Sjednice Vlade SBK / KSB

06 Rujan
2018

Saopštenje sa 97. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 96. sjednice.

Na prijedlog Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o poslovanju navedenog društva. Društvo je u periodu 01.01.2017. godine pa do 31.12.2017. godine poslovalo na osnovu jednogodišnjeg plana poslovanja koji je usvojen od strane Skupštine Društva.

 

Usvojen je i Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, mišljenje nezavisnog revizora je da priloženi finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove novčane tokove za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o finasijskoj reviziji Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Revizija je obavljena od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, finansijski izvještaji Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, prikazuju fer i istinito, u svim materijalnim aspektima, stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31.12.2017. godine, izvršenje budžeta za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona. Izmjenama Uredbe pristupilo se radi potrebe izmjene termina „ugovorno tijelo“ u termin „Korisnik Budžeta Srednjobosanskog kantona“ definisanog Uredbom, a za što se pojavila potreba tokom primjene iste u praksi. Također, izmjena je predložena u vezi donošenja podzakonskog akta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Donesen je i Zaključak o proceduri provođenja direktnog sporazuma, a na prijedlog istog Ureda. Prema trenutnoj praksi za postupke javne nabavke putem direktnog sporazuma (postupci male vrijednosti) provodi se potpuno ista procedura kao za postupke veće vrijednosti (npr. otvoreni postupci), što za posljedicu ima da se na procedure izravnih sporazuma troši slično vremena kao i na ostale vrste postupaka. Analizom svih dosad zaprimljenih zahtjeva za provođenje postupka javne nabavke utvrdili smo da udjel direktnih sporazuma u ukupnom broju postupaka iznosi oko 46%, a udio vrijednosti direktnih sporazuma u ukupnoj vrijednosti svih postupaka iznosi oko 3%. Iz navedenih razloga Vlada donosi Zaključak o proceduri provođenja direktnog sporazuma, po kojemu bi se procedura pojednostavila na način da Vlada daje odobrenje za pokretanje nabavke putem direktnog sporazuma, a Ured kvartalno izvještava Vladu o nabavkama izvršenim direktnim sporazumom.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM na ime nabavke radne jedinice neophodne za funkcionisanje CT aparata.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK namijenjenih za sufinansiranje Programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju, odlukom se izdvaja iznos od 52.270,26 KM. Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo osigurao je iznos od 59.329,74 KM, a Vlada SBK iz sredstava tekuće rezerve izdvaja navedeni iznos za plaće i naknade asistenima/ volonterima.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/ 2019. godinu.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 59.272,50 KM za VII mjesec tekuće godine za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za službu za zaštitu i spašavanje od požara za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – LOT 1. Iz Budžeta SBK izdvaja se iznos od 14.157,00 KM, za nabavku materijala i sitnog inventara za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „FINANC“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje s visina za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – LOT 2. Iz Budžeta SBK izdvaja se iznos od 41.862,33 KM, za nabavku opreme za službu za zaštitu i spašavanje KUCZ i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „FINANC“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za Kantonalni štab civilne zaštite – LOT 3. Iz Budžeta SBK izdvaja se iznos od 9.009,00 KM, za nabavku opreme za potrebe Službe za zaštitu i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, sredstva iz ove odluke doznačit će se preduzeću „FINANC“ d.o.o. Mostar.
Donesen je i Zaključak o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za Obuku struktura zaštite i spašavanja za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Nabavke usluga certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 u institucijama javne uprave Srednjobosanskog kantona. Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke je ponuditelj „TUV Croatia“ d.o.o. Zagreb, koji je ponudio ukupnu cijenu sa uključenim popustom i sa PDV-om od 10.320,00 KM.

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim daje saglasnost Kantonalnom arhivu Travnik za poništenje postupka javne nabavke – Renoviranje i izgradnja zgrade arhivskog depoa, procjenjene vrijednosti nabavke sa PDV-om u iznosu od 250.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće zaključke:
- Zaključak o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača „BNT Inžinjering“ d.o.o. Novi Travnik i zaključivanje ugovora s istim, u postupku direktnog sporazuma za Stručni nadzor nad izgradnjom srednje škole Novi Travnik, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 1.564,04 KM.
- Zaključak o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača „IPSUM“ d.o.o. Bugojno i zaključivanje ugovora s istim, u postupku direktnog sporazuma za Rekonstrukciju podrumskih prostorija MSŠ Bugojno, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 4.203,81 KM.
- Zaključak o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za Osnovnu školu Kaćuni, za nabavku peleta za ogrijev, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 2.316,60 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o Izmjeni Plana nabavki roba i usluga za potrebe istog ministarstva. Tokom pripreme postupka javne nabavke softverskog paketa za potrebe javnog zdravstva u SBK, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Plana. Izmjene Plana odnose se na preciznije definiranje klasifikacije nabavke softverskog rješenja, odnosno ranije planirani iznos je umanjen za 106.000,00 KM zbog procjene da dio nabavke mogu da obave same javne zdravstvene ustanove u SBK.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj Interesorne radne grupe tokom rada na poslovima usklađivanja strukture ispravke vrijednosti sa strukturom stalnih sredstava nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i ekspoloataciju tehničkog građevinskog kamena na lokaciji Tromeđa-Krš na prostoru MZ Davidovići, općina Dobretići. Koncesija za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokaciji Tromeđa-Krš na prostoru MZ Davidovići, općina Dobretići dodijelit će se na osnovu provedenog javnog poziva za dodjelu koncesije.
- Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.3), odlukom se izdvaja iznos od 29.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 2), odlukom se izdvaja iznos od 21.500,00 KM.

Doneseni su i slijedeći zaključci na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Zaključak o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja „HDI“ d.o.o. Sarajevo i zaključivanje ugovora s istim u postupku javne nabavke dodatnih radova na sportskoj dvorani Srednje škole Vitez, procjenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 13.049,99 KM.
- Zaključak o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za OŠ „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik u postupku javne nabavke - Armirano-betonski i zidarski radovi na sportskoj dvorani OŠ "Safvet-beg Bašagić", najpovoljniji ponuđač je GPPD „Vlašić Gradnja“ d.o.o. Travnik sa visinom ponude od 109.835,27 KM.
- Zaključak o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za OŠ „Dubravica“ Vitez - Izvođenje radova na krovu OŠ "Dubravica" Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču Limarska radnja „Krovopokrivač“ Vitez sa visinom ponude sa PDV-om 4.219,60 KM.
Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2018. godini iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM sa „Transfera neprofitnim organizacijama za sport“.
- Odluka o izdvajanju sredstava za kulturu u 2018. godini iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM sa „Transfera neprofitnim organizacijama za kulturu“.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – izgradnja pomoćnog igrališta u MZ Bilalovac, općina Kiseljak, direktnim sporazumom ugovor će se zaključit sa „TWI“ d.o.o. Kiseljak, sa visinom ponude od 7.020,00 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – utopljavanje objekta za tretman medicinskog otpada JU „Dom Zdravlja“ općina Bugojno, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 30.547,47 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – sanacija puta u MZ Mile, općina Jajce, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Komotin“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 5.990,40 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – nabavka kontejnera zapremine 1100 litara u cilju proširenja sistema selektivnog prikupljanja, konkurentskim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „T&A Auto“ d.o.o. Visoko, sa visinom ponude od 49.058,10 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – isporuka armaturnih mreža i betona u naseljenom mjestu Dvor, MZ Putiš, općina Busovača, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 9.421,42 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – isporuka materijala za betoniranje puta u MZ Buselji, općina Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 9.414,40 KM.

Pročitano 3246 puta

Novosti

24.11.2020 Dana 24.11.2020. godine ministar Ministarstva privrede SBK, gosp.Nisvet Hrnjić, zajedno sa svojim sa...
24.11.2020   U ime Vlade Srednjobosanskog kantona i u svoje lično ime, upućujem iskrene čestitke svim gra...
24.11.2020 Spisak podnosioca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu finansijskih sreds...
20.11.2020 Delegacija Ministarstva privrede posjetila je danas mobilni LOT tim turske vojne misije u sastavu EU...
20.11.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava fizičkim licima registr...
« Studeni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30