Novosti / Obavještenja

30 Ožujak
2018

Saopštenje sa 82. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 81. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o šumama, i uputila u dalju proceduru.

 

Kantonalno pravobranilaštvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017. godinu.

Usvojeni su i Izvještaj o radu za 2017. godinu i Finansijski izvještaj za 2017 godinu Službe za zapošljavanje SBK.

Vlada SBK je dala saglasnost na dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.
- Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava s pozicije „Transfer – poticaji šumarstvu za državne šume za 2018. godinu“.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva finansija:
- Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II. Kvarta 2018. godine, iznos naknade za topli obrok za II kvartal za sve budžetske korisnike iznosit će 8,75 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, općini Dobretići, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM, za period april-juni 2018. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi za 2018.godinu“ (LOT 1.3), odlukom se izdvaja iznos od 47.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji privredi za 2018.godinu“ (LOT 1.1), odlukom se izdvaja iznos od 130.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer Regionalnoj Ekonomskoj Zajednici“, odlukom se izdvaja iznos od 70.000,00 KM, sredstva su namijenjena za sufinansiranje realizacije projekata u općinama Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 57.230,00 KM, sredstva su namijenjena za uplatu kotizacije i članarine za sudjelovanje u ligaškim takmičenjima klubova i udruženja iz oblasti sporta.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za školska takmičenja u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 38.473,00 KM, sredstva su namijenjena za školska takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, te stručnih udruženja na kantonalnom i drugim nivoima takmičenja u 2018. godini.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Transfer za socijalne osiguranje učenika“, odlukom se izdvaja iznos od 8.655,08 KM.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih/ glazbenih škola u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 151.666,00 KM za III i IV mjesec 2018. godine.
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 144.327,00 KM, sredstva su namijenjena za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za II mjesec tekuće godine.
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke učioničkog namještaja u OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, procijenjena vrijednost nabavke je 15.770,70 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.
- Odluka o davanju saglasnosti za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za niže potrošake jedinice:
o OŠ “Kalibunar“ Travnik, 7.000,00 KM, (Adaptacija sanitarnih čvorova na prvom katu škole
o OŠ “Guča Gora“ Travnik, 32.000,00 KM, (Saniranje i asfaltiranje školskog igrališta, te izgradnja pristupnog puta do školskog igrališta)
o OŠ “Kaćuni“ Busovača, 4.190,00 KM, (Nabavka 3 kopir aparata za potrebe područnih škola)
o OŠ “Nova Bila“ Travnik, 20.000,00 KM, (Sufinanciranje projekta-II faza rekonstrukcije krova matične škole, Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva u iznosu od 20.000,00 KM)
o OŠ “fra. Marijan Šunjić“ Novi Travnik, 13.000,00 KM, (Zamjena podloge-poda u športskoj dvorani
o OŠ “Han Bila“ Travnik, 5.600,00 KM, (Adaptacija sanitarnih čvorova u matičnoj školi)
o OŠ “Vitez“ Vitez, 4.200,00 KM, (Izrada i nabava glavnog projekta elektroinstalacija)
o OŠ “Karaula“ Travnik, 13.320,00 KM, (Nabavka i ugradnja PVC solarije na prednjoj strani matične škole)
o OŠ “Travnik“ Travnik, 21.000,00 KM, (Saniranje podova u 10 učionica matične škole)
o JU “Druga osnovna škola“ Bugojno, 22.400,00 KM, (Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prizemlju škole- I faza)
o OŠ “Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik, 21.000,00 KM, (Izmjena drvene stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
o SŠ “Kreševo“ Kreševo, 3.800,00 KM, (Obnova svlačionica uz šprtsku dvoranu škole)
o MSŠ “Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, 6.600,00 KM, (Izmjena drvene stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
o SŠ “Vitez“ Vitez, 45.575,00 KM, (Zamjena kopelit stakala u dvorani za tjelesni odgoj)
o SŠ “Gimnazija“ Bugojno, 5.000,00 KM, (Adaptacija prizemlja zgrade- Općina Bugojno osigurala 50% sredstava)
o SSŠ “Jajce“ Jajce, 6.900,00 KM, (Nabavka opreme za kabinet fizike)
- Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnoj natječaja za finansiranje/ sufinansiranje realizacije Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školi za djecu koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja, sredstva su planirana u Budžetu SBK za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava sa Tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva su namijenjena za pomoć pri uređenju prostorija Crvenog krsta Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Domu zdravlja Jajce, na ime sufinansiranja nabavke RTG aparata.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić, na ime pomoći za realizaciju projekata pružanja stomatoloških usluga osobama sa posebnim potrebama.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, za pomoć navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih usluga koje nisu uključenje u prvobitni „Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom prostornih jedinica na području SBK, najpovoljniji ponuđač je „Geometrika“ d.o.o. Grude.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnosti na Plan novčanih tokova za 2018. godinu i Plan novčanih tokova za prvi kvartal 2018. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a, za automatizaciju procesa izdavanja prekršajnih naloga na osnovu fotografije evidentiranih radarskim sistemom.
- Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a, za nabavku peći na pelet za Jedinicu za specijalističku podršku.
- Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a, Office Home and Business 2016 paketa.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva za zamjenu stolarije u PS Vitez, procijenjena vijednost nabavke je 28.000,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na produženje trajanja Memoranduma o razumijevanju sa UNDP-om.

Vlada SBK je dala i Suglasnost na Pan nabavki za 2018. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave (Kantonalni sud u Novom Travniku, Općinski sud u Bugojnu, Općinski sud u Jajcu).

Data je i saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Skupštine SBK i Stručne službe Skupštine SBK.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o načinu finansiranja projekta integralne informatizacije zdravstvenog sistema.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dala saglasnost na Kolektivni ugovor za oblast osnovnog obrazovanja i Kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja.

 

Pročitano 2434 puta

Novosti

19.08.2019 Srijeda, 07.08.2019.g. Obilazak izvršen sa načelnikom općine Travnik -Admir Hadžiemrić, načelnik op...
08.08.2019 Upučujem iskrene čestitke svim muslimanima građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine ...
31.07.2019 U cilju unapređenja i usklađivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno interesa radnika i poslod...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisve...
18.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
« Kolovoz 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31