Sjednice Vlade SBK / KSB

27 Avgust
2018

Sazvana 96. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
96. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 30. 8. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1.Zapisnik sa 95. redovne, 32. i 33. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona

2. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2019.- 2021. godine - Ministarstvo finansija

3. Dokument okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2019.- 2021. godine - Ministarstvo finansija

4.Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2019.- 2021. godine - Ministarstvo finansija

5. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu - Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu

6. Prijedlog odluke o izdvajanju šuma iz šumskogospodarskog područja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za provođenje mjera zaštite , korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2018 godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava u poljoprivredi ( organiziranje sajmova i izložbi) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zdravlja bilja za 2018.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju za projektiranje, izgradnju, korištenje MHE „Toplice 3“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ poticaj šumama sukladno Zakonu o šumama“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za realizaciju projekta „ Izgradnja kanalizacije Turbe“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za realizaciju projekta „ Izgradnja kanalizacije Slimena -polje““ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona ( za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik ( za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamet ( za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ ( Župa sv. Ivana Krstitelja, za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ ( Župa sv. Ane Lepenica, za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

21. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu - Ministarstvo finansija
a) preraspodjela između Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova i Oš „Edhem Mulabdić“, Opara i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
b) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva privrede
c) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove, Ureda za zakonodavstvo i Stručne službe Vlade

22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za popravku krova na zgradi CI Kiseljak - Ministarstvo privrede

23. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju infrastrukturnih objekata - - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

e) za utopljavanje zgrade JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno
f) za izgradnji i sanaciju javne rasvjete u općini Kiseljak
g) za nabavku materijala za Dom kulture Đakovići, Novi Travnik
h) za izgradnju ograde oko igrališta u MZ Bare, Novi Travnik

24. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za izradu nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za izradu glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi PS Vitez
b) za izradu glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi PS Kiseljak
c) za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Kreševo
d) za nabavu i ugradnju stolarije u PS Busovača
e) za nabavu opreme za očitovanje digitalnog tahografa
f) za nabavu radara i stacioniranog kućišta
g) za nabavu printera za izradu slika
h) za nabavu opreme ( telefoni, police i trimeri)

25. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe pravosudnih institucija KSB/SBK - Ministarstvo pravosuđa i uprave

d) Za izvođenje molerskih radova za potrebe Općinskog suda u Travniku
e) Za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku
f) Za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku

26. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavu roba i usluga za potrebe Skupštine Kantona - predstavnik Skupštine Kantona
a) za nabavku bežičnih telefona
b) za nabavu uredskih fotelja
c) za montažu uredskih fotelja za potrebe Skupštine Kantona

27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za saniranje šteta od nevremena - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za regulaciju korita rijeke Kreševke - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

29. Izvještaj o utrošku sredstava dodjeljenih općini Travnik za financiranje projekta „Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bila u MZ Han Bila - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

30. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodijeli sredstava za potrebe Kantonalne uprave za branioce - Kantonalna uprava za branioce
a) za izgradnji i uređenje spomen obilježja
b) za izgradnju centara za psihosocijalno liječenje
c) za pravnu pomoć braniocima
d) za udruženja branioca
e) za uređenje mezarja i grobalja
f) za zapošljavanje branitelja

31. Prijedlog zaključka o namjeri udruživanje sredstava za zapošljavanje branioca i članova njihovih porodica - Kantonalna uprava za branioce

32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računarske opreme - Ured za javne nabave

33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računarske opreme za potrebe Stručne službe Vlade - Stručna služba

34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu po osnovu prekovremenog rada za zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izvođenje molerskih i podopolagačkih radova - Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

36. Mišljenje na Izvještaj o financijskoj reviziji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu - Služba za zapošljavanje

37. Saglasnost za objavu drugog Javnog poziva Programa sufinanciranja zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja - Služba za zapošljavanje

38. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva Vitez o sudskom postupku vezano za slučaj nastradalih uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo - Kantonalno pravobranilaštvo

39. Informacija o utrošku i zahtjevima za korištenje kapitalnih sredstava (po zaključku Vlade) - Ministarstvo finansija

40. Izvještaj o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve budžeta Srednjobosanskog kantona za premijera kantona i ministra financija za drugi kvartal 2018.godine - Ministarstvo finansija

41. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem upražnjenog radnog mjesta u PS Jajce - Ministarstvo unutrašnjih poslova

42. Saglasnost na izmjene i dopune Plana nabava roba i usluga za 2018. godinu - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

43. Prijedlog zaključka o usvajanju srednjoročnih planova potencijalnih projekata za javno privatno partnerstvo predloženih od strane JU Bolnice Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

44. Saglasnost za potpisivanje Ugovora o djelu sa kandidatima za člana Ispitnih komisija za polaganje vozačkih ispita u 2018. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

45. Prijedlog za zaključenje sporazuma o vansudskoj nagodbi za izvršenje Presude Općinskog suda u Travniku broj: 510Rs11230616Rs od 31.8.2017.godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

46. Saglasnost za prijem sudbenih pripravnika i volontera u Kantonalnom sud u Novom Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

47. Saglasnost za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

48. Saglasnost za povećanje plaće po osnovu rada drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

49. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-a Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za reviziju glavnog projekta za izgradnju objekta PS Kreševo
b) za izgradnju objekta PS Kreševo

50. Saglasnost za nabavu i ugradnju licence CISCO ASA 5505 10-to-50 - Služba za zajedničke poslove

51. Saglasnost za imenovanje Nadzornog organa nad izvođenjem radova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

52. Izvještaj o radu inspekcije - Stručna služba Vlade Kantona

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

53. Izvještaj o realizaciji zaključaka - Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Kantonalni arhiv

54. Razrješenja i imenovanja

c) Imenovanje Komisije za nabavku besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola ( plan i program na bosanskom jeziku)

d) Imenovanje Komisije za nabavku besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola ( plan i program na hrvatskom jeziku) 

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo , dipl.ing.

pogledano 1529 puta

Novosti

15.02.2019 Danas je na III. vanrednoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona potvrđen novi saziv Vlade Sre...
11.02.2019 EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške po...
06.02.2019 Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i direktor Federalne uprave Civilne zaštite...
04.02.2019   Uputstvo za građane  Šta treba raditi za vrijeme poplave?   Za vrijeme poplave ...
30.01.2019 Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila ...
« Februar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28