17 Januar
2020

Saopštenje sa 30. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 29. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala Saglasnost na Pravilnik o internoj reviziji. Ovim Pravilnikom uređuje se pitanje od značaja za rad Odjela za internu reviziju Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona što uključuje uspostavljanje, organizaciju i nezavisnost funkcije revizije i djelokrug rada interne revizije, odnos fukncije interne revizije i ostalih funkcija budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih Budžetom SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela Srednjobosanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta. Odlukom se preraspoređuju sredstva u iznosu od 40.000,00 KM i dodjeljuju Ministarstvu na stavku Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za Kanton.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2109. godinu, sa pozicije Kapitali transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva izdvaja se iznos od 893.844,75 KM, za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnig puteva na području Srednjobosanskog kantona, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključebim Ugovorima sa izvođačima radova.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf u iznosu od 1.587,00 KM za projekat „Vizualizacija i digitalizacija kabina za matematiku“ neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, Osnovnoj školi „Kiseljak1“ Bilalovsc u iznosu od 3.000,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kiseljak1“ Bilalovac za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf - Uskoplje, u iznosu od 5.478,00 KM za projekat Nabavke opreme u kabinetu za laboratorijski rad u Elektrotehničkoj školi neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesece: septembar, oktobar, novembar i decembar akademske 2019/20. godine u iznosu od 497.828,00 KM.
- Odluka o raspisivanju natječaja za upražnjena radna mjesta za osnovne i srednje škole za nastavno i nenastavno osoblje.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada Srednjobosanskog kantona donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za „Sufinansiranje sanacije štete od poplava na stambenom objektu u vlasništvu Mirsad (Šaćir) Bešo iz mjesta Krušćica, općina Vitez. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez.

Na prijedlog iste uprave, Vlada Srednjobosanskog kantona je usvojila Izvještaje načelnika općina o utrošku doniranih sredstava za općine Travnik, Fojnica i Busovača.

Data je i Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Mješovitu srednju školu“ Vitez u postupku javne nabavke „Instruktivna nastava za učenike Srednje saobračajne škole - zanimanje vozač „B“ kategorije“ LOT1 i LOT2. Najpovoljniji ponuđač je „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 15.780,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na provođenje procedure javne nabavke za popravku peći na centralno grijanje u Policijskoj stanici Gornji Vakuf-Uskoplje putem direktnog sporazuma u iznosu do 2.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa Osnovnom školom ''Travnik'' u Travniku, ul. Školska bb., u Travniku. Postojanje uslova za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom u svim Ispitnim centrima propisano je u članku 31. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila. Ugovori o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita, se potpisuju na period do 31.12.2020. godine.
- Saglasnost za potpisivanje Ugovora o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita sa ''ODMOR, REKREACIJA, SPORT I KULTURA'' doo iz Novog Travnika. Postojanje uslova za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom u svim Ispitnim centrima propisano je u članku 31. Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila. Ugovori o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita, ugovori se potpisuju na period do 31.12.2020. godine.
- Saglasnost za provedbu Javnog poziva za člana Ispitne komisije za 2020. godinu, te potpisivanje ugovora o djelu sa kandidatima koji zadovolje uslove, te potpisivanje ugovora o djelu sa kandidatima koji zadovolje uslove Javnog poziva prema utvrđenim Kriterijima izbora.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na zaključivanje Sporazuma o načinu izmirenja obaveza sa „Hydroactive-Niskogradnja“ d.o.o. Busovača, a po osnovu naknada za koncesiju, obaveze društva po osnovu naknade iznose 6.126,02 KM.

 Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje - edukaciju nastavnika i profesora matematike osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu - “Ugovorene i druge posebne usluge-za stručno usavršavanje- edukaciju prosvjetnih djelatnika“ u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke doznačit će se JU „REUMAL“ Fojnica, a odnosi se na troškove dvodnevnog seminara nastavnika i profesora matematike osnovnih i srednjih škola u SBK koje organizuje Udruženje matematičara u SBK, a koje će se održati u periodu od 20.1.- 21.1.2020. godine u JU „Reumal“ Fojnica.
-
Date su i slijedeće saglasnosti na prijedlog istog ministarstva:
- Suglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova zamjene podova i pomjeranje pregradnih zidova u zgradi Srednje škole ''Travnik'', Nova Bila - Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta.
- Saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica u postupku javne nabave „Rekonstrukcija krova u PŠ Dusina“, najpovoljniji ponuđač je „BK Gradnja“ d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od 12.166,14 KM.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu Osnovna škola“Musa Ćazim Ćatić“, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 2.500,00 KM, sredstva su namijenjena za nabavku i ugradnju unutrašnjih vrata u objektu škole. Sredstva su osigurana iz Budžetu SBK za 2019 godine.

pogledano 1543 puta