13 Veljača
2020

Saopštenje sa 34. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 34. sjednice.

Usvojeni su Izvještaji o radu Ministarstava, uprava i upravnih organizacija, službi, ureda i kabineta za 2019. godinu. Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva za 2019. godinu.

 

Tim za spriječavanje korupcije je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015-2019.godina. Aktivnosti definisane operativnim dijelom Akcionog plana za borbu protiv korupcije za period 2015-2019.g. u većem dijelu su ispunjene u vremenski zadanim okvirima, odnosno implementirane tokom proteklog period i kontinuirano se provode.

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je donijela Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021-2027.g. Strategijom će se utvrditi ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOP-a, Budžeta i PJI kantona, Programa rada Vlade za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih uprava.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola u 2020.godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sufinansiranje osnovnih glazbenih/muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec januar i februar (I i II mj.) 2020. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mrkog uglja, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 1.050.000,00 KM, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „BRIST“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 810.565,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Busovača za dodjelu novčanih sredstava za „Sufinansiranje projekta saniranje klizišta i dijela puta u MZ Putiš“. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu s pozicije „Tekući transferi pojedincima – za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, te za jačanje sistema zaštite i spašavanja, izdvajaju se sredstva općini Busovača u iznosu od 32.500,00 KM, za sufinansiranje projekta saniranja klizišta i dijela puta u MZ Putiš. Sredstva iz ove odluke uplatit će se Općini Busovača.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kreševo za novčanu pomoć za sufinansiranje projekta „Uređenje korita rijeke Kreševčice i pritoka-faza II“. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu s pozicije „Tekući transferi pojedincima - za preventivne mjere zaštite i spašavanja“, izdvajaju se sredstva općini Kreševo u iznosu od 31.500,00 KM, za sufinansiranje projekta „Uređenje korita rijeke Kreševčice i pritoka - faza II. Sredstva iz ove odluke uplatit će se Općini Kreševo.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Vitez za dodjelu novčanih sredstava za „Sufinansiranje građevinskih radova na čišćenju korita rijeke Kruščice od bazena do ušća u rijeku Lašvu“. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu s pozicije „Tekući transferi pojedincima - za preventivne mjere zaštite i spašavanja“, izdvajaju se sredstva općini Vitez u iznosu od 11.200,00 KM, za „Sufinansiranje građevinskih radova na čišćenju korita rijeke Kruščice od bazena do ušća u rijeku Lašvu“. Sredstva iz ove odluke uplatit će se Općini Vitez.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Fojnica za sufinansiranje regulacije potoka Zimije u MZ Ščitovo. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu s pozicije „Tekući transferi pojedincima - za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, te za jačanje sistema zaštite i spašavanja“, izdvajaju se sredstva općini Fojnica u iznosu od 45.000,00 KM, za sufinansiranje regulacije potoka Zimije u MZ Ščitovo. Sredstva iz ove odluke uplatit će se Općini Fojnica.
Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće:
- Program i kriteriji utroška sredstava sa stavke Ugovorene i druge posebne usluge - za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa stavke Ugovorene i druge posebne usluge - za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja. Sredstva iz ovog Programa i kriterija koriste se za plaćanje naknade za donošenje nalaza i mišljenja ljekarskih komisija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo.
- Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera udruženjima branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - udruženjima branilaca.
- Program i kriterijij utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježa.
- Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak za utrošak sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje mezarja i groblja u koja su ukopani poginuli branioci.
- Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za pravnu pomoć braniocima. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za pravnu pomoć braniocima.
- Program i kriterijij utroška sredstava sa transfera za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca. Ovim Programom i kriterijima utvrđuju se uslovi i postupak utroška sredstava sa pozicije tekući transfera neprofitnim organizacijama za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca.
- Program i kriterijij za zapošljavanje branilaca. Ovim Programom i Kriterijima utvrđuju se uslovi, način i postupak sufinanciranja zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Srednjobosanskog kantona.
Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za topličko i klimatsko lijećenje branilaca. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 63.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za jednokratne novčane pomoći. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 700.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za finansiranje promijenjene radne sposobnosti. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za stambeno zbrinjavanje. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 225.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 450.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za troškove putovanja u inostranstvo radi lijećenja. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za izgradnju šehidskih nišana – nadgrobnih spomenika. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 18.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za zdravstvenu zaštitu. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.327.100,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu za smrtne slučajeve. Iz Budžeta SBK za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 36.000,00 KM.
Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „13.Rujan“ Jajce, u postupku javne nabavke - „Nabavka i ugradnja vanjske stolarije“. Najpovoljniji ponuđač je „BRIST“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 9.000,00 KM.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke - direktni postupak nižim potrošačkim jedinicama:
1. „Treća osnovna škola“ Bugojno, za nabavku mrkog uglja (orah). Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2020 godine.
2. Osnovna škola „Bristovi“Bugojno, za nabavku energenta (ugalj). Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2020 godine.
3. „Mješovita srednja škola“ Donji Vakuf, za nabavku opreme za vizualizaciju i digitalizaciju kabineta za matematiku u iznosu 4.087,00 KM. Sredstva su osigurana od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
4.„Mješovita srednja škola“ Novi Travnik, za nabavku opreme-monitora,kopir aparata i ostale računarske opreme u iznosu 2.275,00 KM. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2020 godine, vlastiti prihodi škole.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade SBK za provođenje procedure javne nabavke – nabavka potrošnog materijala za foto printer marke za izradu kolor fotografija, odnosno foto papira i ribona putem direktnog sporazuma u iznosu do 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.
- Saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Plan nabavki roba, usluga i radova za 2020.g. Budžetsku godinu.

 

Pročitano 1626 puta
« Siječanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31