Vlada SBK je na 20. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 3361 rješenja za samoizolaciju bilo aktivno, od toga 924 rješenja za samoizolaciju su aktivna, dok je za 2437 osoba istekla mjera samoizolacije. Preostali dio poručene zdravstvene i zaštitne opreme će se isporučivati tokom ove sedmice, a u skladu sa pripremljenom listom od strane zdravstvene struke. Izdavanje zdravstvene opreme i lijekova bolnicama i domovina zdravlja će se organizovati preko Sanitarnog inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Krizni štab Ministarstva privrede ja obavijestio Vladu SBK da inspekcije redovno obavljaju svoje poslove. U postupku kontrole, inspekcije su izvršile 14 nadzora, i vrlo je malo prekšrajnih naloga, što ukazuje na poštivanje propisanih mjera.

Kantonalni štab civilne zaštite informisao je članove Vlade SBK o novim naredbama i izmjenama naredbi, služba je takođe aktivno radila na prijemu zdravstvene opreme u centralno skladište SRC „PIROTA“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo Vladu SBK da su u protekla 24 sata samo 2 osobe prekšile mjeru samoizolacije, dok je 10 osoba prekršilo mjeru zabrane kretanja (policijski sat).

Donesene su i slijedeće odluke:

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada SBK je donijela:
- Odluku o izdvajanju namjenskih sredstava Civilne zaštite, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za Crveni krst Srednjobosanskog kantona, za pomoć navedenog društva u daljem radu i aktivnostima povodom pandemije koronavirusa (COVID-19).
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke dodatne opreme za potrebe službe civilne zaštite: Gorsku službu za spašavanje, Službu za zaštitu od požara i Službu civilne zaštite pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Takođe je zaključeno da Kantonalni štab civilne zaštite pripremi novu Naredbu u smislu stavljanja u punu pripravnost službe za zaštitu od požara pri Šumskoprivrednom drušvu „Srednjobosanske šume“, Službu zaštite od požara Kantonalne uprave za šumarstvo i stavljanja svih snaga vatrogasnih i dobrovoljnih jedinica na raspolaganje, zbog pojave šumskih požara na području Srednjobosanskog kantona.

Data je i Preporuka Ministarstvu unutrašnjih poslova odnosno odjeljenjima krim policije, da aktivno koordiniraju saradnju sa Šumskoprivrednim društvom „Srednjobosanske šume“ u otkrivanju počinilaca šumskih požara, te da ih po hitnom postupku procesuiraju.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, sredstva potrebna za podršku projekta „Unapređenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme COVID-19 pandemije“, sredstva su namijenjena za nabavku IKT opreme - PC tableti za potrebe osnovnih škola.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost da se u skladu sa Elaboratom o obavljenom popisivanju sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona, izvrši uvid računarske opreme, koja je namijenjena za rashod (otpis). Nakon izvršenog pregleda i utvrđenog stanja računarske opreme Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će izvršiti kontrolu navedene opreme koju će staviti na raspolaganje osnovnim školama.

Vlada SBK, i krizni štabovi na nivou Srednjobosanskog kantona zahvaljuju se svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana.

Vlada SBK je na 19. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu da je za 1800 osoba istekla izolacija. Za 24 osobe je uzet uzorak za testiranje, dok je još 7 osoba pozitivno na korona virus na Srednjobosanskom kantonu.
Ministar je naglasio da će ovo ministarstvo imati pojačan zdravstveno farmaceutski nadzor nad domovima zdravlja i apotekama na području Srednjobosanskog kantona. Takođe Preporuka ministarstva zdravstva i socijalne politike je da se Naredba broj 01-40-8-1/20-5 od 24. 3. 2020.g. stavi van snage.
Svi članovi Vlade su obaviješteni da danas stiže prvi dio poručene zdravstvene opreme i lijekova, i u narednim danima možemo očekivati isporuku preostalog dijela poručene opreme i lijekova.

Krizni štab Ministarstva privrede informisao je Vladu SBK da je u postupku kontrole izvršeno 11 nadzora i izdata 2 prekršajna naloga. Ministarstvo privrede u iščekivanju najavljenog takozvanog „Korona zakona“, jer će se tada dobiti odgovori na mnoga pitanja kada su u pitanju subvencije ili refundacije poreza, itd.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih korisnicima Budžeta SBK za 2020. godinu. Odlukom se preraspoređuju sredstva korisnika Službe za zajedničke poslove tijela SBK, Ministarstva unutrašnjih poslova SBK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih i sporta u iznosu od 1.500.000,00 KM, izdvojena sredstva se raspoređuju na stavku Tekuće rezerve Vlade SBK.

Još jednom molimo sve građane da se pridržavaju izdatih mjera i preporuka od strane nadležnih organa.

Vlada SBK je na 18. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.  Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike informisao je Vladu, da je pod stalnim nadzorom bilo 3110 osoba, odnosno za 1580 osoba je istekla mjera samoizolacije, a da je 1530 osoba još uvijek u samoizolaciji. Trenutno na Srednjobosanskom kantonu imamo novih 7 osoba koje su zaražene koronavirusom, ukupan broj zaraženih na kantonu je 12 i prati se stanje klastera u Gornjem Vakufu i Vitezu.

Krizni štab Ministarstva privrede obavijestio je Vladu SBK da inspekcije obavljaju svoje poslove i da su u protekla 24 sata izrečena 4 prekršajna naloga u iznosu od 4.250,00 KM. Kontrola inspekcije rada je intenzivirala svoj rad na terenu, i u direktnoj saradnji sa Službom za zapošljavanje SBK prati prijave i odjave radnika, trenutno nema indikativnih promjena na evidenciji kod Službe za zapošljavanje SBK.