Sjednice Vlade SBK / KSB

05 Srpanj
2018

Priopćenje sa 93. sjednice Vlade KSB - 2018. godinaVlada KSB je usvojila zapisnik sa 92. sjednice, 30. i 31. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada KSB je dala saglasnost na Inicijativu za izmjenu Zakona o porezima KSB, i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana javne nabavke i Programa raspodjele i prenosa sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Poticaji vodoprivredi “ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu.
- Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018. godinu.
- Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje i prenos sredstava na račune općina KSB u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom KSB za 2018. godinu.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izrada Projektnih zadataka za izradu Elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općina: Bugojno, Fojnica i Jajce“, u iznosu od 4.165,20 KM, najpovoljniji ponuđač je „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o davanju saglasnosti udruženjima sportskih ribolovaca i građana, za promovisanje sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka i potoka na području KSB/KSB. Odlukom se daje saglasnost udruženjima sportskih ribolovaca i udruženjima građana za promovisanje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita rijeka na području KSB/KSB, kako slijedi:
- UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čiščenje korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika i poribljavanje);
- SRD Fojnica (Čiščenje i uređenje korita rijeka na području općine Fojnica);
- USR Kreševo (Čiščenje korita rijeka na području općine Kreševo);
- USR Novi Travnik (Čiščenje korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na području općine Novi Travnik);
- SRD Donji Vakuf (Promovisanje sportskog ribolova i takmičarskih aktivnosti na području rijeke Vrbas na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);
- USR Busovača (Čiščenje korita rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača i poribljavanje);
- SRD Bugojno (Čiščenje i uređenje korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada Bugojna);
- USR «VRBAS» Gornji Vakuf/Uskoplje (Čiščenje korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/Uskoplje);
- USR Vitez (Održavanje i rad Centra za reprodukciju i revitalizaciju autohtone faune riba – ribogojilište Kremenik“ za potrebe udruženja KSB/KSB);
- USR Bila (Čiščenje rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrađe i Gluha Bukovica );
- USR Kiseljak (Čiščenje i uređenje korita rijeke Lepenice, područje općine Kiseljak);
- USR Zlatovčica Jajce (Čiščenje korita rijeka na području općine Jajce).
- Odluku o izdvajanju novčane pomoći za promovisanje sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita rijeka i potoka na području KSB/KSB, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Sanacija obalnih zidova uz rijeku Lašvu, uzvodno od OŠ Travnik do mosta na Piroti, općina Travnik“, u iznosu od 20.709,00 KM, najpovoljniji ponuđač je GPPD „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju predulaza u PS Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.974,97 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju predulaza u PS Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.837,16 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Kuprex Interijeri“ d.o.o. Bugojno.
- Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukcije i sanaciju relejnog objekta „Kraljev grob“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.317,66 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „SIGMA“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku 50 komada pištolja GLOCK 17, Gen4, odlukom se izdvaja iznos od 73.125,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „KM Trade“ d.o.o. Visoko.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a KSB, odlukom se izdvaja iznos od 2.931,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „TrgoTen“ d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za digitalizaciju radio veze PS Donji Vakuf i PS Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 37.067,94 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada KSB je donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim muzičkim/glazbenim školama za VII i VIII mjesec 2018. god., planiranih Budžetom KSB za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM za VII i VIII mjesec 2018. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Kiseljak na ime jednokratne pomoći za štetu od požara na autobusima vlasništvo firme „B-Tours“ iz Kiseljaka, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novćane pomoći za štetu od požara na stambenom objektu i sredstvima za rad vlasništvo Frane Šimunovića, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM
- Odluka o davanju saglasnosti na Dopunu plana javnih nabavku za Kantonalnu upravu za civilnu zaštitu za 2018. godinu.
Usvojen je Izvještaj Načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za projekat „Sanacija klizišta na lokalitetu MZ Zaselje, općina Vitez.
Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, donijela slijedeće:
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje boraca, programom se utvrđuju uslovi i postupak utroška sredstava.
- Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženja branioca, odlukom se izdvaja iznos od 72.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 12.000,00 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za LOT 1, 2 i 4., data je saglasnost za potpisivanje aneksa ugovora sa dosadašnjim dobavljačem do okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja za 2018. godinu.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za uslugu certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 institucija javne uprave.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta KSB je predložio, a Vlada KSB donijela:
- Odluku o izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta KSB za 2018. godinu.
- Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta KSB za 2018. godinu za nabavku kancelarijskog materijala i opreme, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 502.515,00 KM.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji prostorija ministarstva, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 3.510,00 KM.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku putničkog automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove KSB, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 35.100,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB dala saglasnost za potpisivanje ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije sa Unis Energetikom d.o.o. Sarajevo, podružnica Travnik. Navedeni ugovor se odnosi na grijanje poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo obrazovanja, znansoti, kulture i sporta u ulici Erika Brandisa 16I ( Odjel za autoškole i vozačke ispite).

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada KSB je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik- stručni nadzor nad izgradnjom srednje škole, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.564,00 KM.
- Saglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik- Izrada ograde oko igrališta, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 5.997,42 KM.
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i za zaključivanje ugovora za OŠ „Novu Bila“ Nava Bila- Izvođenje radova na rekonstrukciji krova, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Braća Karić“ d.o.o. Zenica.
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Berta Kučera“ Jajce- Nabava sportske opreme, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem TR „Libra“ Janja.
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Travnik“ Travnik i OŠ „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik- Izvođenje radova na zamjeni podnih podloga, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce.
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Drugu osnovnu školu“ Bugojno- Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Arcon-In“ d.o.o. Zenica.
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za „Srednju stručnu školu“ Bugojno- Opšivanje krova limom i izrada ventilacije na krovu i izrada oluka, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem OR „Halilović“ (krovopokrivači), Bugojno.
- Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta- Adaptacija uredskih prostorija, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.735,04 KM.
- Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje- Montaža peći centralnog grijanja, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „Dadic Promet“ d.o.o. Bugojno.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada KSB donijela Odluku o pokretanju postupku javne nabavke za renoviranje i izgradnju zgrade arhivskog depoa, nastavak projekta izgradnje projekta, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 250.000,00 KM.

Vlada KSB je primila k znanju Informaciju Kantonalnog javnoj pravobranilaštva o sudskim postupcima protiv škola zbog povreda prava iz radnog odnosa.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u julu 2018. godine i Izvještaji o radu Inspekcija za prvu sjednicu u julu 2018. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2018. godinu (LOT – 4), odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM općini Busovača, za sufinansiranje izgradnje pristupnog puta za poslovne objekte u MZ Bukovici.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ua nabavku novog višeslojnog sistema za kompjuterizovanu tomografiju 32 rekonstruirana slova (CT sistem) za potrebe Hrvatske bolnice „Dr fra Mato Nikolić“ Nova Bila, ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „MEDIT“ d.o.o. Sarajevo.

Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu, KSB je dodijeljeno 500.00,00 za nastavak izgradnje srednje škole u Travniku.Vlada KSB donijela je Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za nastavak izgradnje srednje škole u Travniku, iz Budžeta KSB za 2018. godinu, kapitalni transferi, izdvaja se iznos od 500.000,00 KM općini Travnik za sufinansiranje projekta od značaja za kanton, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Pročitano 1437 puta

Novosti

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Veljača 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28