Sjednice Vlade SBK / KSB

27 Avgust
2018

Sazvana 96. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
96. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 30. 8. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1.Zapisnik sa 95. redovne, 32. i 33. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona

2. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2019.- 2021. godine - Ministarstvo finansija

3. Dokument okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2019.- 2021. godine - Ministarstvo finansija

4.Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2019.- 2021. godine - Ministarstvo finansija

5. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu - Zavod za zdravstveno osiguranje
a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu

6. Prijedlog odluke o izdvajanju šuma iz šumskogospodarskog područja - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za provođenje mjera zaštite , korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2018 godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava u poljoprivredi ( organiziranje sajmova i izložbi) - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zdravlja bilja za 2018.godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju za projektiranje, izgradnju, korištenje MHE „Toplice 3“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „ poticaj šumama sukladno Zakonu o šumama“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za realizaciju projekta „ Izgradnja kanalizacije Turbe“ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za realizaciju projekta „ Izgradnja kanalizacije Slimena -polje““ - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona ( za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik ( za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamet ( za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ ( Župa sv. Ivana Krstitelja, za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ ( Župa sv. Ane Lepenica, za III. i IV. kvartal) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

21. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu - Ministarstvo finansija
a) preraspodjela između Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova i Oš „Edhem Mulabdić“, Opara i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
b) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva privrede
c) preraspodjela između Službe za zajedničke poslove, Ureda za zakonodavstvo i Stručne službe Vlade

22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za popravku krova na zgradi CI Kiseljak - Ministarstvo privrede

23. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za izgradnju infrastrukturnih objekata - - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

e) za utopljavanje zgrade JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno
f) za izgradnji i sanaciju javne rasvjete u općini Kiseljak
g) za nabavku materijala za Dom kulture Đakovići, Novi Travnik
h) za izgradnju ograde oko igrališta u MZ Bare, Novi Travnik

24. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za izradu nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za izradu glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi PS Vitez
b) za izradu glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi PS Kiseljak
c) za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Kreševo
d) za nabavu i ugradnju stolarije u PS Busovača
e) za nabavu opreme za očitovanje digitalnog tahografa
f) za nabavu radara i stacioniranog kućišta
g) za nabavu printera za izradu slika
h) za nabavu opreme ( telefoni, police i trimeri)

25. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe pravosudnih institucija KSB/SBK - Ministarstvo pravosuđa i uprave

d) Za izvođenje molerskih radova za potrebe Općinskog suda u Travniku
e) Za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku
f) Za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku

26. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavu roba i usluga za potrebe Skupštine Kantona - predstavnik Skupštine Kantona
a) za nabavku bežičnih telefona
b) za nabavu uredskih fotelja
c) za montažu uredskih fotelja za potrebe Skupštine Kantona

27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za saniranje šteta od nevremena - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 

28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kiseljak za regulaciju korita rijeke Kreševke - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

29. Izvještaj o utrošku sredstava dodjeljenih općini Travnik za financiranje projekta „Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bila u MZ Han Bila - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

30. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodijeli sredstava za potrebe Kantonalne uprave za branioce - Kantonalna uprava za branioce
a) za izgradnji i uređenje spomen obilježja
b) za izgradnju centara za psihosocijalno liječenje
c) za pravnu pomoć braniocima
d) za udruženja branioca
e) za uređenje mezarja i grobalja
f) za zapošljavanje branitelja

31. Prijedlog zaključka o namjeri udruživanje sredstava za zapošljavanje branioca i članova njihovih porodica - Kantonalna uprava za branioce

32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računarske opreme - Ured za javne nabave

33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu računarske opreme za potrebe Stručne službe Vlade - Stručna služba

34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu po osnovu prekovremenog rada za zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova - Ministarstvo unutrašnjih poslova

35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izvođenje molerskih i podopolagačkih radova - Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

36. Mišljenje na Izvještaj o financijskoj reviziji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu - Služba za zapošljavanje

37. Saglasnost za objavu drugog Javnog poziva Programa sufinanciranja zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja - Služba za zapošljavanje

38. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva Vitez o sudskom postupku vezano za slučaj nastradalih uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo - Kantonalno pravobranilaštvo

39. Informacija o utrošku i zahtjevima za korištenje kapitalnih sredstava (po zaključku Vlade) - Ministarstvo finansija

40. Izvještaj o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve budžeta Srednjobosanskog kantona za premijera kantona i ministra financija za drugi kvartal 2018.godine - Ministarstvo finansija

41. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem upražnjenog radnog mjesta u PS Jajce - Ministarstvo unutrašnjih poslova

42. Saglasnost na izmjene i dopune Plana nabava roba i usluga za 2018. godinu - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

43. Prijedlog zaključka o usvajanju srednjoročnih planova potencijalnih projekata za javno privatno partnerstvo predloženih od strane JU Bolnice Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

44. Saglasnost za potpisivanje Ugovora o djelu sa kandidatima za člana Ispitnih komisija za polaganje vozačkih ispita u 2018. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

45. Prijedlog za zaključenje sporazuma o vansudskoj nagodbi za izvršenje Presude Općinskog suda u Travniku broj: 510Rs11230616Rs od 31.8.2017.godine - Ministarstvo pravosuđa i uprave

46. Saglasnost za prijem sudbenih pripravnika i volontera u Kantonalnom sud u Novom Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

47. Saglasnost za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu - Ministarstvo pravosuđa i uprave

48. Saglasnost za povećanje plaće po osnovu rada drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave

49. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe MUP-a Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za reviziju glavnog projekta za izgradnju objekta PS Kreševo
b) za izgradnju objekta PS Kreševo

50. Saglasnost za nabavu i ugradnju licence CISCO ASA 5505 10-to-50 - Služba za zajedničke poslove

51. Saglasnost za imenovanje Nadzornog organa nad izvođenjem radova u zgradi Vlade Kantona - Služba za zajedničke poslove

52. Izvještaj o radu inspekcije - Stručna služba Vlade Kantona

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
c) Ministarstvo privrede
d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

53. Izvještaj o realizaciji zaključaka - Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Kantonalni arhiv

54. Razrješenja i imenovanja

c) Imenovanje Komisije za nabavku besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola ( plan i program na bosanskom jeziku)

d) Imenovanje Komisije za nabavku besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola ( plan i program na hrvatskom jeziku) 

 

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo , dipl.ing.

pogledano 2504 puta

Novosti

25.02.2020 Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kanton...
25.02.2020 U utorak, 25. 02. 2020. godine u Travniku je održana završena konferencija projekta „Ojačajmo Fond z...
24.02.2020 U ponedjeljak, 24. februara 2020. godine, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, sekretar Ur...
20.02.2020 U ponedjeljak, 17.02.2020. godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštit...
19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
« Februar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29