Novosti / Obavještenja

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 40. redovne, 24., 25., 26., 27. i 28. vanredne sjednice

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada SBK je utvrdila slijedeće:
- Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama, dopuna Zakona se odnosi na dopunu člana 18., iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: (6) Prihod, koji Kantona ostvari od naknade za koncesiju, će Kanton koristiti za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu i unapređivanje okoliša, finansiranje razvojnih projekata te u druge namjene u skladu sa ovim Zakonom.“
- Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu, izmjena Zakona se odnosi na izmjenu člana 13, stav (2) koji se mijenja i glasi: „(2) Sredstva od naknada iz članova 11. i 12. ovog zakona Kanton će koristiti u skladu sa kantonalnim Zakonom o koncesijama.“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava privatnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su imali pad ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom COVID-19. Više informacija o ovoj Odluci možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava UNICEF-a BiH, Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta u iznosu od 10.000,00 KM neplaniranih u Budžetu SBK za 2020.godinu. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za finansiranje nabavke PC-tableta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje SBK, zaštitu zdravlja bilja u 2020. godini i načinu finansiranja mjera iz Budžeta SBK za 2020. godinu, ukupna vrijednost projekta iznosi 270.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za stipendiranje - školovanje djece branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 648.000,00 KM, sa stavke Tekući transferi pojedincima za stipendiranje školovanje djece branilaca.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Zaključak kojim se daje saglasnost za poništenje postupka javne nabavke Atomskog apsorpcijskog spektofotometara, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće:
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavu informatičke opreme (tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola na području SBK. Ukupna vrijednost nabavke je 7.000,00 KM sa PDV-om. Sredstva su osigurana iz tekuće rezerve Budžeta SBK.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, odlukom se utvrđuje utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 5.981,04 KM sa PDV-o. Nakon provedene procedure javne nabavke računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Srednjobosanskog kantona i odabranog najpovoljnijeg ponuđača sredstva će se uplatiti poduzeću „Eurocompany“ d.o.o. Odžak.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK kako slijedi: OŠ „13.Rujan“ Jajce, izmjena stolarije u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-omi sanacija sanitarnih čvorova u PŠ „Mile“- procijenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-o. Sredstva su osigurana donacijom Općine Jajce
- Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec april akademske 2019/20. godine u iznosu od 122.428,50 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o organizaciji i izvođenju nastave na daljinu, odnosno nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka koji se odnosi na rad Vlade, odnosno zaključeno je da „Rad Vlade SBK, kantonalnih ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda vraća se na redovno radno vrijeme uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera i uputstava nadležnih Federalnih i Kantonalnih institucija“.

 

Vlada SBK je na 28. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 436 rješenja aktivno za samoizolaciju u Srednjobosanskom kantonu, a sa današnjim danom na podrucju SBK za 3631 osobu je istekla mjera samoizolacije, i da u SBK imamo 24 osobe koje su se oporavile od koronavirusa.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK, da osiguranim osobama Zavoda koje boluju od COVID-19 pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li im je zdravstvena knjižica ovjerena i da li je uplaćena premija – sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK.
Takođe u istom Zaključku se navodi da osiguranim osobama koje nisu izvršile uplatu premije – sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK za 2020. godinu do 30. 3. 2020. godine utvrđuje se novi rok za uplatu premije do 30. 6. 2020. godine.

Kantonalni štab civilne zaštite je informisao Vladu SBK o da je Federalni štab civilne zaštite donio niz novih naredbi i naredbi kojima se produžuje rok primjene do 15. maja 2020. godine.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za medicinski potrošni materijal procjenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 33.000,00 KM, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „ZEFARM“ d.o.o. Zenica sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 31.200,00 KM.

Ministarstvo finansija informisalo je Vladu SBK da je u toku izrada Rebalansa Budžeta za 2020. godinu, i ono što je poznati jeste da su prihodi za četvrti mjesec za 40% manji. Za prva četiri mjesea prihodi Budžeta SBK su manji između 7% i 8%, i može se očekivati da će ovakvo stanje trajati.
Sa jedne strane imamo pad prihoda koji će biti manji za cca 35 miliona KM, s druge strane rashode moramo uklopiti u raspoložive prihode, te da preraspodjelama iznađemo sredstva koja će biti usmjerena kao poticaj privredi.

 

Naredba br.:12-40-6-148-149/20 - o raspodjeli medicinske opreme kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite

Naredba br.: 12-40-6-148-151/20 - o raspodjeli medicinskih sredstava

Naredba br.: 12-40-6-18-154/20 - o dozvoli rada trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima izvan tržnih centara

Naredba br.: 12-40-6-148-143-1/20 - odnosi se na dopunu ranije Naredbe, gdje se iza tačke 2. dodaje nova tačka 3. koja glasi: "Osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18 godina dozvoljeno je svekodnevno kretanje u vozilima" i produženju primjene naredbe do 15. 5. 2020. godine (Naredba koja se dopunjuje br.: 12-40-6-148-143/20 od 24.4.2020.)

Naredba br.: 12-40-6-148-155/20 - o zabrani okupljanja na području Federacije BiH za više od 5 osoba najednom mjestu i o zabrani kretanja na području Federacije BiH u vremenu od 22,00 naveče do 05,00 sati ujutro. Ova Naredba se primjenjuje na dane 1., 2. i 3. maj 2020. godine

Naredba br.: 12-40-6-148-156/20 - naređuje se menadžmentima zdravstvenih ustanova da obavljanje zdravstvene djelatnosti organizuju u skladu sa epidemiološkom situacijom COVID-19. 

Naredba br.: 12-40-6-148-5-2/20 - produženi rok primjene Naredbe o funkcionisanju kantonalnih operativnih centara  (Naredba br.: 12-40-6-148-5/20 i br.: 12-40-6-148-5-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-2-1/20 - produženi rok primjene o aktiviranju kantonalnih, općinskih/ gradskih štabova civilne zaštite    (Naredba br.: 12-40-6-148-2/20) 

Naredba br.: 12-40-6-148-109-2/20 - produženi rok primjene Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH    (Naredba br.: 12-40-6-148-109/20 i br.: 12-40-6-148-109-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-146/20 - produženi rok primjene Naredbe o korištenju lične zaštiteo korištenju lične zaštite    (Naredba br.: 12-40-6-148-146/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-146-2/20 - produženi rok primjene Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ   (Naredba br.: 12-40-6-148-64/20 i br.: 12-40-6-148-64-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-59-2/20 - produžen rok primjene primjene Naredba za policijske službenikeprimjene Naredba za policijske službenike     (Naredba br.: 12-40-6-148-59/20 i br.: 12-40-6-148-59-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-46-2/20 - produženi rok primjene Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH  (Naredba br.: 12-40-6-148-46/20 i br.: 12-40-6-148-46-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-24-1-2/20 - produženi rok primjene Naredbe za osiguranja trijažnih punktova (Naredba br.:12-40-6-148-24/20, br.: 12-40-6-148-24-1/20 i br.: 12-40-6-148-24-1-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-41-2/20 - produženi rok primjene Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane          (Naredba br.: 12-40-6-148-41/20 i br.: 12-40-6-148-41-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-21-2/20 - produženi rok primjene Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama    (Naredba br.: 12-40-6-148-21/20 i br.: 12-40-6-148-21-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-25-1-2/20 - produženi rok primjene Naredbe za obustavu javnog prijevoza    (Naredba br.: 12-40-6-148-25/20, br.: 12-40-6-148-25-1/20 i br.: 12-40-6-148-25-1-1/20)

Naredba br.: 12-40-6-148-20-2/20 - Produženi rok primjene Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite     (Naredba br.: 12-40-6-148-20/20 i br.: 12-40-6-148-20-1/20)

 

 

 

 

Novosti

06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
« Srpanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31