20 Veljača
2020

Saopštenje sa 35. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 34. sjednice.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2019. godinu. Podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Vlade Srednjobosanskog kantona rezultat je zakonske i poslovničke obaveze da se najmanje jedanput godišnje izvještava Skupštini Srednjobosanskog kantona o provođenju utvrđene politike, o provođenju zakona i drugih općih akata Skupštine Kantona, o izvršenju Budžeta, o stanju u pojedinim oblastima društvenog života i drugim pitanjima iz svoje nadležnostima.
U skladu sa ranije utvrđenim smjernicama za izradu izvještaja radi, isti je metodološki urađen tako da predstavlja pregled najznačajnijih aktivnosti svih kantonalnih tijela uprave, odnos između planiranih i realiziranih aktivnosti uz obrazloženje razloga za eventualno ne realizirane aktivnosti i sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima. Izvještaj o radu Vlade Kantona sačinjen je na osnovu priloga kantonalnih tijela uprave koji su dostavljeni Stručnoj službi Vlade na obradu.

 

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je dala saglasnost na Godišnji Plan korištenja sredstava za posebne naknade za spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini. Godišnji plan se donosi za svaku budžetsku godinu i sadrži pregled strukturae planirane potrošnje sredstava od posebne naknade za zaštititu od prirodnih i drugih nesreća. Detaljan plan nabavke u 2020. godini, opreme za potrebe struktura civilne zaštite Srednjobosanskog kantona i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu bit će definisan godišnjim planom javne nabavke.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Crvenom križu Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, na ime pomoći za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne darovaoce krvi. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Crvenom križu Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2020. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog udruženja za 2020. godinu. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Udruženja penzionera Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije – Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sufinanciranje upravnih organizacija – Zavod za javno zdravstvo SBK planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM. Odlukom se odobrava mjesečna isplata u iznosu od 33.333,33 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec januar akademske 2019/20. godine u iznosu od 139.624,00 KM.
- Odluka o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta – za oblast kulture. Ovom Odlukom utvrđuje se program i kriteriji raspodjele sredstava za kulturu i nauku u 2020. godini, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 800.000 KM. Sredstva iz ove Odluke dodijeliti će se na osnovu Javnog poziva za raspodjelu sredstava kojeg raspisuje Ministarstvo, kao i na osnovu zahtjeva podnesenih tokom godine za programe/ projekte koji su od značaja za Srednjobosanski kanton. Raspodjela sredstava tekućih transfera vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima koji treba da ispunjava svaki program/ projekat u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za programe iz oblasti kulture.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta – za oblast informisanja. Ovom Odlukom utvrđuje se program i kriteriji raspodjele sredstava za informisanje u 2020. godini, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 30.000 KM. Sredstva iz ove Odluke dodijeliti će se na osnovu Javnog poziva za raspodjelu sredstava kojeg raspisuje Ministarstvo. Odluku o dodijeli sredstava donosi Vlada Srednjobosanskog kantona na prijedlog Ministarstva. Raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih vršit će se u skladu sa općim kriterijima koji treba da ispunjava svaki projekat u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte iz oblasti informisanja.
- Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte iz oblasti informisanja. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, način i postupak raspodjele sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu za projekte iz oblasti informisanja, te način dodjele sredstava i nadzor nad utroškom sredstava. Pravo na dodjelu Budžetskih sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti informisanja imaju javna i privatna preduzeća i preduzetnici, neprofitne organizacije-udruženja i pojedinci koji se bave informisanjem građana putem televizije, radija, portala i drugih oblika informisanja i isti djeluju na području Srednjobosanskog kantona. Budžetska sredstva se dodjeljuju na osnovu prijave na javni poziv koji objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
- Odluka o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport. Ovom Odlukom utvrđuje se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu u iznosu od 900.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati na temelju Javnog poziva, te izuzetno na osnovu zahtjeva tokom godine uz prethodnu saglasnost ministra. Sredstva u iznosu od 720.000,00 KM dodjeljivat će se sportskim udruženjima za: podršku u radu klubova u redovitom sustavu natjecanja, kotizaciju i članarinu sportskim klubovima koji su u ligaškom sistemu natjecanja, podrška u radu sportskih saveza kantonalnog nivoa, podrška sportskim natjecanjima učenika i studenata, podrška sportskim natjecanjima za sportaše sa invaliditetom, podrška posebnim projektima/ programima koji nisu predmet Javnog poziva, podrška za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena (za sportska udruženja, ustanove i poduzeća). Sredstva u iznosu od 30.000,00 KM namijenjena su za nagradu za postignute rezultate i podršku sportašima pojedincima, te podršku za usavršavanje sportskim stručnim djelatnicima. Sredstva u iznosu od 150.000,00 KM namijenjena su za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 8.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se sa pozicije –„Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“, Budžeta SBK za 2020.godinu u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima klubova - za nogomet.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke. Ovom odlukom se utvrđuju nabavne kategorije (robe, usluge i radovi) koje se nabavljaju prema pravilima koja vrijede za Centralnu javnu nabavku u smislu Uredbe osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK. Konkretne predmete nabavke (artikle) unutar svake pojedine nabavne kategorije i raspodjelu na postupke nabavke utvrdit će Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona.

Date su i Saglasnosti na planove javnih nabavki za 2020. godinu za Stručnu služba Vlade, Ured za javne nabavke, Kantonalni arhiv, Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, Skupštine Kantona i Stručne službe Skupštine i Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o dodijeli sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Ovom Odlukom odobrava se Program utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK u iznosu od 1.632.317,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za JU Opća bolnica Bugojno. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za projekat - Adaptacije bolničkih prostora odjela kirurgije i pedijatrije, JU Opća bolnica Bugojno. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se direktno na račun korisnika sredstava.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK, Budžeta SBK za 2020. godinu, u iznosu od 27.900,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta na poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za sport“.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade SBK, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 14.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za kulturu“.
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje - edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu u iznosu od 3.600,00 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se „Internacionalnom univerzitetu Travnik“ za edukaciju - stručno usavršavanje za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Zaključak kojim će osigurati sredstva u iznosu od 20.000,00 KM u Budžetu SBK za 2019. godinu, na ime nastavka realizacije projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, ukoliko projekat bude prihvačen od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Vlada SBK će donijeti posebnu odluku o izdvajanju sredstava nakon prihvatanja projekta od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Na prijedlog istog ministarstva, donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Tekuće rezerve Vlade SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime aktivnosti formiranja prostora za izolaciju potencijalno oboljelih od Coronavirusa. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun JU bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o odobravanju Programa sa stavke „Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko – kalendara i podrška radu ekoloških društava“. Sredstva sa stavke "Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Ekološkog kalendara i podrška radu ekoloških društava" u iznosu od 25. 000,00 KM.
- Odluka o odobravanju Programa sa stavke „Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenta“. Sredstva sa stavke "Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata" o izvršenju Budžeta SBK za 2020.godinu u iznosu od 20. 000,00 KM.

Pročitano 1391 puta