Sjednice Vlade SBK/KSB

19 Januar
2023

Saopštenje sa 153. sjednice Vlade SBK - 2023.gVlada SBK je usvojila zapisnike sa 152. redovne sjednice i zapisnik sa 49. vanredne sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona od 22. 12. 2022. godine, tako što se u članu 8. riječ „januar“ zamjenjuje riječju „februar“.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2., stav (4) od 550.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 494.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2., stav (3) od 30.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 19.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno – privatno partnerstvo“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2., stav (4) od 100.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 20.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška razvoju poduzetničkih zona“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2., stav (4) od 200.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 250.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2., stav (4) od 530.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 580.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos od 3.170.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 3.274.000,00 KM.
- Odluka izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2., od 150.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 153.000,00 KM.
- Odluka o izmjeni Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2022. godinu, kojom se novčani iznos u članu 2, stav (2) od 105.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 155.000,00 KM.
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Barica i Bašća, općina Fojnica.
- Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Ravan, općina Fojnica.
Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izvršavanju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta Srednjoj školi „Nikola Šop“ Jajce izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 420,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za zamjenu prozora u OŠ „Han Bila“ u iznosu od 27.824,94 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „DKM GRADNJA“ d.o.o. Maglaj.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2022. godinu, za zamjenu prozora u OŠ „Dubravica“ u iznosu od 35.247,16 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „ŽALUZINE STYLE“ d.o.o. Zenica.
- Odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu, (Osnovna škola „Vitovlje“ Travnik i drugi).
- Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu, (Mješovita srednja škola „Travnik“ u Travniku i drugi)
Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2023. godinu, (sa Pregledom odobrenog blagajničkog maksimuma Budžetskim korisnicima Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu).

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost Ministarstvu privrede za pokretanje postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije razvoja male privrede u Srednjobosanskom kantonu. Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je Zakon o podsticaju male privrede Srednjobosanskog kantona. Za implementaciju navedenog zakona potrebno je donijeti niz značajnih dokumenata koji će omogućiti njegovu primjenu u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i unapređenja uslova za dalji napredak rast i razvoj poslovnih subjekata u Srednjobosanskom kantonu.
- Saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za raspisivanje javnog natječaja za nominiranje člana Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo kao predstavnika Srednjobosanskog kantona.
- Saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja radara za razdoblje oktobar - decembar 2022. godine. Uvidom u dostavljene izvještaje od strane organizacionih jedinica (policijskih stanica) evidentiran je ukupan broj počinjenih prekršaja koji su zabilježeni putem stacioniranih i mobilnih radarskih sistema u periodu od mjeseca oktobra-listopada do decembra- prosinca 2022.godine. U periodu od mjeseca oktobra-listopada do decembra-prosinca 2022.godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 16633 prekršaja, što je za 8356, to jeste za 33% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal. Analizirajući sve uplate od 01.10. do 31.12.2022.godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u budžetu iznosi 1.222.748,03 KM, te je evidentno povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u III kvartalu 2022.godine.
- Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januaru 2023. godine.
- Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu januaru 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2022/23. godinu u ukupnom iznosu od 104.043,50 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
- Studenski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 82.495,00 KM,
- Studenski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 16.185,00 KM,
- Studenski centar „Džemal Bijedić“ Mostar izdvaja se iznos od 2.943,50 KM,
- Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ izdvaja se iznos od 2.420,00 KM.

 

pogledano 436 puta

Novosti

26.01.2023 Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09, ...
24.01.2023 Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i H...
19.01.2023 U okviru projekta EU4AGRI i sestrinskih projekata EU4BusinessRecoveru i EU4AGRI Recovery, u zgradi V...
11.01.2023 Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen te...
06.01.2023 Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo primio je ekipu Osnovne škole Turbe koja je postigla ...
« Januar 2023 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31