja SBK za period 2021.-2027. godine, proizlazi iz činjenice da će u istom razdoblju Bosni i Hercegovini biti dostupan EU program IPA III, pristup kojem će ovisiti od postojanja strateških dokumenata na nivou BIH i spremnosti odnosno zrelosti razvojnih projekata.

U tom kontekstu Strategija razvoja SBK za period 2021.-2027. godine omogućiti će lakše ugrađivanje kantonalnih prioriteta i projekata u cjelodržavne strateške dokumente BiH, te prepoznavanja uloge kantona u razvojnim procesima, kako na drugim nivoima vlasti u BiH tako i izvan BiH.

U okviru četvrte tačke Dnevnog reda sa X. Sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona koja je održana danas, 30. januara 2020. godine, Skupština SBK je prihvatila Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016-2020 za period evaluacije 2016-2018.
Izvještaj Skupštini Srednjobosanskog kantona je prezentovao Sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Muhamed Softić.

Tokom provedbe Strategije razvoja potrebno je provesti najmanje jednu srednjoročnu evaluaciju kako bi se ključnim dionicima pružile informacije o trenutnom statusu provedbe Strategije, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za sljedeći strateški dokument.

Evaluacija je provedena na temelju „Metodoloških smjernica za provedbu evaluacije strateških dokumenata“, koje je izradio ILDP, a na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe o evaluaciji strateških dokumenta u FBiH.

Specifični ciljevi srednjoročne evaluacije su:
► procijeniti relevantnost odnosno usklađenost odabranih ciljeva s utvrđenim problemima i javnim potrebama,
► utvrditi koliko se efikasno koriste resursi i finansijska sredstva, te da li se koriste u skladu s ciljevima i akcionim planovima strategije razvoja;
►efektivnost - procijeniti koliki je napredak postignut u ostvarenju odabranih ciljeva, kao posljedica intervencije, te da li je bilo neželjenih promjena i nepredviđenih posljedica;
► utjecaj - analizirati obim promjena i posljedica razvojne intervencije te usklađenost efekata sa potrebama ciljnih grupa;
► analizirati održivost promjena i efekata, te kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja.
►kvalitetu i prikladnost sistema upravljanja razvojem te efektivnost sistema praćenja provedbe strategije razvoja

Na temelju izvršene analize i procjene, evaluacijom su se:
► identificirale uspješne aktivnosti i pristupi, te prepreke i poteškoće u provedbi strategije razvoja.
► formulisale preporuke i načini za prevladavanje identificiranih poteškoća i
► formulisale preporuke za slijedeći strateški dokument.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o prvom nadzornom auditu prema zahtjevu standardu ISO 9001:2015.
Radi održavanja statusa važećeg certifikata prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015 proveden je prvi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave. Auditirane su norme 6., 7., 8. i 9. zahtjeva standarda ISO 9001:2015, a koje su se odnosile na planiranje, podršku, funkcionisanje i vrednovanje sistema upravljanja kvalitetom.
Nadzornim auditom nisu utvrđene neusklađenosti u radu kantonalni organa uprave, te su eksterni auditori dali preporuke kantonalnim organima uprave koje mogu optimizirati sistem upravljanja u smislu zahtjeva datih normi.

Usvojen je i Izvještaj o prvom internom auditu prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015.
Auditirane su norme 4., 5., 6., 7., 9. i 10. zahtjeva standarda ISO 9001:2015, a koje su se odnosile na kontekst organizacije, liderstvo, planiranje, vrednovanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Provođenjem internih audita utvrđen je i zajednički cilj kvaliteta za narednu 2020. godinu, a odnosi se na zahtjev norme ISO 9001:7.3 odnosno da organizacija osigura da najviše rukovodstvo organizacije prepozna važnost svog doprinosa efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, uključujući koristi od poboljšanja performansi, što je takođe i jedan od preporuka eksternih auditora. Takođe preporuka je da i svi kantonalni organi uprave provedu sve aktivnosti neophodne za preispitivanje sistema prema zahtjevima standarda u planiranim intervalima odnosno prije redovnog termina preispitivanja sistema od rukovodstva, što je takođe jedna od preporuka eksternih audita.