Sjednice Vlade SBK / KSB

29 Septembar
2017

Saopštenje sa 65.sjednice Vlade SBKVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 64. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Sveučilišta/ Univerziteta Epoha sa sjedištem u Vitez, skraćeni naziv SEV.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Programa o Izmjene i dopuna Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2017. godini,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede – realizacija projekta „Izgradnja vodovoda Bunar-Brnjići-Pavlovići“ na području općine Dobretići, odlukom se izdvaja iznos od 3.420,00 KM, sredstva će se dodjeliti J.K.P. „Vodovod i kanalizacija Dobretići“.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve za potrebe liječenja Merime Ajanović, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava, sa pozicije Transfer – poticaji privredi 2017. godine (LOT 8 – sredstva rezerve), odlukom se izdvaja iznos od 27.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 36.800,00 KM za uređenje mezarja i groblja,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 43.900,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za udruženja branilaca.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o uplati sredstava na račun općina u svrhu realizacije projekata infrastukture odobrenih Odlukom o raspodjeli projekata infrastrukture za 2017. godinu, odobrena je uplata u iznosu od 109.800,00 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – asfaltiranje putne dionice u Preočici od autobusnog stajališta – uspon, općina Vitez, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Doboj putevi“ d.d. Doboj Jug, sa cijenom ponude od 27.238,28 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za projekat -Revizija elaborata o zaštiti izvorišta „Goleš“, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa „Edi-Ing“ d.o.o. Donji Vakuf, sa cijenom ponuda od 4.656,60 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekte – utopljavanje Hrvatske bolnice „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila, općina Travnik (dodatni radovi za realizaciju ugovora u predmetu Sanacije krovnih i terasnih područja), pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ukras“ d.o.o. Vitez, sa cijenom ponude od 19.464,16 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesene su i slijedeće odluke:
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih opremanju kabineta frizerske struke u S.Š. „Nikola Šop“ općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,54 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Frizer Land“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih opremanju kabineta frizerske struke u S.T.Š. „Bugojno“ općina Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 3.732,30 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču Z.R. „Neimar“ Bugojno,
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika O.Š. „Muhsin Rizvić“ za nastavnu 2016/2017, odlukom se izdvaja iznos od 13.372,17 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za izmjenu oštećenih prozora u O.Š. „Vitovlje“ općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 1.386,53 KM, sredstva će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Alfa“ d.o.o. Travnik,
- Odluka o utrošku sredstava za izmjenu unutrašnje stolarije u O.Š. „Bila“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 4.909,87 KM, sredstva će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „MAKS“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
• O.Š.“Novi Travnik“, Novi Travnik, 1.000,00 KM
• O.Š. KŠC„Petar Barbarić“, Travnik, 1.000,00 KM
- Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u O.Š.“Dubravica“ Vitez, sredstva u iznosu od 6.000,00 KM doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču „Economic“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku orgijevnog drveta, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, za ponuđenu cijenu od 150.920,00 KM,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku mrkog uglja, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Harmeli“ d.o.o. Banovići, za ponuđenu cijenu od 268.866,00 KM,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku uglja lignita, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „Ilić trgovina“ d.o.o. Zvornik, za ponuđenu cijenu od 119.600 bez PDV-a,
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku lož ulja, ugovor se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču „BGT“ d.o.o. Tomislav grad, za ponuđenu cijenu od 102.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost za izdvajanje sredstava za pokretanje odgovarajuće procedure javne nabavke za finansiranje projekata značajnih za Srednjobosanski kanton kako slijedi:
- O.Š.“Berta Kučera“Jajce, 56.000,00 KM - Pokrivanje sportske dvorane-krov; općinska donacija 50.000KM
- O.Š.“Fra Marjan Šunjić“N.Travnik, 8.700,00 KM - Sanacija krova škole;hrvatska donacija 13.000KM
- E.R.C.“Duga“N.Travnik, 20.000,00 KM - Dogradnja objekta; donacije 50.000KM, I faza izgradnje 70.000KM
- J.U.“Dječji vrtić“N.Travnik, 4.100,00 KM - Rekonstrukcija rasvjete, donacije 11.300KM, Projekat u vrijednosti od 15.400KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku 100 komada policijskih znački i 100 komada kožnih futrola za policijske iskaznice u iznosu do 6.000,00 KM,
- Saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku opreme za krim policiju, u iznosu do 2.200,00 KM,
- Suglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku IR iluminatora za noćni radar TruCam u iznosu do 2.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Vlada SBK je na prijedlog Ureda za javne nabavke donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga implementacije računarske i telekomunikacijske infrastukture u zgradi Vlade SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi do 38.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o inicijativi KCU Sarajevo za zaključivanje ugovora između osnivača i Informaciju o zahtjevu KCU Sarajevo za dostavljanje mišljenja o zahtjevu HKD „Napredak“ za povrat objekta „Bivša očna klinika“.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sufinansiranje šteta, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – promjena stolarije na zgradi općine Dobretići, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „HDI“ d.o.o. Sarajevo, sa visinom ponude od 5.760,70 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje izgradnje i jačanje infrastukture (vodovodne i kanalizacijske mreže) kao poticanje održivom privrednom razvoju iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša:
 Za sufinansiranje projekta uređenja prostora oko kaptaže Ajvatovica, općina D. Vakuf odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 6.000,00 općini D.Vakufu,
 Za sufinansiranje projekta proširenja gradske vodovodne mreže na dionici Ruska pilana – Barice, općina D.Vakuf odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 26.000,00 KM općini D.Vakuf,
 Za sufinansiranje projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u ul.Gradska (faza I) odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 67.000,00 KM općini G.Vakuf.
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o javnoj nabavci – ograđivanje košarkaškog terena i izrada trim staze u MZ Bare, općina Novi Travnik, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Tehnorad-promo“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 7.015,35 KM,
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – nabavka materijala za rezervoar u Đakovićima i ograđivanje vodozaštitne zone u MZ Kasapovići, općina Novi Travnik, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Pero“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 9.922,18 KM,
- Odluka o izdvajanju i prenosu interventnih sredstava za realizaciju projekta – završni radovi na vodovodu Kraljevice, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta – izgradnja kanalizacije Slimena (nastavak radova), općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 24.687,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,
- Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta – izgradnja kanalizacije Turbe, općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 19.992,38 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču IGM IUT „HASKIĆ“ d.o.o. Vitez.

Donesena je i Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2017. godini, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, odlukom se izdvaja iznos od 8.800,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
 Edukacija za odgojitelje i nastavnike razredne nastave, 5.600,00 KM, za angažirane predavače-hrvatski i bosanski N.P.P. (bruto)
 Obilježavanje dana učitelja, 3.200,00 KM - „Central“, d.o.o Vitez; kongresne i restoranske usluge, 3.000,00KM i „2BMultimediaprint“, d.o.o N.Bila,tiskanje plaketa, 200,00KM

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti potpisivanja Aneksa ugovora kako slijedi:
 O.Š.“Kiseljak 1“, Bilalovac, ugradnja centralnog grijanja u područnoj školi, koji se temelji na Ugovoru br. 06-14-365/2013-41, potpisanog dana 31.10.2013.godine između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK i Konzorcija „Bioenergi“ d.o.o Vitez i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na površinu grejnog prostora, te ukupne mjesečne vrijednosti grijanja, do okončanja procedure javne nabave.
 O.Š.“Vitez“, ugradnja centralnog grijanja u područnoj školi G.Večeriska, koji se temelji na Ugovoru br.01-93-1/08, potpisanog dana 06.05.2008.godine između O.Š.“Vitez“ i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na površinu grejnog prostora, te ukupne mjesečne vrijednosti grijanja, do okončanja procedure javne nabave.
 ,,l O.Š.Donji Vakuf“, ugradnja centralnog grijanja u područnoj školi, koji se temelji na Ugovoru br.06-14-46/14-93-3, potpisanog dana 10.10.2014.godine između ,,l O.Š.Donji Vakuf“ i „V.G.Monting“ d.o.o Vitez, u dijelu koji se odnosi na površinu grejnog prostora, te ukupne mjesečne vrijednosti grijanja, do okončanja procedure javne nabave,
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.600,00 KM, za realizaciju pilot-projekta „Terenska nastava iz predmeta Istorija za učenike završnih razreda osnovnih škola“, sredstva iz ove odluke prenijet će se kako slijedi:
 O.Š.“Novi Bila“, 800,00 KM
 O.Š.„Uskoplje,800,00 KM
- Odluka o davanju saglasnosti za objavu nove relacije u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona za O.Š. Mehurić, relacija Pletenica (Jezerci) – O.Š. Mehurić,
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – pružanje usluga grijanja decentraliziranim sistemom, putem korištenja energenta na drvni pelet, za period od 2 godine,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Kiseljak“ općina Kiseljak, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 6.955,65 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Nikodil“ d.o.o. Kiseljak.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Sporazuma o načinu izmirenja obaveza JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Bila, Travnik, sporazum potpisuje Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o određivanju osnovice za plaće za mjesec septembar 2017. godine, osnovica za plaću za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe te osnovom i srednjem obrazovanju za mjesec septembar 2017.godine iznosi 250,00 KM,
- Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV kvartal 2017. godine, iznos naknade za sve budžetske kornisnike za IV kvartal iznosit će 8,57 KM.

pogledano 3092 puta

Novosti

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Juni 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub NED
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30