19 Ožujak
2020

Saopštenje sa 38. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 37. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i uputila u dalju proceduru. Ovim Zakonom propisuje se obaveza i način plaćanja administrativnih taksi kod organa uprave, upravnih organizacija i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Srednjobosanskog kantona. Spisi i taksa na koje se plaća taksa kao i visina take utvrđuju se Tarifom administrativnih taksa koja sastavni dio Zakona o kantonalnim taksama.

 

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK utvrdila i uputila u dalju proceduru Nacrt Zakona o o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Ovim Zakonom uređuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava demobiliziranih branilaca na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Inicijativu za dopunu Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2019. godinu. Sačinjen je izvještaj o izvršenju finansijskog plana za period I-Xll 2019.godine. Kantonalna direkcija za puteve SBK je za period I-Xll 2019. godine imala ostvarenje prihoda i rashoda Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK.

Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK. U Odluci o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće reserve Vlade Srednjobosanskog kantona, Budžeta SBK za 2020.godinu u iznosu od 27.900,00 KM.
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec feburar akademske 2019/20. godine izdvaja se iznos od 139.224,00 KM, kako slijedi:
• Studentski centar Sarajevo, izdvaja se iznos od 75.400,00 KM, za II mjesec akademske 2019/2020.god,
• Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“, izdvaja se iznos 31.200,00 KM, za II mjesec akademske 2019/2020.god,
• Studentski centar Zenica, izdvaja se iznos od 14.000,00 KM, za II mjesec ak. 2019/2020.god,
• Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar - 15.600,00 KM, za II mjesec akademske 2019/2020.god,
• Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“, izdvaja se iznos od 3.024,00 KM, za II mjesec akademske 2019/2020.god.
Sredstva predviđena ovom Odlukom bit će uklopljena u ukupna sredstva planirana Budžetom SBK za 2019.godinu na poziciji “ Transfer za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata,sredstva se raspoređuju prema niže navedenim kriterijima: I kriterij: Redovan student, koji „prvi put“ upisuje određenu godinu studija i II kriterij: Subvencija cijene smještaja i ishrane u visini od 200,00 KM po student.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Ovom Odlukom dopušta se izvršenje doniranih sredstava Ministarstva civilnih poslova BiH u iznosu od 10.000,00 KM, Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica u iznosu od 144.875,11 KM i sredstava Vlade Federacije BiH u iznosu od 100.000,00 KM Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Općine Novi Travnik, Osnovnoj školi „fra Marijan Šunjić“ Stojkovići Novi Travnik, u iznosu od 945,00 KM i doniranih sredstava Općine Travnik u iznosu od 1.000,00 KM „Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi“ Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu. Sredstva ove Odluke dodjeljuju se OŠ „fra Marijan Šunjić“ Stojkovići Novi Travnik za izdatke za usluge prijevoza i gorivo i „Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi“ Travnik za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava temeljm Granta sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ranih zločina u BiH“, Kantonalnom sudu u Novom Travniku u iznosu od 36.040,77 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava iz 2019. godine Osnovnoj školi „Nova Bila“ Nova Bila, Osnovnoj školi „Bristovi“, Osnovnoj školi „Kaonik“ Kaonik, Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Kiseljak, Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf i Srednjoj strukovnoj školi Fojnica u Kiseljaku u iznosu od 74.434,42 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Regionalnog ureda za saradnju RYCO, Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ Gimnazija Travnik za projekat #3forECO u iznosu od 30.378,66 KM.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih sredstava iz 2019. godine, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 1.159.495,20 KM, neplaniranih Budžeto SBK za 2020. godinu. Sredstva se dodjeljuju Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Uređenje lijeve obale rijeke Dragače –nastavak radova, općina Fojnica“, u iznosu od: 16.783,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 19.636,11 KM ( sa PDV- om). Vlada SBK je raniej dala saglasnost za pokretanje postupka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, te je komisija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisala tender i provela proceduru izbora najpovoljnijih ponuda. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača –„VH Gradnja“ d.o.o. Fojnica, zaključen je Ugovor o nabavci i isporuci predmetnih radova i načina finansiranja navedenog projekta, između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Općine Fojnica i odabranog ponuđača „VH Gradnja“ d.o.o. Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Uređenje korita rijeke Dragače –pragovi kod Reumala, općina Fojnica“, u iznosu od: 12.810,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 14.987,70 KM ( sa PDV-om). Vlada SBK je ranije dala saglasnost za pokretanje postupka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, te je komisija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisala tender i provela proceduru izbora najpovoljnijih ponuda. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača – JKP „Ščona“ d.o.o. Fojnica, zaključen je Ugovor o nabavci i isporuci predmetnih radova i načina finansiranja navedenog projekta, između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Općine Fojnica, i odabranog ponuđača JKP „ŠČONA“ d.o.o. Fojnica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Nastavak izgradnja kanalizacije u naselju Carevo polje, općina Jajce“, u iznosu od: 16.299,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 19.069,83 KM ( sa PDV- om). Vlada SBK je ranije dala saglasnost za pokretanje postupka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, te je komisija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisala tender i provela proceduru izbora najpovoljnijih ponuda. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača –„BH 4“ d.o.o. Jajce, zaključen je Ugovor o nabavci i isporuci predmetnih radova i načina finansiranja navedenog projekta, između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, , Općine Jajce, i odabranog ponuđača „BH 4“ d.o.o. Jajce.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Uređenje rijeke Grlonice, Rankovići-Nević polje, Novi Travnik“, u iznosu od: 15.000,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 17.550,00 KM ( sa PDV- om). Vlada je ranije dala saglasnost za pokretanje postupka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, te je komisija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisala tender i provela proceduru izbora najpovoljnijih ponuda. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača –„David“ d.o.o. Novi Travnik, zaključen je Ugovor o nabavci i isporuci predmetnih radova i načina finansiranja navedenog projekta, između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, , Općine Novi Travnik, i odabranog ponuđača „David“ d.o.o. Novi Travnik.
Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu za projekt Izgradnja vodovoda Turići, MZ Kraljevice, općina Travnik. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 29.962,53 KM za projekt: Izgradnja vodovoda Turići, MZ Kraljevice, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu za projekt Nabavka materijala za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Guča Gora, općina Travnik, općina Travnik.
- Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“,izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 7.019,65 KM za projekt: Nabavka materijala za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Guča Gora, općina Travnik.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB za 2020. godinu za projekt Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, MZ Han Bila, općina Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“,izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „EKO-PROM“ d.o.o. Travnik u iznosu od 6.000,00 KM za projekt: Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, MZ Han Bila, općina Travnik.
Izdvojena su i finansijska sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta SBK za rad Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, a na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca.

Vlada SBK je na prijedlog Skupštine SBK razmatrala i usvojila Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja. Cilj izvješća je da se utvrdi stanje u oblasti slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini, uključujući provjeru stupnja usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima, kao i da se ukaže na izazove sa kojim se organizatori javnih okupljanja, s jedne strane, te policijsko-sigurnosne agencije, s druge strane, susreću prigodom organiziranja i održavanja javnih okupljanja, te da se formuliraju preporuke Ombudsmana koje će biti upućene nadležnim tijelima s ciljem unaprjeđenja stanja u ovoj oblasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o Strategijii suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. Strategija je objavljena i moze se pronaći na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH. Navedenom Strategijom je, između ostalog, predviđeno formiranje koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima i na nivou kantona. Koordinacioni timovi bi bili sastavljeni od predstavnika određenih ministarstava i javnih ustanova i organizacija koji se u svom radu susreću ili mogu susresti sa različitim oblicima trgovine Ijudima, dok bi kordinacionim timom rukovodio predstavnik Ministarstva unutarašnjih poslova. Nakon imenovanja koordinacionog tima, isti bi trebao usvojiti Akcioni plan za sprovođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima, kao operativni strateški dokument zasnovan na ciljevima i mjerama Strategije i koji bi konkretizirao aktivnosti te definirao vremenski rok za provođenje, institucije nadležne za sprovođenje, pokazatelje sprovođenja i potrebne resurse. Okvirni rok za formiranje koordinacionih timova predviđen Strateqijom je mjesec mart 2020. godine, dok je rok za izradu akcionih planova mjesec juni 2020. godine.

Pročitano 1421 puta
« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30