Sjednice Vlade SBK / KSB

31 Avgust
2018

Saopštenje sa 96. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnike sa 95. redovne i 32., 33. vanredne sjednice.

 

Na temelju člana 17. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), Vlada SBK na prijedlog Ministarstva financija donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Smjernice ekonomske i fiskalne politike, kao i prethodnih godina, Ministarstvo je pripremilo na temelju dostupnih informacija. Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjerenje ekonomske politike Vlade u narednom razdoblju predstavljaju Program rada Vlade SBK za 2018. godinu, Reformska agenda 2015. – 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Strategija razvitka Srednjobosanskog kantona za period 2016. – 2020. godina, kao i strateški okvir koji uključuje razvojne dokumente poput Strategije EU 2020, Strategije razvoja Jugoistočne Evrope 2020., te sektorske strategije na nivou Kantona.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), donijela slijedeće dokumente:
- Dokument okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2019. – 2021. godina.
- Nacrt Programa javnih investicija za razdoblje 2019. - 2021. godine.
Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2018. godinu, izmjena Odluke odnosi se na član 17. Odluke u redu 20 iza rijeći Zavod dodaje se rečenica koji glasi: „i Kolektivnog Ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji SBK broj: 01-34-444/18 od 06.07.2018.godine“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju šuma iz šumskoprivrednog područja. Izdvajaju se dijelovi državnog šumskog zemljišta iz šumskoprivrednog područja: „Lašvansko“, Gospodarska jedinica: „Kruščica“, ukupne površine: 297.647,00 m2 (29,764 ha) i prenose na korištenje i raspolaganje općini Vitez u druge svrhe koje daju veću trajnu korist, radi uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreativnog centra „Zabrđe“ u općini Vitez i to:
1. Put Kruščica - Zabrđe, površine: 70150 m2 (7,015 ha)
2. Turistički i SRC‘„Zabrđe“ Vitez, površine: 123997 m2 (12,399 ha)
3. Ski-staza sa pratećim objektima, površine: 67500 m2 (6,75 ha)
4. Makadamski put Zaselje - Zabrđe, površine 36000 m2 (3,60 ha)
Općina Vitez za izdvojeno šumsko zemljište mora platiti naknadu u visini od 236.262,00 KM, koja je utvrđena Elaboratom o izdvajanju dijela šume i šumskog zemljišta radi uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreativnog centra „Zabrđe“ sa odgođenim početkom plaćanja od tri godine počevši od dana donošenja Odluke. Naplaćena sredstva namjenski su prihod Budžeta Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o usvajanju Programa mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2018. godini. Ovim Programom utvrđuje se korištenje novčanih sredstava za projekte zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, osposobljavanje neplodnog zemljišta i povećanje proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, koja su uplaćena od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa članom 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBiH broj: 52/09). Ukupan iznos sredstava za realizaciju je 200.000,00 KM izdvojenih u Budžetu SBK, izdvojena sredstva za 2018. godinu iskoristit će se za izradu Strategije poljoprivrednim zemljištem u SBK. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona objavit će «Javni poziv» u dnevnoj štampi za dodjelu novčanih sredstava izdvojenih u 2018. godini. Pravo na korištenje sredstava imaju ovlaštene pravne osobe registrovane za navedenu djelatnost u Federaciji BiH.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija...) u 2018. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi u 2018.godini.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu izdvaja se iznos od 30.000,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK.
- Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE “TOPLICE 3” sa dosadašnjeg koncesionara “DF GRADNJA” d.o.o. Konjic na privredno društvo “ALI & VIS ” d.o.o. Kreševo. Prenos prava na koncesiju regulisat će se novim Ugovorom o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE ”TOPLICE 3”, koji će se zaključiti između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK i novog koncesionara.
- Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer –poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama“ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu. Sredstva za realizaciju Programa iz tačke I ove Odluke izdvojit će se na teret Bužeta SBK za 2018. godinu, razdjel 19, glava 02 - Kantonalna uprava za šumarstvo, ekonomski kod 614400 – Subvencija javnim preduzećima u iznosu 35.000,00 KM. Utvrđeni iznos sredstava upotrijebit će se za sufinansiranje aktivnosti kantonalnog šumsko-gospodarskog društva na realizaciju Odluke Vlade Kantona o proglašene šumama posebne namjene sa izraženom vodozaštitnom funkcijom u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Krušćica.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu, na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja kanalizacije Turbe, općina Travnik“, izabranom ponuđaču: „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik, u iznosu od 9.959,63 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se iz budžetskih sredstava „Subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi“.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu, na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja kanalizacije Slimena-polje, općina Travnik“, izabranom ponuđaču: „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik, u iznosu od 14.999,40 KM, sredstva iz ove Odluke isplatit će se iz budžetskih sredstava „Subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za nabavku 1 (jednog) klima uređaja za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sa stavke nabavka opreme, (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK) Budžeta kantona za 2018.godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.480,40 KM (sa PDV-om) za nabavku 1 (jednog) klima uređaja za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se Servisu „ELEKTRA“ Travnik.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave – nabavka terenskog vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo SBK, procijenja vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 119.999,88 KM. LADA AUTO d.o.o. Banja Luka, kao najpovoljniji ponuditelj, koji je ponudio ukupnu cijenu bez PDV-a u iznosu od 98.098,30 KM, odnosno sa popustom i sa PDV-om u iznosu od 114.775,01 KM, dodjeljuje se ugovor: Nabava terenskih vozila za potrebe Kantonalne Uprave za šumarstvo SBK.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona. Iz sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2018. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2018. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”. Iz sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 32.500,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2018. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu “Caritas” Travnički dekanat u Srednjobosanskom kantonu. Iz sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2018. godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu “Caritas” Kreševski dekanat u Srednjobosanskom kantonu. Iz sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2018. godine. 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – utopljavanje zgrade JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, općina Bugojno, konkurentskim postupkom ugovor će se dodijeliti “ĐOGIĆ” d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude od 29.718,00 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – nabavka opreme za izvođenje radova na izgradnji i sanaciji javne rasvjete, općina Kiseljak, konkurentskim postupkom ugovor će se dodijeliti “XT- computers” d.o.o. Busovača, sa cijenom ponude od 19.071,00 KM.
- Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za Dom kulture Đakovići, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se dodijeliti “EURODOM” d.o.o. Vitez, sa cijenom ponude od 9.982,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi PS Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 5.967,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “Ledić arhitektura” d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi PS Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 5.616,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “Ledić arhitektura” d.o.o. Travnik.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 24.792,30 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju stolarije u PS Busovaća, odlukom se izdvaja iznos od 3.872,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “Rol Plast” d.o.o. Busovaća.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku foto printera za izradu slika, odlukom se izdvaja iznos od 1.700,01 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “PROF Media” d.o.o. Banja Luka.
- Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (telefona, police, trimer), odlukom se izdvaja iznos od 1.664,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “TrgoTen” d.o.o. Travnik.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, za izvođenje molersko-farbarskih radova za potrebe Općinskog suda u Travniku, odlukom se izdvaja iznos od 2.702,70 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GRADI-H“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku, odlukom se izdvaja iznos od 4.970,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „“ELUR“ d.o.o. Kiseljak,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, za nabavku opreme – uredski namještaj za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „Zim-Commerc“ d.o.o. Kiseljak.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kiseljak za sufinansiranje saniranja šteta prouzrokovanih obilnim padavinama i olujnim vjetrom u periodu od 31.7. do 30.8.2018. godine u MZ Bilalovac. Iz Budžeta SBK za 2018. godinu sa tekućeg transfera za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, te za jačanje sistema zaštite i spašavanje, izdvajaju se sredstva općini Kiseljak u iznosu od 15.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kiseljak za sufinansiranje projekta „Regulacije korita rijeke Kreševke. Iz Budžeta SBK za 2018. godinu sa tekućeg transfera za preventivne mjere zaštite i spašavanja, izdvajaju se sredstva općini Kiseljak u iznosu od 20.000,00 KM.
Usvojen je i Izvještaj o načinu korištenja sredstava prema Odluci o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za finansiranje projekta „Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile“, MZ Han Bila, Općina Travnik, sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM dodijeljenja su u skladu da Odlukom Vlade.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 23.000,00 KM sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 30.000,00 KM sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju Centra za psihosocijalno liječenje branilaca.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 60.000,00 KM sa pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć branilaca.
- Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje djece poginulih branilaca, sa pozicije Transfer za zapošljavanje branilaca izdvaja se iznos od 90.000,00 KM. Prenos sredstava iz ove Odluke izvršit će se Službi za zapošljavanje u svrhu produženja postojećih ugovora o zapošljavanju djece poginulih branilaca.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 7.000,00 KM sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za uređenje mezarja i groblja.
Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela Zaključak o namjeri udruživanja sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Vlada SBK izražava spremnost udruživanja sredstava sa Službom za zapošljavanje SBK i Federalnim zavodom za zapošljavanje, u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Vlada SBK je spremna da udruži sredstva u iznosu od 156.000,00 KM, te očekuje da Služba za zapošljavanje SBK u koordinaciji sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje osigura najmanje 156.000,00 KM, kako bi ukupna sredstva za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica iznosila namjanje 312.000,00 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – izvođenje građevinskih radova (molerski i podopolagačkih radova) na uredskim prostorijama u zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM sa PDV-om.

Vlada SBK je prihvatila Mišljenje na Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu i uputila u dalju proceduru.

Data je i saglasnost, a na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca, za objavu drugog Javnog poziva Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, u iznosu od 138.200,00 KM. Prvi Javni poziv je raspisan 17. 6. 2017. godine. Planirana sredstva za ovaj program iznose 275.000,00 KM. Iznos od 175.000,00 KM planiran je od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, a iznos od 100.000,00 KM od Vlade KSB. Po prvom Javnom pozivu sufinancirano je 20 poslodavaca i 25 osoba (13 VSS + 12 SSS). Iznos rezerviranih sredstva za 25 sufinanciranih osoba (VSS 13 x 7.200,00 KM = 93.600,00 KM, SSS 12 x 3.600,00 KM = 43.200,00 KM) je 136.800,00 KM. Preostali iznos planiranih sredstava za drugi Javni poziv je 138.200.00KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o utrošku i zahtjevima za korištenje kapitalnih sredstava. Izmjenama i dopunama Budžeta SBK za 2018. godinu za kapitalne izdatke korisnika budžeta, planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM. Do 16. 7. 2018. godine, u skladu sa članom 40. Zakona o izvršenju Budžeta, ministarstvo je dalo mišljenje za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 392.039,12 KM. Neraspoređenih sredstava je ostalo u iznosu od 607.961,00 KM.

Usvojen je i Izvještaj o izdvajanju sredstava sa Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za premijera kantona i ministra finansija za drugi kvartal tekuće godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće zaključke:
- Zaključak kojim se istom ministarstvu daje saglasnost na izmjene i dopune plana nabavki roba i usluga u budžetskoj 2018. godini.
- Zaključak kojim na osnovu člana 3. i 4. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, Vlada Srednjobosanskog kantona usvaja srednjoročne i godišnje planove potencijalnih projekata JPP-a dostavljenih od strane JU bolnice Travnik i to: 1. Projekat Hemodijalize u ukupnoj procjenjenoj vrijednosti od 3.000.000,00 KM i 2. Projekat Unapređenja kvaliteta dijagnostičkih usluga iz oblasti radiologije u ukupnoj procjenjenoj vrijednosti od 4.000.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke:
- Reviziju glavnog projekta za izgradnju objekta Policijske stanice Kreševo putem direktnog sporazuma, u skladu sa članom 87. stav 1. tačka b) i stava 3. Zakona o javnim nabavkama BiH u iznosu do 7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om sa ekonomskog koda 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje.
- Izgradnja objekta Policijske stanice Kreševo putem Otvorenog postupka za dostavu ponuda, u skladu sa članom 25. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH u iznosu do 493.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost za nabavku i ugradnju “Upgrade licence CISCO ASA 5505 10-to-50” za potrebe Službe za zajedničke poslove. Upgrade licence CISCO ASA 5505 10-to-50, nabavlja i ugrađuje Služba za zajedničke poslove koji se koristi u Ministarstvu finasija, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo pravosuđa i uprave, vrijednost nabavke iznosi 616,92 KM.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka za mjesec Juli 2018. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se daje saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za pokretanje postupka za nabavku udžbenika za peti razred osnovnog obrazovanja za socijalno ugrožene učenike i učenike romske nacionalnosti, u ukupnoj vrijednosti od 373.280,00 KM, i to:
- Sredstva od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 63.280,00 KM
- Sredstva planirana Budžetom Srednjobosanskog kantona za djecu romske nacionalnosti 20.000,00 KM
- Sredstva planirana Budžetom Srednjobosanskog kantonaza nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola 290.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer za poticaj privredi” utvrđenog Budžetom SBK za 2018. godinu. U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, mijenjaju se slijedeće riječi.
- Tačka ll/“Lot 1.1..novčani iznosi 20.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 130.000.00KM.
- Tačka ll/Lot 1.3 novčani iznos 550.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 480.000,00 KM
- Tačka II/ Lot 2 - tekstualni dio “Projekat uspostave FOND-a za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta u saradnji sa REZ-Zenica” mijenja se i glasi “Podrška projektima udruženja građana značajnih za razvoj privrede, obrta, poduzetništva, turizma i ekologije.
- Tačka II/ Lot 2. novčani iznos 40.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 100.000,00 KM
- Tačka III - “briše se”
- Tačka IV - “briše se”
- Tačka V - riječi “koji nije obuhvaćen natječajem” - brišu se.
- Tačka VI - “briše se”

Donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke – Obavezne preventine sistemske deratizacije za 2018.-2020. godinu, procijenjena vrijednost nabavke je 149.999,85 KM sa PDV-om. Najpovoljniji ponuđač je „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna direkcija za ceste SBK je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2018.g. U Godišnjem planu i programu rekonstrukcije reg. puteva na području SBK za 2018.g. koji se odnosi na planirane radove rekonstrukcije regionalnih puteva izvršit će se preraspodjela planiranih sredstava na način da se odobrava utrošak sredstava i za radove odobrene iz redovnih sredstava i radove odobrene iz kreditnih sredstava.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.2) u iznosu od 27.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije transfer poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.3) u iznosu od 78.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije transfer poticaji privredi za 2018. godinu (LOT 1.4) u iznosu od 16.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije, Subvencije privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima i izložbama, za sponzorstvo organiziranja „Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK”, koji će se održati u općini Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM. Izdvojena sredstva ove odluke isplatit će se „Općem Udruženju obrtnika poslodavaca“ Donji Vakuf.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala slijedeće saglasnosti:
- Suglasnost direktorima osnovnih škola da potpišu Anekse na postojeće ugovore do okončanja odgovarajućeg postupka javne nabave odabira najpovoljnijeg prijevoznika školske 2018/2019 godine
- Suglasnost Upravnim/Školskim odborima osnovnih škola sa područja SBK da imenuju komisiju za provođenje procedure javne nabave: „Prijevoz učenika osnovnih škola za školsku 2018/2019. godinu“ i donesu Odluku o pokretanju procedure javne nabavke u skladu sa Zakonu o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH broj: 42/14).
- Suglasnost da se, rad komisije za provođenje gore navedene procedure, vrednuje u skladu sa Odlukom Vlade br.01-02-590/05 (Sl. novine SBK br.01/06)
- Saglasnost da se plaćanje troškova prijevoza izvrši direktno na tekući račun roditelja, učenicima koji putuju na utvrđenim relacijama (Sl.nov.11/13), a čiji je broj manji ili jednak od pet.
- Saglasnost da se učenicima s posebnim potrebama, koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu koristiti usluge organiziranog prijevoza, omogući subvencija troškova prijevoza, također plaćanjem na tekući račun roditelja.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstva sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godinu, sa stavke Tekući transferi neprofitnim organizacijama- za sport, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
- Muški rukometni klub „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje - 5.000,00 KM, Organizacija internacionalnog rukometnog Turnira prijateljstva.
- Košarkaški klub „Novi Travnik“ Novi Travnik - 3.000,00 KM, Podrška završetku projekta „Košarkaška akademija“

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Ugovora o konsultatskim uslugama za implementaciju zahtjeva standarda ISO 9001:2015 u institucijama javne uprave Srednjobosanskog kantona.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci – izmjena stolarije u matičnoj školi Kruščica, općina Jajce, konkurentskim postupkom putem e-aukcije ugovor će se dodijeliti poduzeću “Geodata” d.o.o. Jajce, sa cijenom ponude od 6.669,00 KM.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izradu Studije energetske efikasnosti, najpovoljniji ponuđač je “Enova” d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 79.501,50 KM sa PDV-om.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Nabavka i isporuka materijala za Izgradnju javne rasvjete u MZ Ivančica-Ravan, općina Busovača, konkurentskim postupkum ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „RADIĆ COMPANY“ d.o.o. Jajce, sa visinom ponude od 9.985,95 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Isporuka građevinskog materijala za porodicu Alojza Poplašena, općina Dobretići, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa “Ganik I.D.A.” d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 6.975,60 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci – Izgradnja javne rasvjete u Turkovićima, općina Fojnica, konkurentskim postupkum uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa “CONRAM” d.o.o. Brčko, sa visinom ponude od 9.734,40 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci –Rekonstrukcija javne rasvjete u MZ Gojevići, naselje Lužani, općina Fojnica, konkurentskim postupkum uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa “ELTECK” d.o.o. Kiseljak, sa visinom ponude od 11.641,50 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci – Isporuke materijala za javnu raspravu u MZ Margetići, općina Novi Travnik, direktnim postupkum ugovor će se dodijeliti sa poduzećem “METABO” d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 5.990,03 KM.
- Odluka o davanju saglasnosti i dodjeli ugovora o javnoj nabavci – Čišćenje korita rijeke i odvoz otpada sa i oko stadiona FK Rudar, MZ Han Bila, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ''OGRIJEV PRIJEVOZI'' d.o.o. Travnik, sa visinom ponude od 6.113,25 KM.
- Odluka o izdvajanju i dodjeli sredstava za sufinanciranje drugim nivoima vlasti za projekt utopljavanja zgrade radi uštede energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu. Za realizaciju projekata sufinanciranje drugim nivoima vlasti za projekt utopljavanja zgrade radi uštede energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu, iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu, izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun JU Gradska biblioteka Travnik za projekt Izmjena stolarije na JU Gradska biblioteka, Travnik u iznosu od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 3.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se na račun Medžlis Islamske Zajednice Travnik SBK za projekt Ugradnje stolarije za džemat Kalibunar.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju garancije Kantonalnom Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona za obezbjeđenje kredita kod Raiffeisen banke d.d. Sarajevo namijenjenog za rekonstrukciju i adaptaciju objekta za smještaj Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona. Odlukom se odobrava garancija za kreditno zaduženje u iznosu od nominalne vrijednosti kredita od 800.000,00 KM. Finansijska sredstva za davanje garancije planirana su u Budžetu SBK na poziciji – Tekući transferi za sufinansiranje upravnih organizacija. Garancija kredita se izdaje pod slijedećim uslovima: rok otplate kredita je 10 godina, iznos anuiteta/ mjesečno je 7.654,89 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Informaciju o zahtjevu za obezbjeđenje plaćanja po kreditu (davanje garancije) općini Donji Vakuf, za “Projekat izgradnje pretovarne stanice u općini Donji Vakuf” u ukupnom iznosu od cca 1.951.918,00 KM.

pogledano 2577 puta

Novosti

20.02.2020 U ponedjeljak, 17.02.2020. godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštit...
19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
« Februar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29