13 Decembar
2019

Saopštenje sa 27. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 27. sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, u iznosu od 410.00 KM, za nabavku opreme.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, a po zahtjevu korisnika Udruženja „Centar za obrazovanje i druženje“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje projekta „Biznis centar“ Jajce.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprfitnim organizacijama“, a po zahtjevu korisnika Internacionalni univerzitet Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje organizovanja XX Međunarodne konferencije „Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji u uslovima digitalizacije u zemljama Zapadnog Balkana“.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 100.500, 00 KM, a po zahtjevima korisnika.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 147.200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za poticaje u poljoprivredi-stimulacija farmskog uzgoja krava.

 

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 58.000,00 KM neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca.

Usvojeni su i Izvještaji o obavljenim revizijama u trećem kvartalu 2019. godine, i to: Izvještaj o obavljenoj reviziji motornih vozila u MUP-u, Izvještaj o obavljenoj reviziji motornih vozila za sve budžetske korisnike i Izvještaj o obavljenoj reviziji izdataka za komunalne usluge.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik u postupku javne nabave „Nabavka i ugradnja stolarije (lamele B i C)“,
- Odluka o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Kaćuni“ Kaćuni u postupku javne nabavke „Nabavka robe za nastavak izgradnje škole u Gornjoj Rovni“.
- Odluka o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Prvu osnovnu školu“ Bugojno-Jaklić u postupku javne nabavke „Nabavka informatičke opreme“.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka software za e-pisarnicu Vlade Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 130.000,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „ORKA“ d.o.o. Sarajevo.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka uređaja za vještaćenje mobilnih aparata, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 52.400,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „SHOT“ d.o.o. Zenica.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka opreme – hardware, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.850,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka.

Vlada SBK je na prijedlog Službe za zapošljavanje SBK dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje SBK za 2019.g. i uputila u dalju proceduru.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama - izrađen na bazi trogodišnjeg plana sa kriterijima raspodjele, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 295.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnoj Odluci Vlade SBK i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Programom, a koja će se realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.
- Odluka o izdvajanju i prenosu sredstva na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava za 2019.godinu sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama izrađen na bazi trogodišnjeg plana, za 2019, 2020. i 2021. godinu, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“utvrđenih Budžetom SBK za 2019. godinu, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općina:
o Fojnica, za projekat – “Regulacija korita rijeke Dragače na području općine Fojnica“, u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, tačka A.) 1.) 1. Programa,
o Fojnica, za projekat - „ Uređenje potoka Ripulja na području općine Fojnica“, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, tačka A.) 1.) 2. Programa,
o Kiseljak, za projekat - „ Regulacija korita rijeke Lepenice na području općine Kiseljak“, u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM, tačka A.) 1.) 3. Programa,
o Busovača, za projekat - „ Regulacija korita rijeke Kozice i ostalih vodotoka, na području općine Busovača“, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM, tačka A.) 1.) 4. Programa,
o Jajce, za projekat - „Izvođenje radova na priključku vode na gradsku deponiju u općini Jajce “, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, tačka A.) 1.) 5. Programa,
o Jajce, za projekat - „Uređenje i čišćenje korita potoka na području općine Jajce “, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM, tačka A.) 1.) 6. Programa,
o Kreševo, za projekat - „ Uređenje rijeke Kreševčice na području općine Kreševo“, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, tačka A.) 1.) 7. Programa,
o Vitez, za projekat - „ Regulacija rijeke Kruščice na području općine Vitez“, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, tačka A.) 1.) 8. Programa.
- Odluka o usvajanju Plana javne nabavke sa kriterijima raspodjele sredstava, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koji će se sufinansirati ili finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK za 2019.godinu u iznosu od 255.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Izgradnja kanalizacijske mreže Putićevo-N.Bila, općina Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „MERKEZ OIL“d.o.o. N.Travniku iznosu od 19.951,43 KM za projekt Izgradnja kanalizacijske mreže Putićevo-N.Bila, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Izgradnja kanalizacijske mreže Slimena-Polje, općina Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun korisnika sredstava - Općina Travnik u iznosu od 30.000,00 KM za projekt: Izgradnja kanalizacijske mreže Slimena-Polje, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Izgradnja rezervoara „Brizanac“100m3, općina N.Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GRAĐEVINAR“ d.o.o. N.Travnik u iznosu od 10.000,00 KM za projekt Izgradnja rezervoara „Brizanac“100m3, općina N.Travnik.
- Odluka o izdvajanju i uplati sredstava na račun općine Travnik u svrhu realizacije projekta Rekonstrukcije puta u naselju Slimena,općina Travnik. Odobrava se uplata sredstava na račun općine Travnik za realizaciju projekata infrastrukture odobrenih Odlukom Vlade SBK kako slijedi:
o Rekonstrukcija puta u naselju Slimena,općina Travnik -106.000,00 KM
o Sufinanciranje rekonstrukcije puta u naselju Slimena -7.997,86 KM
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 205.328,73 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja.
- Odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2019. godini. Na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, daje se suglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za 93.800,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte: Izgradnja seoskog vodovoda „Bikići“ u naseljenom mjestu Ričice, MZ Nova Bila, općina Travnik u iznosu od 4.000,00 KM I Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, MZ Han Bila, općina Travnik u iznosu od 6.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se u skladu sa zaključenim ugovorima sa izabranim ponuđačima u provedenom postupku javne nabave.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta SBK kantona za 2019. godinu izdvajaju se sredstva za projekt Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u MZ Kandija, općina Bugojno, JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno“ u iznosu 7.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 9.200,00 KM za slijedeće projekte:
1. Razvođenje centralnog grijanja u imamskoj kući u Odžaku, Medžlis islamske zajednice Bugojno, u iznosu od 6.800,00 KM
2. Utopljavanje objekta mrtvačnice na mjesnom groblju Kraljevice/Mošunj, Župni ured svetog Juraja, općina Vitez u iznosu od 2.400,00 KM

 

pogledano 1099 puta

Novosti

21.01.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo prisustvovao je svečanom otvorenju nove punionice „Sar...
10.01.2020 Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o ja...
10.01.2020 Obavijest o stupanju na snagu Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu (...
09.01.2020 Ured za Evropske integracije, fondove, odnose javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Sredn...
08.01.2020 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
« Januar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31