09 Listopad
2020

Saopštenje sa 57. sjednice Vlade SBK - 2020.Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 56. sjednice Vlade SBK.

Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona za 2020. godinu, sa pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sufinansiranje rekonstrukcije regionalnih puteva, izdvaja se iznos od 550.974,61 KM. Iznos sredstava se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“. Izmjena odluke se odnosi na razmotrene prigovore koji su prihvaćeni i tehničke ispravke. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede SBK.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz vlastitih prihoda MUP-a SBK u iznosu od 1.280,00 KM, za nabavku opreme za potrebe MUP-a, izdvojena sredstva doznačit će se firmi „Trgoten“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stolarije u prostorijama Jedinice za podršku, odlukom se izdvaja iznos od 3.476,00 KM, sa pozicije Rekonstrukcija i investiciono održavanje. Izdvojena sredstva doznačit će se firmi „Megaplast“ d.o.o. Vitez.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku radio stanica za potrebe MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 7.008,77 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela
slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-divlja svinja, sredstva u iznosu od 200,00 KM isplatit će se na ime Senad (Osmana) Karagić iz Vrpeća, općina Bugojno.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvaja se iznos od 300,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk, sredstva u iznosu od 300,00 KM isplatit će se na ime Admira (Redže) Šehović, Vukeljići bb, općina Fojnica.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za dogradnju računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Odlukom se izdvaja iznos od 5.850,00 KM (sa PDV-om), sredstva će se doznačiti dobavljaču za nadogradnju računarskog programa „IN 2“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/ 21. godinu.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Usluge funkcionalne podrške ISFU aplikacije za potrebe Ministarstva finansija, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a iznosi 420.000,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „CORE“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a od 419.868,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Tehničke i funkcionalne podrške ISFU aplikacije za potrebe Ministarstva finansija, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a iznosi 165.470,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „CORE“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a od 165.450,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
- Saglasnost za uvođenje novog stajališta u Novoj Biloj na postojećoj relaciji za prijevoz učenika Donje Putićevo – Putićevo – AS Dom zdravlja Travnik.
- Saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
• SMŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica - Preuređenje postojećih učionica škole- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz kapitalnih izdataka za osnovne i srednje škole.
• „Srednja stručna škola“ Bugojno - Nabavka računarske opreme- procijenjena vrijednost 4.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom „BH Telecom“ d.d. Sarajevo.
• OŠ „Nova Bila“ Nova Bila - Nabavka projektora i računarske opreme- procijenjena vrijednost 1.124,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole.
• OŠ „Busovača“ Busovača - Rekonstrukcija mokrog čvora- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz kapitalnih izdataka za osnovne i srednje škole.
• OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica - Rekonstrukcija krova škole- procijenjena vrijednost 35.388,43 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom Vlade RH kao i kapitalnih izdataka za osnovne i srednje škole.
• OŠ „Han Bila“ Han Bila - Nabavka, ugradnja i izmjena peći za centralno grijanje u centralnoj školi u Han Biloj- procijenjena vrijednost iznosi 24.000,00 KM s PDV-om. Sredstva su osigurana iz kapitalnih izdataka za osnovne i srednje škole.

Data je i saglasnost Ministarstvu privrede za provođenje javne nabavke – nabavka radova –
rekonstrukcija ulaza i pred ulaza zgrade Centra inspekcije u Kiseljaku. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 5.995,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o realizaciji akcionog plana za prevenciju korupcije u vrijeme
pandemije koronavirusa (COVID-19), a na prijedlog Tima za sprječavanje korupcije Vlade SBK.

Usvojen je i Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava za projekat „Uređenje
korita rijeke Kreševčice i pritoka“. Radovi ugovoreni na projektu su izvedeni u skladu sa
pravilima struke i pozitivnim propisima koji se odnose na ovu oblast.

Primljena je k znanju Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Na osnovu Zaključka Federalnog štaba civilne, Kantonalni štab civilne zaštite je na svojoj sjednici razmatrao Informaciju o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji izazvanom koronavirusom COVID-19 na području SBK-a. Na području SBK-a broj trenutno aktivnih slučajeva oboljelih od korone je 146, broj hospitaliziranih 50, broj preminulih 66 i broj oporavljenih 769. Testirano je ukupno 9845 osoba. Trenutna situacija je pod kontrolom ali je neophodno da se i dalje kontinuirano prati epidemiološka situacija i poštuju sve mjere Kriznih štabova ministarstva zdravstva, s ciljem suzbijanja širenja epidemije koronavirusa, COVID-19.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Aneksa Ugovora o davanju usluge toplotne energije između Vlade SBK i UNIS „Energetika“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – nabavka proteza za gornje ekstremitete za ratne vojne invalide, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a 75.000,00 KM, najpovoljniji ponuđač „IZVOR KOMERC“ tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 60.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – nabavka sredstava za higijenske potrebe i ortopedska pomagala za RVI za 2020.g., procijenjena vrijednost lota bez PDV-a 281.000,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „IZVOR KOMERC“ tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 224.800,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – nabavka ortopedskih pomagala za paraplegičare, procijenjena vrijednost lota bez PDV-a 35.000,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „IZVOR KOMERC“ tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 28.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – nabavka sredstava za higijenske potrebe i ortopedska pomagala za RVI za 2020., procijenjena vrijednost lota bez PDV-a 103.615,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „IZVOR KOMERC“ tehnička ortopedija d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 85.443,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 60.110,00 KM planiranih na poziciji „Transfer pojedincima za egzistencijalnu novčanu naknadu“, sredstva se raspoređuju u svrhu isplate egzistencijalne novčane naknade za demobilizirane branioce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca za mjesec august 2020.g.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 130.465,00 KM planiranih na poziciji „Transfer pojedincima za egzistencijalnu novčanu naknadu“, sredstva se raspoređuju u svrhu isplate egzistencijalne novčane naknade za demobilizirane branioce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca za mjesec septembar 2020.g.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o komunikaciji Ministarstva privrede sa USAID BiH na temu potencijalne pomoći USAID BiH u razvoju distributivne mreže u Srednjobosanskom kantonu. „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo provodi aktivnosti na realizaciji projekta gasovoda „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske“ kojim će se povezati transportni sistem BiH i Hrvatske izgradnjom gasovoda Zagvozd (HR) – granica HR/ BiH i gasovoda granica HR/ BiH – Posušje – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar.

Pročitano 1328 puta
« Svibanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31